Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Výmera pralesov a prírodných lesov

Dátum poslednej aktualizácie15.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výmery lesov (ha) definovaných ako pralesy a prírodné lesy a ich podiel (%) z celkovej výmery lesov.
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 (2021)

1. Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj zdrojov

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

16. Uprednostňovať a podporovať prírode blízke adaptačné opatrenia, zásady hospodárenia v lesoch a pod., ktoré reflektujú regionálne špecifiká a v dostatočnej miere reagujú na zmenu klímy a problematiku ochrany biodiverzity s dôrazom na prísnu ochranu klimaxových lesov a pralesov

 

Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy – aktualizácia (2018)

Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti lesníctva:

f) Zabezpečiť ochranu pralesov a prírodných lesov v kontexte celkovej realizácie konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch

 

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021)

II.3. Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo

Špecifické opatrenie 3.7: Zabezpečenie ochrany a výskumu pralesov a prírodných lesov v kontexte adaptácie na zmenu klímy

Úlohy:

 • Podporiť projekty výskumu a monitoringu vybraných pralesov ako východisko pre hodnotenie procesov vývoja a adaptácie ako „etalónu" oproti manažovaným lesom.
 • Vypracovať koncepciu ochrany pralesov a prírodných lesov v súlade s medzinárodnými dohovormi v kontexte dopadov zmeny klímy.

 

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

2.1 Zastaviť stratu biodiverzity

Zabezpečí sa ochrana lokalít pralesov a ich zvyškov a vhodný manažment v ich ochranných pásmach.

 

Kľúčová otázka

Aký je trend vo výmere pralesov a prírodných lesov?

Kľúčové zistenia

 • V rokoch 2009 – 2015 prebehla historicky prvá komplexná priestorová inventarizácia (mapovanie) pralesov a ich zvyškov na Slovensku. Mapovanie prebehlo v dvoch etapách v rámci realizácie projektov „Ochrana pralesov Slovenska“ a „Poznávame a chránime pralesy Slovenska“.
 • Celkovo bolo identifikovaných:
- 123 lokalít pralesov (lokality s výmerou nad 20 ha) s celkovou výmerou 8 921 ha
- 138 lokalít pralesových zvyškov (lokality s výmerou 5 – 20 ha) s celkovou výmerou 1 662 ha

Spolu sa na Slovensku do dnešných dní zachovalo 10 583 ha pralesov a ich zvyškov (0,49 % z výmery lesov a 0,21 % z plochy SR).

 • Výsledky mapovania ukázali, že pralesov a ich zvyškov je na Slovensku podstatne menej ako sa pôvodne predpokladalo, pričom tretina z nich nebola dostatočne chránená najvyšším 5. stupňom ochrany. Ešte v roku 1989 prof. Štefan Korpeľ (nestor výskumu pralesov na Slovensku) odhadoval výmeru pralesov na Slovensku v rozsahu 18 000 – 20 000 ha. Národný lesnícky program SR spracovaný v roku 2007 uvádza, že na Slovensku je 24 000 ha pralesov.
 • Do roku 2021 boli pralesy a prírodné lesy Slovenska nedostatočne chránené. Od 1. decembra 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska. Jedná sa o 76 lokalít v rôznych častiach Slovenska s celkovou výmerou 6 462,42 ha.

 

Sumárne zhodnotenie

Mapa schválených lokalít prírodných rezervácií Pralesy Slovenska

Mapa schválených lokalít prírodných rezervácií Pralesy Slovenska

Zdroj: http://www.pralesy.sk

 

Podrobné zhodnotenie

Pralesmi sa rozumie lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, výstavba, rastové a ostatné životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímy. Je to les ekologicky ustálený, s trvalými dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami a uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti životných procesov a štruktúru porastových útvarov.

 • Už v roku 1981 priniesol Prof. Miroslav Vyskot určité poznatky o výskyte pralesov v publikácii Československé pralesy (nekomplexný prehľad a nepodložený podrobným terénnym mapovaním)
 • Podrobnejší prehľad pralesov zostavil Prof. Štefan Korpeľ v publikácií Pralesy Slovenska (VEDA, 1989), kde uviedol zoznam 74 pralesových štátnych prírodných rezervácií a ďalších pralesových zvyškov na území Slovenska (bez presnejšieho určenia hraníc, neúplný zoznam pralesov bez komplexného prieskumu lesov Slovenska)
 • Pralesom sa venovali aj viacerí ďalší výskumníci, no bez ich komplexnej inventarizácii. Ich výmera sa len odhadovala – napr. Prof. Korpeľ odhadoval výmeru pralesov na 18 000 – 20 000 ha, pričom v Národnom lesníckom programe (NLC, 2007) je zase uvedená ich výmera cca 24 tis. ha.

 

Najväčšie lokality pralesov na Slovensku

 1. Stužica 615 ha (Bukovské vrchy)
 2. Poľana 491 ha (Poľana)
 3. Pilsko 431 ha (Oravské Beskydy)
 4. Babia hora 249 ha (Oravské Beskydy)
 5. Jánošíková kolkáreň 219 ha (Veľká Fatra)
 6. Šútovskádolina 210 ha (Malá Fatra)

 

Najzachovalejšie pralesy:

 • Stužica 580 ha, Pilsko 400 ha
 • Babia Hora 249 ha
 • Šramková 84 ha, Nefcerka 83 ha, Bielovodská 67 ha, Kornietová 64 ha, Ďumbier 56 ha

 

Pralesy Slovenska

Potreba zintenzívniť ochranu pralesov vyplynula z celoslovenského mapovania pralesov a pralesových zvyškov v rokoch 2009 až 2015, ktoré realizovalo Občianske združenie Prales. Okrem toho sme ako štát prijali záväzok identifikovať prirodzené lesy a pralesy aj v rámci Karpatského dohovoru.

Dňa 29.10.2021 vláda SR schválila návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska, s účinnosťou od 1. decembra 2021. Ide o doteraz nedostatočne chránené lokality pralesov a prírodných lesov Slovenska.

Bude v nich platiť 5. stupeň ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z., pričom sa prekrývajú s národnými parkami, ich ochrannými pásmami a s chránenými krajinnými oblasťami (cca 86 % prekryv), s chránenými vtáčími územiami (cca 86 % prekryv) a s územiami európskeho významu (cca 93 % prekryv). Tretina celkovej výmery Pralesov Slovenska je na biotopoch druhu hlucháň hôrny.

Pozemky prírodných rezervácií sú vo vlastníctve štátu a, s výnimkou 2 ha, v správe štátneho podniku LESY SR. 2 % lesných pozemkov tvoria hospodárske lesy, ostatné sú ochrannými lesmi, resp. lesmi osobitného určenia. Najviac lokalít sa nachádza v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji, no pralesové lokality sú vo všetkých ďalších krajoch Slovenska.

Predmetom ochrany Pralesov Slovenska sú prírodné procesy prebiehajúce v lesných biotopoch európskeho a národného významu.

Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu prírodných procesov a dosiahnuť prirodzenú dynamiku vývoja lesných ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvoriť tak predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov.

Vyhlásenie prírodných rezervácií Pralesy Slovenska je výsledkom trojročnej spolupráce viacerých mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií, konkrétne ŠOP SR, OZ Prales a OZ WWF Slovensko, LESY SR, š. p., ako aj MPRV SR a MŽP SR.

Rozhodnutím o ochrane pralesov prispieva Slovensko k plneniu cieľov, ku ktorým sa aj naša krajina zaviazala napr. v Karpatskom dohovore, alebo v Stratégií EÚ o ochrane biodiverzity do roku 2030, podľa ktorej  je „naliehavo potrebné zabezpečiť prísnu ochranu všetkých zvyšných klimaxových lesov a pralesov,“ ktoré majú osobitný význam pre ochranu biodiverzity.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Prales je relatívne nedotknutý prírodný les (znaky po bývalej ľudskej činnosti nie sú evidované, alebo sú ťažko identifikovateľné a málo evidentné) s klimaxovým (pôvodným) drevinovým zložením, s výskytom typických  druhov ekosystému, zachovalou prirodzenou vekovou, vertikálnou, horizontálnou a priestorovou štruktúrou, s primeranou prítomnosťou mŕtveho dreva (stojaceho a ležiaceho) v rôznych štádiách rozkladu a s prítomnosťou jedincov drevín, ktorých vek sa blíži fyzickému veku.  Za súčasť pralesa sa považuje aj sukcesné štádium lesného ekosystému (tzv.prípravný les), ktoré vzniklo prirodzeným spôsobom (bez vplyvu človeka) po prírodných disturbanciách na ploche pralesa (do ktorého nebolo zasahované a je predpoklad, že bude ponechané na prirodzený vývoj). (Zdroj: pralesy.sk)

Pralesom sa rozumie lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, výstavba, rastové a ostatné životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímy. Je to les ekologicky ustálený, s trvalými dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami a uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti životných procesov a štruktúru porastových útvarov. Vylučuje sa tu citeľný úmyselný vplyv kultúrneho človeka, ale pripúšťa sa ojedinelý zásah necivilizovaného človeka (napr. divokého poľovníka). (Zdroj: pralesy.sk)

 

Metodika:

Mapovanie pralesov realizovalo občianske združenie FSC Slovensko a neskôr občianske združenie PRALES.
Mapovanie/metodika

 

Zdroj dát:

Občianske združenie PRALES

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: