Tlačiť   PDF

Výmera pralesov a prírodných lesov

Dátum poslednej aktualizácie 27.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výmery lesov (ha) definovaných ako pralesy a prírodné lesy a ich podiel (%) z celkovej výmery lesov.
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend vo výmere pralesov a prírodných lesov?

Kľúčové zistenia

  • V rokoch 2009 – 2014 prebehla historicky prvá komplexná priestorová inventarizácia  (mapovanie) pralesov a ich zvyškov na Slovensku. Mapovanie prebehlo v dvoch etapách v rámci realizácie projektov „Ochrana pralesov Slovenska“ a „Poznávame a chránime pralesy Slovenska“. Celkovo bolo identifikovaných:
- 123 lokalít pralesov (lokality s výmerou nad 20 ha) s celkovou výmerou 8 921 ha
- 138 lokalít pralesových zvyškov (lokality s výmerou 5-20 ha) s celkovou výmerou 1 662 ha
 
  • Spolu sa na Slovensku do dnešných dní zachovalo 10 583 ha pralesov a ich zvyškov.
  • Výsledky mapovania ukázali, že pralesov a ich zvyškov  je na Slovensku  podstatne menej ako sa pôvodne predpokladalo.  Ešte v roku 1989 prof. Štefan Korpeľ (nestor výskumu pralesov na Slovensku) odhadoval výmeru pralesov na Slovensku v rozsahu 18 000 – 20 000 ha. Národný lesnícky program SR spracovaný v roku 2007 uvádza, že na Slovensku je 24 000 ha pralesov.

Definície súvisiace s indikátorom:

Prales je relatívne nedotknutý prírodný les (znaky po bývalej ľudskej činnosti nie sú evidované, alebo sú ťažko identifikovateľné a málo evidentné) s klimaxovým (pôvodným) drevinovým zložením, s výskytom typických  druhov ekosystému, zachovalou prirodzenou vekovou, vertikálnou, horizontálnou a priestorovou štruktúrou, s primeranou prítomnosťou mŕtveho dreva (stojaceho a ležiaceho) v rôznych štádiách rozkladu a s prítomnosťou jedincov drevín, ktorých vek sa blíži fyzickému veku.  Za súčasť pralesa sa považuje aj sukcesné štádium lesného ekosystému (tzv.prípravný les), ktoré vzniklo prirodzeným spôsobom (bez vplyvu človeka) po prírodných disturbanciách na ploche pralesa (do ktorého nebolo zasahované a je predpoklad, že bude ponechané na prirodzený vývoj). (Zdroj: pralesy.sk)

Pralesom sa rozumie lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, výstavba, rastové a ostatné životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímy. Je to les ekologicky ustálený, s trvalými dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami a uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti životných procesov a štruktúru porastových útvarov. Vylučuje sa tu citeľný úmyselný vplyv kultúrneho človeka, ale pripúšťa sa ojedinelý zásah necivilizovaného človeka (napr. divokého poľovníka). (Zdroj: pralesy.sk)


 

Metodika:

Mapovanie pralesov realizovalo občianske združenie FSC Slovensko a neskôr občianske združenie PRALES.
Mapovanie/metodika

Zdroj dát:

Občianske združenie PRALES

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: