Tlačiť   PDF

Stav v certifikácii lesov

Dátum poslednej aktualizácie 23.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výmery certifikovaných lesov prostredníctvom 2 schém používaných na Slovensku - PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) a FSC (Forest Stewardship Council), ako aj ich podiel z celkovej porastovej pôdy, a tiež počty certifikátov obhospodarovania lesov a certifikátov spotrebiteľského reťazca (CoC).

Jednotka indikátora

%, ha, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národný lesnícky program (2007)
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie
Priorita 17: Podporovať využívanie dreva a ďalších lesných produktov pochádzajúcich z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.
Rámcový cieľ (53): Propagácia významu certifikácie lesov a spotrebiteľských reťazcov na báze dreva pre spoločnosť.

 

Akčný plán Národného lesníckeho programu SR (2008)
Strategický cieľ 5 / Priorita 17 / Rámcový cieľ (53):
 • Opatrenie: Zvyšovať povedomie verejnosti o význame certifikácie lesov prostredníctvom komunikačných nástrojov (informačné letáky, brožúry, príp. v rámci TV relácie Halali - magazín o prírode) (2009 – 2013).

 

Kľúčová otázka

Aký je podiel certifikovaných lesov?

Kľúčové zistenia

 • Vývoj výmery certifikovaných lesov (spolu podľa PEFC a FSC) má kolísavý charakter, celkovo je ale možné konštatovať ich mierny nárast výmery za ostatné 4 roky.
 • K roku 2015 je podľa schémy PEFC certifikovaných 1 254 466 ha lesov (64,6 % výmery lesov z porastovej pôdy), čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 6 438 ha (0,5 %). Od roku 2007 ich výmera narástla o 7,5 %.
 • Podľa schémy FSC sa obhospodarujú lesy s výmerou 146 941 ha (7,6 % z porastovej pôdy), čo predstavuje stagnáciu oproti predchádzajúcemu roku 2014, resp. pokles o 9,4 % oproti roku 2007.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend emo_smile
Údaje sú dostupné len od roku 2007. Od roku 2007 výmera certifikovaných lesov stúpla. Medziročne mierne vzrástla spoločná výmera certifikovaných lesov, aj napriek stagnácii v rámci schémy FSC.

Sumárne zhodnotenie
Podrobné zhodnotenie

Jednou z ciest ochrany prírodného bohatstva, ktorým lesy nepochybne sú, je podpora spotreby a užívania dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich zo zdrojov, ktoré sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom. Táto podpora je realizovaná prostredníctvom certifikácie lesov. Jedná sa o hodnotenie vykonávané nezávislou treťou stranou, či hospodárenie v lesoch zodpovedá ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Ak teda zodpovedá, vydá sa vlastníkovi lesa osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát.
 
Certifikácia lesov alebo lesných produktov je priamym ekonomickým nástrojom na presadenie určitých princípov obhospodarovania lesov do praxe: významné drevárske spoločnosti požadujú certifikované drevo a ich výrobky z tohto dreva sú taktiež certifikované, čiže kupujúci vie, že ich výrobou nebola ohrozená budúcnosť lesov.
 
Cieľom certifikácie lesov je teda podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
 
Certifikácia lesov sa v SR realizuje prostredníctvom 2 najrozšírenejších schém v Európe:
 • Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
- na Slovensku ho zastrešuje Združenie certifikácie lesov Slovenska ako národný riadiaci orgán PEFC v SR a
 • Schéma FSC (Forest Stewardship Council)
- na Slovensku ju zastrešuje Občianske združenie FSC Slovensko.

 

Výmera a podiel certifikovaných lesov podľa PEFC a FSC (ha)
  PEFC FSC Spolu PEFC a FSC PP spolu % PEFC z PP % FSC z PP % PEFC a FSC z PP
2007 1 166 928 162 240 1 329 168 1 932 942 60,4 8,4 68,8
2008 1 220 577 174 086 1 394 822 1 933 591 63,1 9,0 72,1
2009 1 266 417 174 086 1 440 503 1 937 685 65,4 9,0 74,3
2010 1 262 505 140 105 1 402 610 1 938 906 65,1 7,2 72,3
2011 1 240 180 140 105 1 380 285 1 940 108 63,9 7,2 71,1
2012 1 239 122 147 588 1 386 710 1 940 300 63,9 7,6 71,5
2013 1 245 759 147 588 1 393 347 1 941 531 64,2 7,6 71,8
2014 1 248 028 146 941 1 394 969 1 941 992 64,3 7,6 71,8
2015 1 254 466 146 941 1 401 407 1 942 567 64,6 7,6 72,1
Zdroj: NLC
PP - porastová pôda

Počet certifikovaných subjektov podľa PEFC a FSC
  PEFC FSC
certifikáty obhospodarovania lesov certifikáty spotrbiteľského reťazca (CoC) certifikáty obhospodarovania lesov certifikáty CoC
2006   3 5 21
2007     6 18
2008 * 18 7 33
2009 *  * 7 41
2010 296  * 6  *
2011 262 39 6 62
2012 259 44 5 79
2013 247 49 5 79
2014 245 59 7 114
2015 261 64 7 114
* údaje nie sú k dispozícii
Zdroj: NLC; Združenie certifikácie lesov Slovenska; http://www.fscslovakia.sk/

 

Certifikácia podľa schémy PEFC
 
Certifikované lesy podľa schémy PEFC k roku 2015 má 123 obhospodarovateľov, ktorým bolo vydaných 261 osvedčení o účasti na certifikácii lesov (certifikáty obhospodarovania lesov).
Certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C) predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky. Zabezpečuje teda možnosť spätne sledovať drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, ktoré sú obsiahnuté vo výrobkoch, až k certifikovaným lesom. Zaručuje tiež, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov, sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci.
Počet platných certifikátov spotrebiteľského reťazca C-o-C sa zvýšil od roku 2006 na súčasných 64. Ďalšie 3 podniky pôsobiace na trhu SR sú certifikované  prostredníctvom svojich materských firiem v zahraničí.

 

Certifikácia podľa schémy FSC
 
V rámci certifikácie lesov podľa schémy FSC bolo k roku 2015 udelených 7 certifikátov (z toho 4 skupinové), pričom celkovo je certifikovaných 32 subjektov lesného hospodárstva.
Počet platných certifikátov spracovateľského reťazca C-o-C podľa schémy FSC je 114, celkovo bolo certifikovaných 162 podnikov pôsobiacich na trhu s drevom v SR.
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Certifikácia lesov - priamy ekonomický nástroj na presadenie takých princípov obhospodarovania lesov do praxe, ktoré zodpovedajú ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Vykonávaná je nezávislou treťou stranou a jej výsledkom je osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát. Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je teda postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa podmienky certifikácie – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

 

Metodika:

Indikátor hodnotí:
 • Certifikáciu lesov
- rozloha certifikovaných lesov (ha)
- podiel certifikovaných lesov z celkovej PP (%)
- počet certifikátov (osvedčení) o účasti na certifikácii lesov (certifikáty obhospodarovania lesov)
- počet certifikovaných subjektov (obhospodarovateľov) LH
 • Certifikáciu spotrebiteľského reťazca (C-o-C)
- počet certifikátov spotrebiteľského reťazca C-o-C
- počet certifikovaných subjektov (pôsobiacich na trhu s drevom SR)

v rámci 2 certifikačných schém používaných na Slovensku:
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) a 
- FSC (Forest Stewardship Council)

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch:
 • Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov (§ 36, ods. 2).
 • Jeho zavádzanie zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 55, ods. 1, písm. n).
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Odkazy k problematike: