Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Stav ekosystémov a ich služieb

Dátum poslednej aktualizácie 30.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí kvantitatívne a kvalitatívne aspekty ekosystémových služieb v podmienkach SR.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
Sektor G – Ekonomika životného prostredia
Cieľ 2. Vypracovanie konceptu finančnej politiky ŽP, harmonizácia socio-ekonomických a environmentálnych záujmov, aplikácia filozofie trvalo udržateľného rozvoja, a najmä
Cieľ 8. Zavedenie a aplikácia ochrany a rozumného využívania prírodných zdrojov zhodnotených tiež podľa ich environmentálnej hodnoty a verejnej funkcie.


Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Obsahuje tzv. Dlhodobú víziu ochrany biodiverzity a ekosystémových služieb pre trvalo udržateľný rozvoj sociálne a environmentálne orientovanej trhovej ekonomiky;
Cieľ 2. Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich funkcií.

Kľúčová otázka

Aký je stav ekosystémov a ich služieb?

Kľúčové zistenia

  • Hodnotenie ekosystémových služieb bolo v SR dosiaľ vykonané v NP Slovenský raj (2009), NP Veľká Fatra (2011), Tatranskom národnom parku (2012) a NP Muránska planina (2014).
  • Čiastkové hodnotenia ekosystémových služieb boli vypracované pre niektoré lesné ekosystémy.
  • Pre účely hodnotenia ekosystémových služieb bola zriadená pracovná skupina, zložená so zástupcov mnohých relevantných organizácií, ktorá sa podieľala na prípravách základného hodnotenia ekosystémových služieb v SR. Začala sa pripravovať aj podrobná mapa ekosystémov, ktorá by mala byť základom pre hodnotenie jednotlivých ekosystémových služieb v SR.
  • V roku 2015 pokračovala činnosť pracovnej skupiny 2 zasadnutiami, ktoré boli zamerané predovšetkým na otázku zdieľania dát potrebných pre vytvorenie podkladovej mapy ekosystémov.
  • Na národnej úrovni zatiaľ vyhodnotenie stavu ekosystémov chýba, v súčasnosti sa realizuje 1. krok, teda zmapovanie ekosystémov na národnej úrovni.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Ekosystém - komplexná a dynamická kombinácia rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a prírodného prostredia, ktoré existujú spolu ako jednotka a jednotlivé súčasti sú na sebe závislé.

Ekosystémové služby – predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy, napr. voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť zdravých ekosystémov poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb.

Hodnotenie ekosystémových služieb - identifikácia ekologických, sociálnych a ekonomických hodnôt územia a následne ochrana, zlepšenie a rozšírenie ekosystémových služieb územia. Hodnotenie môže byť použité pre vytvorenie schém platieb za ekosystémové služby (PES), v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA), alebo pre výpočet ekologickej straty.

Zdroj dát:

MŽP SR

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: