Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Indikátory zeleného rastu

English

Zelený rast je o zmene štruktúry hospodárstiev s maximalizáciou hospodárskeho rastu a rozvoja popri minimalizácii negatívnych tlakov na kvalitu a kvantitu prírodných zdrojov. Cieľom Stratégie zeleného rastu OECD je predovšetkým vybudovanie mosta medzi tvorcami politík v oblasti financií, ekonomiky, zamestnanosti, obchodu a životného prostredia. Najefektívnejším nástrojom prechodu na zelený rast sa javia dane (uhlíková daň, spotrebné dane, uhlíková daň z motorových vozidiel), dotácie sú považované za neefektívne a hlavne netransparentné. Je potrebné správne nastaviť mixy politík a neustále vyhodnocovať zvolené nástroje. Pre úspešný prechod na zelený rast je dôležitá aj podpora inovácií. Dôležitá je medzinárodná dimenzia zeleného rastu, keďže globálne problémy, akými sú napr. zmierňovanie dopadov klimatických zmien alebo zachovanie biodiverzity, nemôžu riešiť krajiny jednotlivo, ale spoločnými silami a koordinovane, pričom na monitorovanie napredovania a medzinárodného porovnania bol zostavený

Súbor OECD Headline indikátorov zeleného rastu (vyhodnotenie pre SR, zdroj údajov OECD)

Slovenská republika prijala Deklaráciu OECD o zelenom raste z 25. júna 2009, čím prejavila ambíciu implementovať Stratégiu zeleného rastu do svojho politického systému a na monitorovanie smerovania implementácie a na základe metodiky OECD vypracovala aj

Národný súbor indikátorov zeleného rastu (zdroj údajov národné databázy)

Indikátor Trend evaluation
Environmental and resource productivity
Carbon and energy productivity
Energetická produktivita +
Produktivita CO2 +
Príspevok elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie +
Energetická náročnosť v sektoroch hospodárstva +/-
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie +
Resource productivity
Množstvo vytvorených komunálnych odpadov a miera ich zhodnocovania +
Množstvo vytvorených odpadov bez komunálnych odpadov a miera ich zhodnocovania +/-
Materiálová produktivita +
Bilancia dusíka a fosforu +/-
Produktivita vody +/-
Natural asset base
Renewable stocks
Intenzita využívania lesov +/-
Porastové zásoby lesov +
Vývoj plôch lesných pozemkov +/-
Intenzita využívania povrchových vodných zdrojov +/-
Intenzita využívania podzemných vodných zdrojov +/-
Non-renewable stocks
Geologické zásoby nerastných surovín na výhradných ložiskách +/-
Biodiversity and ecosystem
Stav a trend vtákov viazaných na poľnohospodárske ekosystémy -
Stav a trend vtákov viazaných na lesné ekosystémy -
Zmeny vo využívaní pozemkov -
Ohrozenosť druhov živočíchov n.a.
Ohrozenosť druhov rastlín n.a.
Environmental quality of life
Environmental health and risks
Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia polietavým prachom (PM10) -
Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia PM2,5 -
Kvalita ovzdušia v urbanizovaných oblastiach +
Environmental services and amenities
Stredná dĺžka života +
Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu +/-
Napojenie obyvateľstva na verejný vodovod +
Economic opportunities and policy responses
Prices and taxes
Ceny elektriny a plynu pre domácnosti +/-
Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a na celkových daňových príjmoch -
Priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody +
Innovation
Výdavky na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach +/-
Voluntary instruments of environmental policy
Environmentálne označovanie produktov -
Zelené verejné obstarávanie n.a.
Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) +