Tlačiť   PDF

Využívanie územia

Dátum poslednej aktualizácie 04.12.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia v aktuálnom roku ako aj index vývoja výmery jednotlivých druhov pozemkov.
 

Jednotka indikátora

%, ha, Index 2000 = 100

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority :
III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov;
V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Zásady :
9. zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu a existenciu života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality pôdy a lesa, pričom produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
1. Zníženie výmery silne až veľmi silne ohrozených pôd (eróziou) pozemkovými úpravami, revitalizácia životného prostredia narušeného poľnohospodárskou a lesohospodárskou výrobou a vytvorenie optimálnej štruktúry pôdneho fondu a krajiny.
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Lesné hospodárstvo
Vývoj výmery lesov za posledných 9 rokov signalizoval mierny nárast ich plochy. Naviac v procese začleňovania SR do EÚ vznikne relatívny prebytok poľnohospodárskych pôd nevhodných na poľnohospodárske využívanie – v horizonte do roku 2010 by mohlo ísť o zalesnenie cca 50 tis. ha týchto pôd. Ďalšia výmera cca 250 tis. ha by mohla byť zalesnená do roku 2050. Do roku 2010 by sa tak zvýšila lesnatosť oproti roku 1998 o 2 % a do roku 2050 až o 5 %.

 

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Opatrenia:
  • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd;
  • udržateľné obhospodarovanie lesov

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR

 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
  • Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
  • Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia. S dôrazom na zníženie záberov poľnohospodárskej pôdy podporí tiež cieľavedomé využívanie rekultivovaných území.

 

Kľúčová otázka

Aký tlak na životné prostredie predstavuje stav a využívanie územia?

Kľúčové zistenia


  • Celková výmera SR v roku 2017 predstavovala 4 903 420 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy činil 48,6 %, lesných pozemkov 41,3 % a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,1 %.
  • V rokoch 2000 – 2017 došlo k nárastu lesných pozemkov o 1,2 % (+23 121 ha) a vodných plôch o 2,3 % (+2 151 ha). Nakoľko lesné ekosystémy významne ovplyvňujú priebeh a rozsah klimatickej zmeny, aj mierny nárast lesných pozemkov, ktorý pretrváva už od roku 1990 prispieva k znižovaniu negatívneho tlaku na životné prostredie.
  • Naopak od roku 1990 neustále klesá výmera poľnohospodárskej pôdy. Od roku 2000 až do roku 2017 klesla jej výmera  o 2,4 % (-58 714 ha) a to najmä na úkor zastavaných plôch a nádvorí, ktoré zaznamenali najväčší percentuálny nárast 8 % (+17 641 ha), čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Neutralny trend Neutralny trend
Výmera lesných pozemkov sa od roku 1990 zvyšovala a naopak výmera poľnohospodárskej pôdy neustále klesala. Od roku 2000 pokračoval aj keď už miernejší trend nárastu lesných pozemkov. Najväčšie zmeny vo využívaní pozemkov zaznamenal nárast zastavaných plôch a nádvorí, hlavne na úkor poľnohospodárskej pôdy. Medziročne došlo opätovne k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy a k nárastu lesných pozemkov a zastavaných plôch a nádvorí.

Sumárne zhodnotenie

  

Podrobné zhodnotenie

 
Pôda so svojím humusovým horizontom sa tvorí v dlhodobom pôdotvornom procese trvajúcom stovky až tisícky rokov. Okrem mnohých environmentálnych funkcií je nenahraditeľným prostredím pre mnoho živých organizmov.
 
Antropogénny tlak na pôdu spôsobuje úbytky poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov najmä na úkor rôznych investičných účelov, pre občiansku a bytovú  výstavbu, priemyselnú výstavbu, poľnohospodársku výstavbu, výstavbu vodných diel, ciest a diaľnic. Ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, ako aj postup pri zmene druhu pozemku ustanovuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje ochranu pri ich trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku.
 
Z environmentálneho hľadiska je trvalé vyňatie a preradenie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov do kategórie zastavaných  plôch a nádvorí negatívnym faktorom, kedy skrývka humusového horizontu je len jeho čiastočným riešením. 

 

Vývoj zmien vo využívaní pozemkov (ha)
Druh pozemku 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Poľnohospodárska pôda 2 440 667 2 439 408 2 438 353 2 436 879 2 434 749 2 432 979 2 430 683 2 428 899 2 423 478
Lesné pozemky 2 001 253 2 002 130 2 002 774 2 004 100 2 004 927 2 005 234 2 006 939 2 007 142 2 008 257
Vodné plochy 93 105 92 931 92 845 92 895 93 321 93 381 93 325 93 656 94 575
Zastavané plochy a nádvoria 219 338 222 475 223 355 224 671 225 566 226 257 227 092 227 931 229 059
Ostatné plochy 149 109 146 403 146 096 144 844 144 818 145 616 145 357 145 945 148 335
 .
Druh pozemku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poľnohospodárska pôda 2 417 933 2 414 291 2 410 812 2 405 971 2 401 693 2 397 041 2 389 616 2 385 328 2 381 953
Lesné pozemky 2 008 843 2 011 250 2 012 336 2 014 059 2 015 368 2 017 105 2 020 116 2 022 522 2 024 374
Vodné plochy 94 645 94 761 94 764 94 764 94 864 95 250 95 278 95 257 95 256
Zastavané plochy a nádvoria 229 941 230 589 231 967 232 599 233 305  234 416 235 511 236 281 236 979
Ostatné plochy 152 356 152 753 153 733 156 163 158 301 159 679 162 937 164 046 164 858
Zdroj: ÚGKK SR

Medzinárodné porovnanie

Zmenou poľnohospodárskej pôdy, alebo lesného pozemku na zastavanú plochu dochádza k trvalej degradácii pôdy. Slovensko pri porovnaní s okolitými štátmi patrí medzi krajiny, ktoré majú nižší podiel zastavanej plochy budovami z celkovej výmery územia (viď nasledujúci graf).
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Zmeny vo využívaní pozemkov predstavujú ročné úbytky alebo prírastky úhrnných hodnôt jednotlivých druhov pozemkov.

Poľnohospodársku pôdu tvorí orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty.

Lesné pozemky tvoria pozemky porastené lesnými drevinami, pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť, pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu, pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií.

Vodné plochy sú rieky, potoky, prieplavy, kanály, vodné nádrže, močiare, jazerá, odkryté podzemné vody ako sú štrkoviská a bagroviská.

Zastavané plochy a nádvoria tvoria pozemky, na ktorých sú postavené stavby a nádvoria, diaľnice, cesty, miestne komunikácie, dráhy, letiská a vodné stavby.

Ostatné plochy sú manipulačné a skladové plochy, pozemky, ktoré slúžia na ťažbu nerastov a surovín, pozemky súvisiace s elektrickými rozvodmi, alebo telekomunikačnými sieťami. Ďalej sem patrí účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň protierozívnych opatrení, okrasné záhrady, verejná zeleň, cintoríny, pozemky na športové a rekreačné účely, zoologické záhrady, skanzeny, pamätníky a iné pozemky ako sú odkaliská, skládky odpadu, svahy a rokliny. Patria sem aj pozemky, ktoré slúžia na zabezpečenie účelu využívania jednotlivých druhov pozemkov (ako sú poľné cesty, poľné hnojiská, kompostiská, močovkové jamy, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné).


Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastry nehnuteľností  označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.

Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu pri trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku,

orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, vydáva rozhodnutie na zmenu druhu pozemku. Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo lesných pozemkov príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra, ktorý dodané údaje spracuje.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.


Zdroj dát:

ÚGKK SR, Eurostat


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: