Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Stav v certifikácii lesov

Dátum poslednej aktualizácie 23.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výmery certifikovaných lesov prostredníctvom 2 schém používaných na Slovensku - PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) a FSC (Forest Stewardship Council), ako aj ich podiel z celkovej porastovej pôdy, a tiež počty certifikátov obhospodarovania lesov a certifikátov spotrebiteľského reťazca (CoC).

Jednotka indikátora

%, ha, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národný lesnícky program (2007)
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie

Priorita 17: Podporovať využívanie dreva a ďalších lesných produktov pochádzajúcich z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.
Rámcový cieľ (53): Propagácia významu certifikácie lesov a spotrebiteľských reťazcov na báze dreva pre spoločnosť.

 

Akčný plán Národného lesníckeho programu SR (2008)
Strategický cieľ 5 / Priorita 17 / Rámcový cieľ (53):

 • Opatrenie: Zvyšovať povedomie verejnosti o význame certifikácie lesov prostredníctvom komunikačných nástrojov (informačné letáky, brožúry, príp. v rámci TV relácie Halali - magazín o prírode) (2009 – 2013).

 

Kľúčová otázka

Aký je podiel certifikovaných lesov?

Kľúčové zistenia

 • Vývoj výmery certifikovaných lesov (spolu podľa PEFC a FSC) má kolísavý charakter, z dlhodobého hľadiska je ale možné konštatovať pokles ich výmery.
 • K roku 2020 bolo celkovo v SR certifikovaných 1 291 177 ha lesov (66,2 % z výmery porastovej pôdy SR). V porovnaní s rokom 2019 sa celková výmera certifikovaných lesov znížila o 3 tis. ha, aj keď sa samotná výmera lesov certifikovaných podľa PEFC zvýšila a rovnako aj podľa FSC (zvýšil sa však ich prekryv).
 • Podľa schémy PEFC bolo k roku 2020 certifikovaných 62,8 % výmery lesov z porastovej pôdy, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o 9 271 ha (0,8 %). Od roku 2007 ich výmera narástla o 5 %.
 • Podľa schémy FSC sa k roku 2020 obhospodarovali lesy s výmerou 305 808 ha (15,7 % z porastovej pôdy), čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 97 156 ha (46,6 %), resp. o 88,5 % oproti roku 2007.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_neutral
Oproti roku 2007 výmera certifikovaných lesov síce stúpla, ale už od roku 2009 má kolísavo klesajúci trend. Výmera certifikovaných lesov v SR má strednodobo klesajúci charakter. Ich výmera v schéme FSC však výrazne narástla. Medziročne mierne poklesla celková výmera certifikovaných lesov, aj napriek nárastu ich výmery v rámci oboch samostatných schém.

Sumárne zhodnotenie


 

Podrobné zhodnotenie

Jednou z ciest ochrany prírodného bohatstva, ktorým lesy nepochybne sú, je podpora spotreby a užívania dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich zo zdrojov, ktoré sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom. Táto podpora je realizovaná prostredníctvom certifikácie lesov. Jedná sa o hodnotenie vykonávané nezávislou treťou stranou, či hospodárenie v lesoch zodpovedá ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Ak teda zodpovedá, vydá sa vlastníkovi lesa osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát.
 
Cieľom certifikácie lesov je teda podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.

Certifikácia lesov sa v SR realizuje prostredníctvom 2 najrozšírenejších schém v Európe:
 • Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
- na Slovensku ho zastrešuje Združenie certifikácie lesov Slovenska ako národný riadiaci orgán PEFC v SR a
 • Schéma FSC (Forest Stewardship Council)
- na Slovensku ju zastrešuje Občianske združenie FSC Slovensko.


 

Podľa schémy PEFC je certifikovaných 1 225,2 tis. ha a podľa FSC 305,8 tis. ha. Z dôvodu, že 239,9 tis. ha je pokrytých dvojitou certifikáciou PEFC aj FSC, bola v roku 2020 celková výmera certifikovaných lesov v SR 1 291,2 tis. ha, t. j. 66,2 % z celkovej výmery porastovej pôdy.

 

Výmera a podiel certifikovaných lesov podľa PEFC a FSC z porastovej pôdy (PP)

  PEFC
(ha)

 
FSC
(ha)

 
Spolu PEFC a FSC
(ha)

 
PP spolu
(ha)

 
% PEFC z PP % FSC z PP % PEFC a FSC z PP
2007 1 166 928 162 240 1 329 168 1 932 942 60,4 8,4 68,8
2008 1 220 577 174 086 1 394 822 1 933 591 63,1 9,0 72,1
2009 1 266 417 174 086 1 440 503 1 937 685 65,4 9,0 74,3
2010 1 262 505 140 105 1 402 610 1 938 906 65,1 7,2 72,3
2011 1 240 180 140 105 1 380 285 1 940 108 63,9 7,2 71,1
2012 1 239 122 147 588 1 386 710 1 940 300 63,9 7,6 71,5
2013 1 245 759 147 588 1 393 347 1 941 531 64,2 7,6 71,8
2014 1 248 028 146 941 1 394 969 1 941 992 64,3 7,6 71,8
2015 1 254 466 146 941 1 401 407 1 942 567 64,6 7,6 72,1
2016 1 229 417 146 271 1 375 688 1 944 123 63,2 7,6 70,76
2017 1 232 520 146 832 1 379 352 1 946 312 63,3 7,6 70,9
2018 1 216 491 148 292 1 364 783 1 947 752 62,5 7,6 70,1
2019 1 215 967 208 652 1 294 221 1 950 000 62,4 10,7 66,4
2020 1 225 238 305 808 1 291 177 1 951 500 62,8 15,7 66,2

Zdroj: NLC
PP - porastová pôda

Počet certifikovaných subjektov podľa PEFC a FSC

  PEFC FSC
certifikáty obhospodarovania lesov certifikáty spotrbiteľského reťazca (CoC) certifikáty obhospodarovania lesov certifikáty CoC
2006   3 5 21
2007     6 18
2008 * 18 7 33
2009 *  * 7 41
2010 296  * 6  *
2011 262 39 6 62
2012 259 44 5 79
2013 247 49 5 79
2014 245 59 7 114
2015 261 64 7 114
2016 264   8  
2017 263 80 10  
2018 263 118 10  
2019 263 118   162
2020 271 112 16  

* údaje nie sú k dispozícii
Zdroj: NLC; Združenie certifikácie lesov Slovenska

 

Certifikácia podľa schémy PEFC
 

K roku 2020 bolo vydaných 271 osvedčení o účasti na certifikácii lesov podľa schémy PEFC.

Združenie PEFC Slovensko malo v roku 2020 spolu 28 členov v rámci troch komôr podľa ich pôsobnosti: vlastníkov a užívateľov lesov, spracovateľov dreva a ostatných záujmových skupín.

Logo PEFC používalo 149 subjektov, z toho vlastníci a obhospodarovatelia lesa 64, držitelia COC certifikátov 76 a ostatné skupiny 9.

V roku 2020 absolvovalo audit spotrebiteľského reťazca COC podľa schémy PEFC 9 spracovateľov dreva alebo obchodných spoločností a 18 spoločností odstúpilo z certifikácie COC.

Počet platných certifikátov sa oproti predchádzajúcemu roku znížil na 112. Počet firiem pôsobiacich v SR certifikovaných v rámci spotrebiteľských reťazcov podľa schémy PEFC (vrátane viacmiestnej certifikácie) je 118.

 

Certifikácia podľa schémy FSC
 

K roku 2020 bolo vydaných 16 osvedčení o účasti na certifikácii lesov podľa schémy FSC.
 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Certifikácia lesov - priamy ekonomický nástroj na presadenie takých princípov obhospodarovania lesov do praxe, ktoré zodpovedajú ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Vykonávaná je nezávislou treťou stranou a jej výsledkom je osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát. Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je teda postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa podmienky certifikácie – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou. Ak ich obhospodarovateľ lesa spĺňa, certifikačný orgán mu o tom vydá certifikát. Potvrdením pre zákazníka kupujúceho výrobok z dreva o tom, že drevo z ktorého je tovar vyrobený pochádza z certifikovaného lesa je certifikát spotrebiteľského reťazca (Chain of Custody – COC), ktorého držiteľom musia byť všetci spracovatelia podieľajúci sa na jeho výrobe. Preto drevárske spoločnosti pri nákupe požadujú certifikované drevo.
 • Certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C) predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky. Zabezpečuje teda možnosť spätne sledovať drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, ktoré sú obsiahnuté vo výrobkoch, až k certifikovaným lesom. Zaručuje tiež, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov, sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci.

 

Metodika:

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch:
 • Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov (§ 36, ods. 2).
 • Jeho zavádzanie zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 55, ods. 1, písm. n).
 

 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Odkazy k problematike: