Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Stav a trend vtákov viazaných na lesné ekosystémy

Dátum poslednej aktualizácie25.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí zmeny/trendy v početnosti bežných druhov vtáctva viazaných na lesnú krajinu na Slovensku v rokoch 2010 – 2015 (resp. od r. 2005), vrátane indexu zmeny početnosti druhov.
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch

 • ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana ”in situ”.

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)

Ciele v sektore E - Starostlivosť o prírodu, krajinu a územný rozvoj
7. Zastavenie procesu znižovania biologickej rôznorodosti, vypracovanie a realizácia záchranných programov vybraných ohrozených druhov fauny a flóry; vypracovanie Národnej stratégie ochrany biodiverzity, udržanie a zlepšenie stavu osobitne chránených území.
 
 
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu.
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).


Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1
Dosiahnutie cieľa EÚ: do roku 2020 zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu, aby (v porovnaní so súčasnými hodnoteniami) o 100 % viac hodnotení biotopov a o 50 % viac hodnotení druhov podľa smernice o biotopoch vykázalo zlepšený stav ochrany a o 50 % viac hodnotení druhov v rámci smernice o ochrane vtáctva vykazovalo bezpečný alebo zlepšený stav.
V rámci dosiahnutia cieľa pre vtáky je potrebné zlepšiť stav ochrany minimálne 64 druhov vtáctva, predovšetkým tých, pre ktoré sa vyhlasujú chránené vtáčie územia; zlepšenie stavu bolo navrhnuté napr. pre bociana čierneho, dropa fúzatého, jarabicu poľnú, hlucháňa, dravce a pre druhy viazané na mokraďové biotopy.
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Navrhované úlohy:
3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho významu
4. Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu červených zoznamov ohrozených druhov Slovenska a vybraných regiónov
8. Zlepšiť hniezdne možnosti výberových i ostatných vtáčích druhov v chránených vtáčích územiach (CHVÚ) a v urbánnych biotopoch a zabezpečiť zmapovanie a ochranu potravných biotopov kritériových druhov vtákov v CHVÚ
9. Eliminovať úhyn vtákov na elektrickom vedení a netopierov a vtákov pri zatepľovaní budov
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4
Opatrenie C.4.3 Identifikovať druhy a biotopy závislé od spôsobu hospodárenia a pripraviť a realizovať konkrétne opatrenia s podporou na to určených európskych fondov na zlepšenie stavu ich ochrany
Navrhované úlohy:
 
 
Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006)
 
Oblasť 3.2.  Druhová ochrana a ochrana drevín
Strategický cieľ 3.2.1.: Zaviesť systém výskumu a monitoringu chránených druhov európskeho a národného významu a nepôvodných druhov
Strategický cieľ 3.2.2.: Zabezpečiť podmienky na udržanie diverzity pôvodných druhov a dosiahnutie priaznivého stavu druhov z hľadiska ochrany prírody.

 

Kľúčová otázka

Aký je stav a trend vtákov viazaných na lesné ekosystémy?

Kľúčové zistenia

 • V rokoch 2005 – 2015 bolo v rámci monitoringu trendov bežných druhov vtáctva zaznamenaných na Slovensku 117 – 160 druhov vtáctva (8 530 – 18 597 jedincov). Kvôli nedostatočným dátam u časti druhov však boli trendy hodnotené len u 102 z nich.
 • Z 27 hodnotených druhov bol u 12 druhov na národnej úrovni zistený preukazný trend.
 • Stabilný trend bol zistený u glezga (Coccothraustes coccothraustes), datľa veľkého (Dendrocopos major), sýkorky uhliarky (Parus ater), kolibiarika čipčavého (Phylloscopus collybita).
 • Mierny pokles bol zistený u ľabtušky lesnej (Anthus trivialis), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), sojky (Garrulus glandarius), kolibiarika sykavého (Phylloscopus sibilatrix), hýľa (Pyrrhula pyrrhula).
 • Silný pokles u orešnice (Nucifraga caryocatactes).
 • Mierny nárast bol zistený u kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris) a brhlíka (Sitta europaea).
 • U ostatných druhov bol trend klasifikovaný ako neistý, pričom u 10 druhov z týchto bola tendencia početnosti klesajúca a u 5 rastúca.
 • Celkovo po vyhodnotení indexu zmien početnosti lesných druhov vtáctva vykazuje početnosť klesajúcu tendenciu. Oproti roku 2005 sa početnosť všetkých druhov zahrnutých v indexe lesných druhov znížila o viac ako 20 %.
 • Za celkovým poklesom ich početnosti možno hľadať predovšetkým rozpad horských smrečín a následnú ťažbu kalamít a veterné polomy v predošlých rokoch, ktoré spôsobili rozpad lesa na niektorých monitorovaných transektoch (napríklad na Orave alebo v Stolických vrchoch).
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_sad emo_smile
Údaje sú dostupné len od roku 2005. V hodnotenom období rokov 2005 – 2015 dochádza k poklesu početnosti lesných druhov vtáctva. Medziročne početnosť vzrástla.

Sumárne zhodnotenie

Vývoj Indexu zmeny početnosti lesných druhov vtáctva na národnej úrovniPodrobné zhodnotenie

Vtáctvo veľmi citlivo reaguje na zmeny vo využívaní krajiny a indikuje tak celkový stav biodiverzity. Keďže stojí na vrcholových priečkach potravnej pyramídy, bolo navrhnuté ako bioindikátor, ktorý by mal vyhodnocovať zmeny v biodiverzite na európskej úrovni.
 
V predchádzajúcich desaťročiach hospodárenie v Európe prešlo zásadnými a hlbokými zmenami, a to ako vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, tak aj lesov. Vo veľkej časti Európy tento vývoj znamenal intenzifikáciu hospodárstva a v jeho dôsledku aj väčší tlak na prírodu. Tento tlak sa neskôr odrazil v celkovej biodiverzite, a teda aj v zmenách početnosti vtáctva, predovšetkým v nelesnej krajine.
 
 
Trendy početnosti lesných druhov vtáctva vyjadrené indexami početnosti (index 2005 = 100)

Druh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Index
Trend
Trend
Anthus trivialis 1 0,7798 0,7159 0,5837 0,5842 0,5103 0,3817 0,4892 0,4822 0,5004 0,3913 0,9262 MDEC
Carduelis spinus 1 0,1215 0,1382 0,0935 0,1207 0,1831 0,1161 0,0266 0,1059 0,067 0,0865 0,8493 UNC
Certhia brachydactyla 1 0,8487 0,3428 0,1149 1,4943 1,4937 1,6104 1,4532 0,6546 2,1708 2,4849 1,1503 UNC
Certhia familiaris 1 0,1306 1,3696 0,813 0,5407 1,0979 0,9243 1,1527 0,7786 1,0391 1,0557 1,0765 MINC
Cocc. coccothraustes 1 0,9573 1,249 1,1364 1,1356 1,2379 1,1251 1,0259 0,9957 1,1144 1,1128 1,0023 STA
Columba oenas 1 0,9004 0,6882 1,4564 2,1112 1,5283 2,669 3,9482 0,3957 0,8623 1,8339 1,0317 UNC
Dendrocopos major 1 1,0949 1,1507 1,4517 1,5656 1,1733 1,204 1,2126 1,067 1,6367 1,3288 1,02 STA
Dendrocopos medius 1 0,5248 0,7899 0,4606 0,8208 0,7855 0,6778 0,9941 0,4959 0,5289 0,5436 0,9725 UNC
Dryocopus martius 1 0,8021 0,8466 1,1371 0,7261 0,9758 0,7312 0,7407 0,6825 0,3929 0,86 0,9521 UNC
Ficedula albicollis 1 0,8593 0,9183 0,7721 0,867 0,8268 1,1011 1,0012 0,6899 0,5992 0,7049 0,9705 MDEC
Ficedula parva 1 2,168 1,7747 0,3484 1,3848 0,5299 1,3576 0,806 0,4224 0,3438 0,248 0,8595 UNC
Garrulus glandarius 1 0,5083 0,7023 0,7417 0,401 0,3769 0,427 0,5562 0,2635 0,4331 0,4478 0,9289 MDEC
Nucifraga caryocatactes 1 0,6079 0,6454 0,4261 0,1061 0,0806 0,1653 0,1086 0,2275 0,0939 0,0302 0,7586 SDEC
Oriolus oriolus 1 1,0976 0,6808 1,1223 0,9598 0,9624 0,6611 0,8503 0,9852 0,6708 0,7442 0,9707 UNC
Parus ater 1 1,689 1,7706 2,1715 2,0466 1,516 1,3483 2,4365 1,4746 1,3145 1,23 0,9958 STA
Parus cristatus 1 0,4136 0,2945 0,4393 0,3674 0,227 0,244 0,3023 0,376 0,2998 0,2539 0,9251 UNC
Parus montanus 1 0,8882 1,158 1,5086 0,5549 1,0023 2,0666 1,5669 0,7155 1,063 1,6885 1,0303 UNC
Parus palustris 1 1,1936 0,9682 0,9807 0,7002 1,3912 0,8633 0,9312 0,3773 1,1462 1,043 0,976 UNC
Phoenicurus phoenicurus 1 0,7144 2,1412 1,2508 0,9567 0,3802 0,4386 0,7566 0,2285 1,0849 1,0507 0,9419 UNC
Phylloscopus collybita 1 0,9617 1,0483 1,0978 1,065 1,1535 1,0179 0,8568 0,8484 0,9572 1,0314 0,9906 STA
Phylloscopus sibilatrix 1 1,0167 0,7209 1,1599 0,6566 0,4529 1,0698 0,7832 0,6077 0,3965 0,4102 0,9212 MDEC
Picus canus 1 0,52 0,3962 0,9289 0,8341 0,502 1,1046 1,055 0,9924 0,2031 2,0608 1,029 UNC
Pyrrhula pyrrhula 1 0,782 0,22 0,1613 0,5516 0,3449 0,2316 0,3454 0,2251 0,2579 0,2062 0,8998 MDEC
Regulus ignicapillus 1 0,9929 1,826 2,1289 2,0137 1,8013 2,3111 0,2334 0,0172 2,3284 2,8326 0,9159 UNC
Regulus regulus 1 1,1224 2,235 2,012 1,6025 2,1325 1,3856 1,8917 1,0834 1,8118 1,5903 1,0164 UNC
Sitta europaea 1 1,0027 1,7332 1,042 1,8502 1,3618 1,27 1,4409 1,0888 2,8496 1,1857 1,0362 MINC
Turdus viscivorus 1 1,8371 0,8843 1,4577 0,5176 1,3775 1,3248 0,7954 1,5142 1,2577 0,9251 0,9949 UNC
 
Legenda:
Index trend: znamená priemernú ročnú mieru zmeny početnosti (bez zohľadnenia konfidenčného intervalu). Ak je vyššia ako 1, počet rastie, ak menšia, počet klesá. Hodnota 1,04 znamená priemerný ročný nárast o 4 %.
Trend: UNC - neistý, MDEC - mierny pokles, SDEC - silný pokles, MINC - mierny nárast početnosti, SINC - silný nárast početnosti, STA - stabilný trend početnosti.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Predmetom hodnotenia indikátora je vyhodnotenie zmien v početnosti bežných druhov vtáctva na Slovensku (teda nie vzácnych – ohrozených druhov vtákov, resp. dravcov).
 
Metódy monitoringu bežných druhov vtáctva
 • Početnosť bežných druhov vtáctva bola sledovaná pomocou metódy bodového transektu (Kropil, 1994).
 • Do sčítania vtákov sa v rokoch 2005 – 2015 zapojilo 46 sčítavateľov, predovšetkým členov a spolupracovníkov SOS/BirdLife Slovensko. Podmienkou zapojenia sa do programu bola znalosť determinácie druhov vizuálne a akusticky.
 • Na každom transekte bolo určených 20 bodov v minimálnej vzdialenosti 300 m od seba. Sčítanie na každom bode trvalo 5 minút a termín sčítania bol každý rok stanovený na 25. apríl – 31. máj s možnosťou neskoršieho mapovania v stredných a vyšších horských polohách, spravidla do konca júna.
 
Metódy vyhodnotenia trendov početnosti bežných druhov vtáctva
 • Pre vyhodnotenie trendov početnosti bežných druhov vtákov v sledovanom období bol použitý program TRIM 3.54 (Pannekoek & Van Strien, 2001), ktorý je pri vyhodnocovaní trendov početnosti vtáctva štandardne používaný v celej Európe. Trendy neboli vyhodnocované pre druhy, pri ktorých  v troch a viac rokoch nebol zaznamenaný ani jeden jedinec daného druhu. Trendy neboli vyhodnotené ani u tých druhov, u ktorých v dvoch rokoch nebol zaznamenaný ani jeden jedinec príslušného druhu a v ostatných rokoch boli zaznamenané nízke celkové počty (nižšie ako 10 exemplárov), v dôsledku čoho dáta neboli dostatočne reprezentatívne.
 • Do vyhodnotenia indexu početnosti lesných druhov boli zahrnuté tie transekty, ktoré boli sčítané v rokoch 2005 – 2015 aspoň dvakrát. Rozdiel v prístupe u lesných a poľnohospodárskych transektov bol spôsobený rozličnou vzorkou dát.
 • Vyhodnotenie trendov sa realizovalo za obdobie rokov 2005 – 2015. Ako základný rok (baseline) pre porovnanie sa pri hodnotení u všetkých druhov bral rok 2005.
 
Klasifikácia zistených trendov vtáctva bola pripravená podľa nasledovných kritérií (PECBMS 2009):
 • výrazný pokles – pokles signifikantne väčší ako 5 % ročne, kritérium – horný limit intervalu spoľahlivosti < 0,95
 • mierny pokles – signifikantný pokles, ale nie signifikantne väčší ako 5 % ročne, kritérium – 0,95 < horný limit intervalu spoľahlivosti < 1,00
 • výrazný nárast – nárast signifikantne väčší ako 5 % ročne, kritérium – spodný limit intervalu spoľahlivosti > 1,05,
 • mierny nárast – signifikantný nárast, avšak nie signifikantne väčší ako 5 % ročne, kritérium – 1,00 < spodný limit intervalu spoľahlivosti < 1,05
 • stabilný – nárast alebo pokles nie sú signifikantné a zmena je menšia ako 5 % ročne, kritérium – interval spoľahlivosti zahŕňa 1,00, ale spodný limit intervalu spoľahlivosti > 0,95 a horný limit < 1,05
 • neistý – nárast alebo pokles nie sú signifikantné, ale nie je isté, že zmena je menšia ako 5 % ročne, kritérium – interval spoľahlivosti zahŕňa 1,00, ale spodný limit intervalu spoľahlivosti < 0,95 a zároveň horný limit > 1,05.
 
 • Pre výpočet indexu lesných druhov boli zahrnuté do výpočtov údaje o početnosti nasledovných 27 druhov: Anthus trivialis, Carduelis spinus, Certhia brachydactyla, Certhia familiaris, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Garrulus glandarius, Nucifraga caryocatactes, Oriolus oriolus, Parus ater, Parus cristatus, Parus montanus, Parus palustris, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Picus canus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapilla, Regulus regulus, Sitta europaea, Turdus viscivorus. Zoznam týchto druhov bol vybratý tak, aby čím viac korešpondoval so zoznam druhov používaným pre výpočet indexu lesných druhov na celoeurópskej úrovni (PECBM 2009).
 
Rozmiestnenie všetkých monitorovaných transektov na Slovensku v rokoch 2005 – 2015 

Zdroj dát:

SOS/BirdLife Slovensko
 
Citácie:
Pannekoek J. & van Strien A. J. 2001: TRIM 3 Manual. Trends and Indices for Monitoring Data. ¾ Statistics Netherlands, Voorburg.
PECBMS 2009: The State of Europe’s Common Birds 2008. ¾ CSO/RSPB, Prague.
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: