Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Stav ekosystémov a ich služieb

Dátum poslednej aktualizácie30.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj a stav prác súvisiacich s hodnotením ekosystémových služieb v podmienkach SR.

 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

2 Účinná ochrana prírody a krajiny
2.4. Ohodnotiť a udržateľne využívať ekosystémové služby
 • K roku 2030 rovnocenne prihliadať na všetky ekosystémové služby a zohľadňovať ich aj v národnom systéme účtovníctva.
 • Ohodnotiť a kvantifikovať a brať do úvahy ekosystémové služby pri investíciách a tvorbe politík, ako aj pri posudzovaní vplyvu činností na životné prostredie
 • Vytvoriť komplexný systém hodnotenia ekosystémových služieb a ich udržateľného využívania a zvážiť možnosti ich speňaženia
 • Platby za ekosystémové služby nastaviť tak, aby vytvorili dostatočnú motiváciu na ich zachovávanie.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Obsahuje tzv. Dlhodobú víziu ochrany biodiverzity a ekosystémových služieb pre trvalo udržateľný rozvoj sociálne a environmentálne orientovanej trhovej ekonomiky;
Cieľ 2. Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich funkcií.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj stavu ekosystémov a ich služieb v SR?

Kľúčové zistenia

 • Hodnotenie ekosystémových služieb (ES) bolo v SR dosiaľ vykonané v NP Slovenský raj (2009), NP Veľká Fatra (2011), Tatranskom národnom parku (2012) a NP Muránska planina (2014).
 • Pre účely hodnotenia ES na Slovensku bola zriadená pracovná skupina pre mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb (MAES), zložená so zástupcov mnohých relevantných organizácií, ktorá sa podieľala na prípravách základného hodnotenia ES v SR.
 • Bola pripravená podrobná mapa a geodatabáza ekosystémov, ktorá by mala byť základom pre hodnotenie jednotlivých ekosystémových služieb v SR.
 • V roku 2019 bol publikovaný  Katalóg ekosystémových služieb Slovenska, ktorého obsahom je pilotné hodnotenie 18 ES (5 produkčných, 10 regulačných/podporných a 3 kultúrne).
 • V roku 2020 bola vydaná monografia „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“, ktorej cieľom je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu. Hodnotí kapacitu slovenských ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ES. Prelomovým je prvé monetárne vyhodnotenie vybraných ES pre jednotlivé ekosystémy Slovenska, ako aj celkové ekonomické vyhodnotenie poskytovaných služieb na celonárodnej úrovni.

 

Sumárne zhodnotenie

Ekosystémové služby Slovenska (18 ES)
 
Produkčné (zásobovacie) služby – 5 ES (P1-P5)
P1 - Biomasa - poľnohospodárske plodiny
Potraviny: poľné plodiny, ovocie a zelenina
P2 - Biomasa - drevo a prírodné vlákna
Drevo, vlákna, tráva (trstina, iné plodiny) a pod. na stavebné a technické účely; materiál na výrobu poloproduktov (celulóza, prírodné stav. materiály atď.)
P3 - Pitná voda
Pitná voda
P4 - Úžitková voda
Úžitková voda
P5 - Voľne žijúca zver / prírodné plodiny
Úžitky z lovnej zveri a rýb (mäso, trofeje, iné...)
Voľné prírodné produkty – lesné plody, hríby, med...
Regulačné služby a podporné ekosystémové funkcie – 5 + 5 ES (R1-R10)
R1 - Regulácia kvality ovzdušia
Zlepšenie kvality ovzdušia (prach, nečistoty), tlmenie hluku a zápachu
R2 - Regulácia kvality vody
Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd
R3 - Regulácia erózie a iných prírodných rizík
Zmiernenie účinkov geologických rizikových faktorov - napr. škôd spôsobených zosuvmi pôdy, eróziou a pod.
R4 - Regulácia odtokových pomerov a ochrana pred povodňami
Zlepšenie hydrologického režimu, tlmenie povodní, menej škôd spôsobených vodnými tokmi
R5 - Regulácia miestnych klimatických pomerov
Zmiernenie klimatických extrémov, ovplyvňovanie hlavných klimatických ukazovateľov (teplota, vlhkosť, vietor)
R6 - Regulácia globálnej klímy (zadržiavanie uhlíka)
Zmiernenie a spomalenie globálnej zmeny klímy (ukladanie uhlíka a skleníkových plynov)
R7 - Podpora druhovej a ekosystémovej diverzity
Zlepšenie podmienok pre zachovanie genofondu rastlín a živočíchov
R8 - Podpora životných cyklov a procesov - Opeľovanie
Zlepšenie podmienok pre reprodukciu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev; Opeľovanie, rozptyl semien, atď.
R9 - Regulácia škodcov a ochorení
Zmiernenie rizika šírenia chorôb/škodcov a inváznych/nepôvodných druhov
R10 - Podpora tvorby a prirodzeného zloženia pôdy
Zlepšenie bio-geochemických podmienok a pôdnych procesov (dekompozícia, mineralizácia, atď.)
Kultúrne služby – 3 ES (C1-C3)
C1 - Rekreácia a turizmus - fyzické využívanie prírody a krajiny
Osobné (fyzické) úžitky z rekreácie a pozorovania prírody, krajiny, rastlín a živočíchov
C2 - Krajinný ráz a estetika - estetické hodnoty
Osobné (duchovné) zážitky z pobytu v prírode a krajine
C3 - Prírodné a kultúrne dedičstvo - intelektuálne a vedecké hodnoty
Poznatky pre vedu, výskum, vzdelávanie a environmentálnu výchovu
Zdroj: Katalóg ekosystémových služieb Slovenska (2019)
 

Podrobné zhodnotenie

Ekosystémové služby (ES) predstavujú prínosy a úžitky, ktoré ľuďom poskytujú ekosystémy.
 
Na globálnej úrovni sa hodnoteniu ekosystémov a ES venuje Medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES).
 
Koncepcia ES a príslušné ciele boli definované aj na európskej úrovni. Stratégia v oblasti biodiverzity vyzvala členské štáty EÚ, aby s pomocou EK mapovali a hodnotili stav ekosystémov a ich služieb (tzv. MAES proces), vrátane posúdenia ich ekonomickej hodnoty a podpory integrácie týchto hodnôt do účtovných a reportovacích systémov na úrovni EÚ a na národnej úrovni do roku 2020.
 
Na národnej úrovni je tematika ES zakotvená v Envirostratégii 2030, ktorá zaväzuje vládu SR „ohodnotiť a udržateľne využívať ekosystémové služby“. Do roku 2030 vytýčila cieľ, že sa na všetky ES bude prihliadať rovnocenne a budú sa zohľadňovať aj v národnom systéme účtovníctva. ES budú ohodnotené a kvantifikované a brané do úvahy pri investíciách a tvorbe politík, ako aj pri posudzovaní vplyvu činností na životné prostredie. Podporí sa tiež tvorba komplexného systému hodnotenia ES a ich udržateľného využívania a zvážia sa možnosti ich speňaženia. Platby za ES vytvoria dostatočnú motiváciu na ich zachovávanie.
 
Práce v roku 2012
 • Hodnotenie ekosystémových služieb bolo na Slovensku dosiaľ vykonané v NP Slovenský raj (2009), NP Veľká Fatra (2011) a v Tatranskom národnom parku (2012). Čiastkové hodnotenia ES boli vypracované pre niektoré lesné ekosystémy.
 • V roku 2012 sa začalo s hodnotením v NP Muránska planina.
 • Európska komisia vytvorila osobitnú pracovnú skupinu expertov pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb. V tomto kontexte MŽP SR iniciovalo pracovné stretnutia s príslušnými inštitúciami, výsledkom ktorých bolo vypracovanie návrhu projektu LIFE+ na ekosystémové účtovníctvo. Jeho súčasťou je aj hodnotenie ekosystémových služieb v NP Poloniny, vrátane dotazníkového prieskumu socioekonomických možností a ekosystémových služieb.
 
Práce v roku 2013
 • V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 bola zabezpečená spolupráca na príprave metodiky na oceňovanie ES v chránených územiach SR.
 
Práce v roku 2014
 • Hodnotenie ekosystémových služieb bolo v SR dosiaľ vykonané v NP Slovenský raj (2009), NP Veľká Fatra (2011), Tatranskom národnom parku (2012) a NP Muránska planina (2014).
 • Pre účely hodnotenia ES bola zriadená pracovná skupina, zložená so zástupcov mnohých relevantných organizácií, ktorá sa podieľala na prípravách základného hodnotenia ES v SR.
 • Začala sa pripravovať aj podrobná mapa ekosystémov, ktorá by mala byť základom pre hodnotenie jednotlivých ekosystémových služieb v SR.
 
Práce v roku 2015
 • V roku 2015 pokračovala činnosť pracovnej skupiny 2 zasadnutiami, ktoré boli zamerané predovšetkým na otázku zdieľania dát potrebných pre vytvorenie podkladovej mapy ekosystémov. Na zasadnutiach pracovnej skupiny boli taktiež prezentované výsledky niektorých zahraničných projektov a workshopov, napr. projekt ESMERALDA, s ktorým MŽP SR nadviazalo spoluprácu alebo výstupy z workshopu v holandskom Wageningene, ktorý sa venoval softvéru QUICK SCAN na hodnotenie ekosystémových služieb.
 
Práce v roku 2016
 • V roku 2016 vytvorila ŠOP SR prvotnú mapu ekosystémov z dostupných zdrojov a generalizovala jej výstupnú podobu tak, aby bola prístupná a mohla byť spoločne využívaná všetkými členmi pracovnej skupiny. Okrem základu pre hodnotenie ekosystémových služieb v SR poskytuje mapa ekosystémov ďalšie možnosti využitia, napr. môže byť použitá pri územnom plánovaní alebo ako základná mapa biotopov, ktorá sa môže na lokálnej úrovni spresňovať terénnym mapovaním.
 
Práce v roku 2017
 • V roku 2017 bol interne v rámci ŠOP SR spustený proces prípravy metodiky hodnotenia ES na Slovensku na základe ekosystémového prístupu.
 • Začaté bolo vyhodnocovanie viac ako 20 ES na základe pripravenej mapy ekosystémov, spracované boli jednotlivé kroky a postupy potrebné pre hodnotenie a ocenenie jednotlivých služieb.
 • ŠOP SR prezentovala celoslovenský prístup hodnotenia ES a konkrétne detaily a postupy navrhnuté na ich hodnotenie, vrátane prezentácií celoslovenských máp potenciálu jednotlivých regulačných, produkčných a kultúrnych ES.
 • Mapa ekosystémov, ktorá je základom pre hodnotenie ES na Slovensku, sa ďalej spresňovala a neustále vyvíjala podľa aktuálnych podkladov.
 • Pre ocenenie ES bol v rozpracovanej verzii použitý systém prenosu hodnôt a trhových cien.
 
Práce v roku 2018
 • V rámci ŠOP SR pokračovali v roku 2018 práce na príprave metodiky a hodnotenia ES v spolupráci s externými expertmi. Bol vypracovaný návrh metodiky národného hodnotenia ES, aj s návrhom alternatívnych možností hodnotenia.
 • Postupne prebiehali čiastkové práce na celonárodnom hodnotení ES, príprava podkladov, geodatabázy a predovšetkým ďalšie aktualizácie a úpravy mapy ekosystémov Slovenska.
 • V roku 2018 bolo zasadnutie pracovnej skupiny MAES, zriadenej pri MŽP SR, na ktorej bol prezentovaný doterajší progres a čiastkové výsledky hodnotenia ES.
 
Práce v roku 2019
 • V roku 2019 prebiehali čiastkové práce na celonárodnom hodnotení ES a publikovaný bol Katalóg ekosystémových služieb Slovenska.
  • Podáva súhrn dostupných teoreticko-metodických poznatkov a predstavuje zistenia prvej fázy komplexného hodnotenia ES.
  • Obsahom publikácie je pilotné hodnotenie dôležitých ES, ktorých bolo pre územie Slovenska vybraných celkovo 18 – 5 produkčných, 10 regulačných/podporných a 3 kultúrne.
  • Výsledkom hodnotenia je relatívna stupnica vyjadrujúca vhodnosť územia na poskytovanie danej ES v rámci celého Slovenska. Stupnicu je možné v budúcnosti nahradiť konkrétnymi biofyzikálnymi jednotkami alebo monetárnymi hodnotami na základe špecializovaných výskumov alebo metódy prenosu hodnôt.
 • Tieto čiastkové práce vyústili do príprav publikácie Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku, ktorá bude publikovaná v roku 2020. V kontexte celého územia SR ide o prvé hodnotenie jednotlivých ekosystémov, a to z kvalitatívneho (biofyzikálneho) aj kvantitatívneho (monetárneho) hľadiska.
 • Dôležitým krokom pre hodnotenie ES bolo vytvorenie mapy a databázy ekosystémov Slovenska. Hodnotí kapacitu našich ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ES.
 
Práce v roku 2020
 • V roku 2020 bola vydaná monografia „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku, ktorú pripravila ŠOP SR v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.
  • Hlavným cieľom je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie.
  • Publikácia hodnotí kapacitu slovenských ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ekosystémových služieb.
  • Pri vyhodnotení ES sa kládol veľký dôraz na stav ekosystémov, ktorý znižuje/zvyšuje poskytovanie vybraných ES.
  • Prelomovým je prvé monetárne vyhodnotenie vybraných ES pre jednotlivé ekosystémy Slovenska v eur/ha/rok, ako aj celkové ekonomické vyhodnotenie poskytovaných služieb na celonárodnej úrovni.
 • Dôležitým krokom pre hodnotenie ES bolo vytvorenie unikátnej mapy a geodatabázy ekosystémov Slovenska.
 • V rámci mapovania ekosystémov a ich stavu pokračovali práce na overovaní mapy ekosystémov prostredníctvom botanikov správ ŠOP SR, ktorí postupne verifikujú jednotlivé polygóny v nej.
 • Z hľadiska celonárodných aktivít sa v roku 2020 obnovil činnosť pracovnej skupiny pre mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb (Mapping and Assessment of Ecosystems Services/MAES), v ktorej koordinačnú úlohu zastáva ŠOP SR a aktívne sa na jej práci podieľajú zástupcovia vedeckých, odborných, akademických inštitúcií, ako aj orgánov štátnej správy a ich organizácií.
 • Významným míľnikom bola taktiež aktívna príprava projektu IP LIFE, v rámci ktorého sa naplánovala celá jedna aktivita zameraná na hodnotenie a mapovanie ekosystémov a ich služieb v projektovom území a v územiach Natura 2000 a mala by významne prispieť k procesu MAES v najbližších 10 rokoch.
 • V rámci projektu Central parks pokračovali práce na príprave praktického nástroja zameraného na hodnotenie ES, tzv. Ecosystem services toolkit, ktorý by mal po dokončení poskytovať metodické usmernenie a postupy pre adekvátne hodnotenie ES.
 
Práce v roku 2021
 • V roku 2021 prebiehali aktivity v súvislosti s pracovnou skupinou (PS MAES):
  • PS MAES bola súčasťou tvorby a podania celoeurópskeho projektu SELINA na obdobie 5 rokov (podaného v programe Horizont Európa 2021 – 2027 v októbri 2021), ktorý nadväzuje v novej dekáde na proces MAES, a to tvorbou metodiky pre zisťovanie stavu ekosystémov a ich obnovu, podporu integrácie konceptu ES do rozhodovacích a plánovacích procesov ako aj postup v oblasti ekosystémového účtovníctva
  • PS MAES participovala pri formovaní Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, Špecifický cieľ 2.7: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských  oblastiach a zníženia všetkých foriem znečistenia – ide o dôležitý zdroj financovania ES od roku 2023
  • Spolupracovala so Štatistickým úradom SR pri novelizácii nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 691/2011 o environmentálnych účtoch, ktorým sa pridajú do tohto nariadenia nové moduly vrátane ekosystémových účtov
  • 3 zástupcovia PS MAES sa zúčastnili tréningu od Eurostatu k tvorbe účtov podľa „Systému environmentálno-ekonomického účtovníctva – ekosystémové účtovníctva (SEEA-EA)“, ktorý bol v marci 2021 schválený Štatistickou komisiou OSN ako medzinárodný štandard
  • Prebehla nominácia zástupcu ŠOP SR za SR do EUROSTAT Taskforce on Ecosystem accounting, ktorej cieľom je podporiť vývoj integrovaného systému európskeho ekosystémového účtovníctva ako aj koordinovanú implementáciu SEEA-EA členskými štátmi EÚ prostredníctvom praktického usmernenia
  • MŽP SR, ŠOP SR a OZ Pronatur organizovali v novembri 2021 v kontexte INTERREG projektu Centralparks podujatie Ekosystémové služby a ich hodnotenie – Karpatský súbor nástrojov (CEST), ktorého cieľom bolo predstaviť novú a skvelú príručku ktorá poskytuje praktické kroky pre vypracovanie a využívanie hodnotenia ekosystémových služieb pri rozhodovacích procesoch a politikách v mnohých oblastiach
  • Prebehlo niekoľko rokovaní medzi MŽP SR, ŠOP SR a SAŽP k príprave geoportálu pre publikovanie údajov o ES
 
Priority PS MAES na rok 2022
 • Rozbehnutie tvorby projektu, ktorého účelom bude postúpiť v procese MAES na národnej úrovni
 • Tvorba prvých pilotných účtov ekosystémov
 • Pokrok pri precizovaní metodiky hodnotenia a mapovania ekosystémov.
 
Najbližším cieľom PS je:
 • stanovenie potreby revízie spôsobu hodnotenia ES v Katalógu,
 • progres pri navrhnutí metodiky, zdrojových podkladov a indikátorov pre stanovenie a sledovanie využitia a dopytu po ES, a 
 • tvorba prvého pilotného ekosystémového účtu.

 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Ohodnotiť a udržateľne využívať ekosystémové služby
 

Hodnotenie

 • Rok 2019 priniesol prvé významnejšie výsledky naštartovaných prác v oblasti ekosystémových služieb (ES). Publikovaný bol Katalóg ekosystémových služieb Slovenska, ktorého obsahom je pilotné hodnotenie 18 ES, z toho 5 produkčných, 10 regulačných/podporných a 3 kultúrne. Dôležitým krokom pre hodnotenie ES bolo vytvorenie mapy a databázy ekosystémov Slovenska, ktorá hodnotí kapacitu našich ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ES.
 • Medzi rokmi 2019 – 2022 bola vydaná monografia „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“ (2020), ktorej cieľom je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich 23 ES na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu. Prelomovým je prvé monetárne vyhodnotenie vybraných ES pre jednotlivé ekosystémy Slovenska, ako aj celkové ekonomické vyhodnotenie poskytovaných služieb na celonárodnej úrovni. V roku 2020 bola obnovená činnosť pracovnej skupiny pre mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb (Mapping and Assessment of Ecosystems Services/MAES). PS MAES bola v roku 2021 súčasťou tvorby a podania celoeurópskeho projektu SELINA na obdobie 5 rokov (v programe Horizont Európa 2021 – 2027) a jeho následnej implementácie, ktorý je zameraný na prepojenie sektorov tvorby politík a problematiky ekosystémových účtov a umožní zapojeným inštitúciám vrátane MŽP SR získavať a vymieňať si poznatky a skúsenosti pri tvorbe národných ekosystémových účtov. V roku 2022 sa SR zapojila do ďalších súvisiacich projektov – projekt PEOPLE – EA (ÚKE SAV, ESA), v rámci ktorého sa testujú nové možnosti a prístupy k hodnoteniu ES pri využití diaľkového prieskumu Zeme, APVV projekt FESWEB (NLC, ŠOP SR), ktorý má za cieľ pripraviť z podrobných údajov lesníckych štatistík komplexné hodnotenie pre vybrané ES, najmä tie najrelevantnejšie pre lesné ekosystémy. V rámci projektu Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj (Centralparks) pokračovali práce na príprave praktického nástroja zameraného na hodnotenie ES tzv. Ecosystem services toolkit, ktorý by mal po dokončení poskytovať metodické usmernenie a postupy pre adekvátne hodnotenie ekosystémových služieb.
 • V posledných rokoch sa rozbehli práce v oblasti ES na rôznych úrovniach, čo zatiaľ indikuje splnenie nastaveného cieľa ES 2030 ohodnotiť a udržateľne využívať ekosystémové služby.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Ekosystém - komplexná a dynamická kombinácia rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a prírodného prostredia, ktoré existujú spolu ako jednotka a jednotlivé súčasti sú na sebe závislé.

Ekosystémové služby – predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy, napr. voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť zdravých ekosystémov poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb.

Hodnotenie ekosystémových služieb - identifikácia ekologických, sociálnych a ekonomických hodnôt územia a následne ochrana, zlepšenie a rozšírenie ekosystémových služieb územia. Hodnotenie môže byť použité pre vytvorenie schém platieb za ekosystémové služby (PES), v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA), alebo pre výpočet ekologickej straty.

 

Metodika

 
Metodika hodnotenia ES je uvedená v príslušných publikáciách spracovaných v tejto súvislosti na Slovensku:
 • Mederly, P., Černecký, J. (eds.), Špulerová, J., Izakovičová, Z., Jančovič, M., Ďuricová, V., Stašová, S., Hreško, J., Petrovič, F., Štefunková, D., Šatalová, B., Močko, M., Vrbičanová, G., Kaisová, D., Turanovičová, M., Laco, I., Kováč, T.: et al., 2019: Katalóg ekosystémových služieb Slovenska. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. 215 s. - ISBN 978-80-8184-067-8.
 
 
 • Mederly P., Černecký J., Špulerová J., Izakovičová Z., Ďuricová V., Považan R., Švajda J., Močko M., Jančovič M., Gusejnov S., Hreško J., Petrovič F., Štefunková D., Šatalová B., Vrbičanová G., Kaisová D., Turanovičová M., Kováč T., Laco I., 2020: National ecosystem services assessment in Slovakia – meeting old liabilities and introducing new methods. In: One Ecosystem, Pensoft Sofia, ISSN 2367-8194, Vol. 5, n. e53677. DOI: https://doi.org/10.3897/oneeco.5.e53677.
 
 • Močko, M., 2021: Vývoj programovacích nástrojov hodnotenia ekosystémových služieb pre územie Slovenska. Dizertačná práca, FPV UKF v Nitre, 16 s. + prílohy.
 
Projekty v oblasti ES s participáciou SR:
 • HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07 Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making (2021-2027)
 • IP LIFE 2020-2030: Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection of the Slovak Republic
ACTION C7 - Evaluation of socio-economic benefits and ecosystem services of Natura 2000 framework (7 deliverables) 
 • ESMERALDA - associated partner 2017-2018.
 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠOP SR

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: