Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Využívanie územia

Dátum poslednej aktualizácie17.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia v aktuálnom roku ako aj index vývoja výmery jednotlivých druhov pozemkov.
 

Jednotka indikátora

%, ha, Index 2005 = 100

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.2 Chrániť a obnovovať krajinné prvky na poľnohospodárskej pôde
Priority:
  • Do roku 2030 nastane postupná obnova krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde.
  • Dreviny a trávnaté porasty zostanú zachované, alebo sa vrátia na poľnohospodársku pôdu.
  • Budú vysadené nové drevinové vetrolamy a protideflačné pásy z domácich druhov, čo zníži vodnú a veternú eróziu a vysychanie pôdy.
Cieľ: 3.3 Vytvoriť podmienky na doriešenie statusu bielych plôch
Priority:
  • Do roku 2030 budú vytvorené podmienky pre doriešenie statusu tzv. bielych plôch tak, aby sa zosúladil druh pozemku vedený v katastri nehnuteľností so skutočným stavom pozemku, alebo sa spôsob užívania pozemku zosúladil s druhom pozemku vedenom v katastri nehnuteľností. (Biele plochy tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá neslúži pôvodnému účelu, na ktorej dlhšiu dobu absentovala poľnohospodárska činnosť, a ktoré sú zároveň porastené stromovitými, krovitými drevinami alebo ich zmesami spĺňajúcimi kritériá lesa.)
 

Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.

Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

  • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
  • Zvýšiť podiel súvislých porastov nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie v mestách a znížiť zábery nezastavanej plochy na minimálne o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019, a vytvoriť aspoň na 10 % poľnohospodárskej plochy krajinné prvky s vysokým stupňom diverzity.
 
Špecifický cieľ 5: Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií
 
V oblasti ochrany pôdy a poľnohospodárstva vláda bude vychádzať z chápania odvetvia pôdohospodárstva ako komplexného celku, a preto ako svoj základný strategický cieľ deklaruje všestrannú podporu využitia jeho potenciálu tak, aby sa výrazne zvýšila potravinová bezpečnosť Slovenska, spočívajúca v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pri súčasnom posilnení aspektov udržateľného, environmentálne šetrného hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde.

Kľúčová otázka

Aký tlak na životné prostredie predstavuje stav a využívanie územia?

Kľúčové zistenia

 

  • Celková výmera SR v roku 2022 predstavovala 4 903 394 ha, z čoho bol podiel poľnohospodárskej pôdy 48,4 %, lesných pozemkov 41,4 % a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,2 %.
  • V rokoch 2005 – 2022 došlo k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy o 2,5 % (-60 638 ha) na súčasných 2 372 341 ha. Nárast bol zaznamenaný u výmery vodných plôch o 2,1 % (+1 968 ha) a lesných pozemkov o 1,2 % (+23 801 ha), pričom najväčší percentuálny nárast nastal oproti roku 2005 u zastavaných plôch a nádvorí o 6,5 % (+14 687 ha).
  • Výmera poľnohospodárskej pôdy neustále klesá najmä v prospech zastavaných plôch a nádvorí.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Neutralny trend Neutralny trend
Výmera lesných pozemkov sa od roku 2005 zvyšovala a naopak výmera poľnohospodárskej pôdy neustále klesala. Od roku 2015 pokračoval trend nárastu lesných pozemkov. Najväčšie zmeny vo využívaní pozemkov zaznamenal nárast zastavaných plôch a nádvorí, hlavne na úkor poľnohospodárskej pôdy. Medziročne došlo opätovne k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy a k nárastu lesných pozemkov a zastavaných plôch a nádvorí.

 

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

 
Pôda so svojím humusovým horizontom sa tvorí v dlhodobom pôdotvornom procese trvajúcom stovky až tisícky rokov. Okrem mnohých environmentálnych funkcií je nenahraditeľným prostredím pre mnoho živých organizmov.
 
Antropogénny tlak na pôdu spôsobuje úbytky poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov najmä na úkor rôznych investičných účelov, pre občiansku a bytovú  výstavbu, priemyselnú výstavbu, poľnohospodársku výstavbu, výstavbu vodných diel, ciest a diaľnic. Ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, ako aj postup pri zmene druhu pozemku ustanovuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje ochranu pri ich trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku.
 
Z environmentálneho hľadiska je trvalé vyňatie a preradenie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov do kategórie zastavaných  plôch a nádvorí negatívnym faktorom, kedy skrývka humusového horizontu je len jeho čiastočným riešením. 

 

Vývoj zmien vo využívaní pozemkov (ha)

Druh pozemku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poľnohospodárska pôda 2 432 979 2 430 683 2 428 899 2 423 478 2 417 933 2 414 291 2 410 812 2 405 971 2 401 693
Lesné pozemky 2 005 234 2 006 939 2 007 142 2 008 257 2 008 843 2 011 250 2 012 336 2 014 059 2 015 368
Vodné plochy 93 381 93 325 93 656 94 575 94 645 94 761 94 764 94 764 94 864
Zastavané plochy a nádvoria 226 257 227 092 227 931 229 059 229 941 230 589 231 967 232 599 233 305
Ostatné plochy 145 616 145 357 145 945 148 335 152 356 152 753 153 733 156 163 158 301

 

Druh pozemku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poľnohospodárska pôda 2 397 041 2 389 616 2 385 328 2 381 953 2 379 101 2 376 712 2 375 025 2 373 563 2 372 341
Lesné pozemky 2 017 105 2 020 116 2 022 522 2 024 374 2 026 027 2 027 099 2 027 852 2 028 509 2 029 035
Vodné plochy 95 250 95 278 95 257 95 256 95 296 95 311 95 250 95 405 95 349
Zastavané plochy a nádvoria  234 416 235 511 236 281 236 979 237 889 238 720 230 447 240 170 240 944
Ostatné plochy 159 679 162 937 164 046 164 858 165 094 165 564 165 831 165 744 165 726

Zdroj: ÚGKK SR
 

 

Medzinárodné porovnanie

Zmenou poľnohospodárskej pôdy, alebo lesného pozemku na zastavanú plochu dochádza k trvalej degradácii pôdy. Slovensko pri porovnaní s okolitými štátmi patrí medzi krajiny, ktoré majú nižší podiel zastavanej plochy  z celkovej výmery územia (viď nasledujúci graf).
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Zmeny vo využívaní pozemkov predstavujú ročné úbytky alebo prírastky úhrnných hodnôt jednotlivých druhov pozemkov.

Poľnohospodársku pôdu tvorí orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty.

Lesné pozemky tvoria pozemky porastené lesnými drevinami, pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť, pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu, pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií.

Vodné plochy sú rieky, potoky, prieplavy, kanály, vodné nádrže, močiare, jazerá, odkryté podzemné vody ako sú štrkoviská a bagroviská.

Zastavané plochy a nádvoria tvoria pozemky, na ktorých sú postavené stavby a nádvoria, diaľnice, cesty, miestne komunikácie, dráhy, letiská a vodné stavby.

Ostatné plochy sú manipulačné a skladové plochy, pozemky, ktoré slúžia na ťažbu nerastov a surovín, pozemky súvisiace s elektrickými rozvodmi, alebo telekomunikačnými sieťami. Ďalej sem patrí účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň protierozívnych opatrení, okrasné záhrady, verejná zeleň, cintoríny, pozemky na športové a rekreačné účely, zoologické záhrady, skanzeny, pamätníky a iné pozemky ako sú odkaliská, skládky odpadu, svahy a rokliny. Patria sem aj pozemky, ktoré slúžia na zabezpečenie účelu využívania jednotlivých druhov pozemkov (ako sú poľné cesty, poľné hnojiská, kompostiská, močovkové jamy, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné).


Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastri nehnuteľností  označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.

Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu pri trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku,

orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, vydáva rozhodnutie na zmenu druhu pozemku. Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo lesných pozemkov príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra, ktorý dodané údaje spracuje.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.


Zdroj dát:

ÚGKK SR, Eurostat


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: