Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Stav v certifikácii lesov

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výmery certifikovaných lesov prostredníctvom 2 schém používaných na Slovensku - PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) a FSC (Forest Stewardship Council), ako aj ich podiel z celkovej porastovej pôdy, a tiež počty certifikátov obhospodarovania lesov a certifikátov spotrebiteľského reťazca (CoC).
 

Jednotka indikátora

%, ha, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 

Národný lesnícky program (2007)
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie

Priorita 17: Podporovať využívanie dreva a ďalších lesných produktov pochádzajúcich z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.
Rámcový cieľ (53): Propagácia významu certifikácie lesov a spotrebiteľských reťazcov na báze dreva pre spoločnosť.

 

Akčný plán Národného lesníckeho programu SR (2008)
Strategický cieľ 5 / Priorita 17 / Rámcový cieľ (53):

 • Opatrenie: Zvyšovať povedomie verejnosti o význame certifikácie lesov prostredníctvom komunikačných nástrojov (informačné letáky, brožúry, príp. v rámci TV relácie Halali - magazín o prírode) (2009 – 2013).

 

Kľúčová otázka

Aký je podiel certifikovaných lesov?

Kľúčové zistenia

 • Výmera lesov s certifikáciou (podľa PEFC a FSC) má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend (-46 699 ha oproti roku 2007, t. j. pokles o 3,5 %), čo kopíruje vývoj výmery lesov certifikovaných podľa PEFC.
 • K roku 2022 bolo celkovo v SR certifikovaných 1 282 469 ha lesov, (65,6 % z výmery porastovej pôdy SR).
 • Medziročne, v porovnaní s rokom 2021, sa celková výmera certifikovaných lesov znížila o viac ako 13 tis. ha.
 • Podľa schémy PEFC bolo k roku 2022 certifikovaných 61,4 % výmery lesov z porastovej pôdy, čo predstavuje medziročne (oproti roku 2021) pokles o 1,3 p.b.
 • Dlhodobo (od roku 2007) však výmera lesov s PEFC mierne vzrástla (o 2,8 %).
 • Podľa schémy FSC sa k roku 2022 obhospodarovalo 22,4 % porastovej pôdy, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku až o 114 tis. ha (t. j. 35,3 %), resp. o 169,3 % oproti roku 2007. Na celkovej výmere certifikovaných lesov to však nemá žiadny vplyv, keďže sa väčšina plochy lesov s FSC prekrýva s PEFC schémou (až 81 %).

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Oproti roku 2007 sa výmera certifikovaných lesov mierne znížila, pričom už od roku 2009 má klesajúci trend. Výmera certifikovaných lesov v SR má strednodobo klesajúci charakter, aj napriek výraznému  nárastu výmery lesov v schéme FSC. Medziročne celková výmera certifikovaných lesov poklesla.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Podrobné zhodnotenie

Jednou z ciest ochrany prírodného bohatstva, ktorým lesy nepochybne sú, je podpora spotreby a užívania dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich zo zdrojov, ktoré sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom. Táto podpora je realizovaná prostredníctvom certifikácie lesov. Jedná sa o hodnotenie vykonávané nezávislou treťou stranou, či hospodárenie v lesoch zodpovedá ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Ak teda zodpovedá, vydá sa vlastníkovi lesa osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát.
 
Cieľom certifikácie lesov je teda podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.

Certifikácia lesov sa v SR realizuje prostredníctvom 2 najrozšírenejších schém v Európe:
 • Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
- na Slovensku ho zastrešuje Združenie certifikácie lesov Slovenska ako národný riadiaci orgán PEFC v SR a
 • Schéma FSC (Forest Stewardship Council)
- na Slovensku ju zastrešuje Občianske združenie FSC Slovensko.


 

Výmera a podiel certifikovaných lesov podľa PEFC a FSC z porastovej pôdy (PP)

  PEFC
(ha)

 
FSC
(ha)

 
Dvojitá certifikácia (PEFC aj FSC) Spolu PEFC a FSC
(ha)

 
PP spolu
(ha)

 
% PEFC z PP % FSC z PP % PEFC a FSC z PP
2007 1 166 928 162 240

0

1 329 168 1 932 942 60,4 8,4 68,8
2008 1 220 577 174 086

0

1 394 822 1 933 591 63,1 9,0 72,1
2009 1 266 417 174 086

0

1 440 503 1 937 685 65,4 9,0 74,3
2010 1 262 505 140 105

0

1 402 610 1 938 906 65,1 7,2 72,3
2011 1 240 180 140 105

0

1 380 285 1 940 108 63,9 7,2 71,1
2012 1 239 122 147 588

0

1 386 710 1 940 300 63,9 7,6 71,5
2013 1 245 759 147 588

0

1 393 347 1 941 531 64,2 7,6 71,8
2014 1 248 028 146 941

0

1 394 969 1 941 992 64,3 7,6 71,8
2015 1 254 466 146 941

0

1 401 407 1 942 567 64,6 7,6 72,1
2016 1 229 417 146 271

0

1 375 688 1 944 123 63,2 7,6 70,76
2017 1 232 520 146 832

0

1 379 352 1 946 312 63,3 7,6 70,9
2018 1 216 491 148 292

0

1 364 783 1 947 752 62,5 7,6 70,1
2019 1 215 967 208 652

130 398

1 294 221 1 950 000 62,4 10,7 66,4
2020 1 225 238 305 808

239 869

1 291 177 1 951 500 62,8 15,7 66,2
2021

1 226 408

322 963

253 748

1 295 623

1 952 765

62,7

16,5

66,3

2022

1 199 602

436 964

354 097

1 282 469

1 954 758

61,4

22,4

65,6

Zdroj: NLC
 
 
Podľa schémy PEFC je certifikovaných 1 199,6 tis. ha a podľa FSC 436,9 tis. ha. Z dôvodu, že 354,1 tis. ha je pokrytých dvojitou certifikáciou PEFC aj FSC, bola v roku 2022 celková výmera certifikovaných lesov v SR 1 282,5 tis. ha, t. j. 65,6 % z celkovej výmery porastovej pôdy.
 
Oproti roku 2021 sa dvojitá certifikácia výrazne zvýšila (o 100,3 tis. ha), aj z dôvodu plnenia programového vyhlásenia vlády SR.
 
Vydaných bolo 246 osvedčení o účasti na certifikácii lesov, z toho 226 podľa PEFC a 20 podľa FSC. Medziročne došlo k poklesu počtu osvedčení vydaných PEFC najmä z dôvodu organizačných zmien v š. p. LESY SR a zrušení ŠL TANAP-u. Združenie PEFC Slovensko malo v roku 2021 spolu 29 riadnych a 218 hosťujúcich členov začlenených podľa ich pôsobnosti v troch komorách: vlastníkov a užívateľov lesov, spracovateľov dreva a ostatných záujmových skupín. Logo PEFC používalo 155 subjektov v roku 2022, z toho vlastníci a užívatelia lesov 62, držitelia COC certifikátov 84 a ostatné skupiny 9. V roku 2022 bolo v platnosti 115 certifikátov COC podľa schémy PEFC (vrátane viacmiestnej certifikácie) a 193 certifikátov COC podľa schémy FSC.

Počet certifikovaných subjektov podľa PEFC a FSC
  PEFC FSC
certifikáty obhospodarovania lesov certifikáty spotrbiteľského reťazca (CoC) certifikáty obhospodarovania lesov certifikáty CoC
2006   3 5 21
2007     6 18
2008 * 18 7 33
2009 *  * 7 41
2010 296  * 6  *
2011 262 39 6 62
2012 259 44 5 79
2013 247 49 5 79
2014 245 59 7 114
2015 261 64 7 114
2016 264   8  
2017 263 80 10  
2018 263 118 10  
2019 263 118   162
2020 271 112 16  
2021
257
109
17
 
2022
226
115
20
193
* údaje nie sú k dispozícii
Zdroj: NLC; Združenie certifikácie lesov Slovenska

 

Certifikácia podľa schémy PEFC

 
Podľa schémy PEFC je v SR k roku 2022 certifikovaných 1 199,6 tis. ha porastovej pôdy. Medziročne sa táto výmera znížila o 26,8 tis. ha najmä z dôvodu odovzdania časti pozemkov vo vlastníctve štátu organizáciám ochrany prírody (PIENAP, NP Slovenský raj a lesy v 5. stupni ochrany).

 

Certifikácia podľa schémy FSC

 
Podľa schémy FSC bola k roku 2022 certifikovaná výmera 437 tis. ha lesov.
 
 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Certifikácia lesov - priamy ekonomický nástroj na presadenie takých princípov obhospodarovania lesov do praxe, ktoré zodpovedajú ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Vykonávaná je nezávislou treťou stranou a jej výsledkom je osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát.
 • Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je teda postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa podmienky certifikácie – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou. Ak ich obhospodarovateľ lesa spĺňa, certifikačný orgán mu o tom vydá certifikát. Potvrdením pre zákazníka kupujúceho výrobok z dreva o tom, že drevo z ktorého je tovar vyrobený pochádza z certifikovaného lesa je certifikát spotrebiteľského reťazca (Chain of Custody – COC), ktorého držiteľom musia byť všetci spracovatelia podieľajúci sa na jeho výrobe. Preto drevárske spoločnosti pri nákupe požadujú certifikované drevo.
 • Certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C) predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky. Zabezpečuje teda možnosť spätne sledovať drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, ktoré sú obsiahnuté vo výrobkoch, až k certifikovaným lesom. Zaručuje tiež, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov, sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci.

 

Metodika:

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch:
 • Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov (§ 36, ods. 2).
 • Jeho zavádzanie zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 55, ods. 1, písm. n).
 

 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: