Tlačiť   PDF

Stav a trend vtákov viazaných na lesné ekosystémy

Dátum poslednej aktualizácie 25.11.2018

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí zmeny/trendy v početnosti bežných druhov vtáctva viazaných na lesnú krajinu na Slovensku v rokoch 2010 – 2015 (resp. od r. 2005), vrátane indexu zmeny početnosti druhov.

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Vtáctvo veľmi citlivo reaguje na zmeny vo využívaní krajiny a indikuje tak celkový stav biodiverzity. Keďže stojí na vrcholových priečkach potravnej pyramídy, bolo navrhnuté ako bioindikátor, ktorý by mal vyhodnocovať zmeny v biodiverzite na európskej úrovni.
V predchádzajúcich desaťročiach hospodárenie v Európe prešlo zásadnými a hlbokými zmenami, a to ako vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, tak aj lesov. Vo veľkej časti Európy tento vývoj znamenal intenzifikáciu hospodárstva a v jeho dôsledku aj väčší tlak na prírodu. Tento tlak sa neskôr odrazil v celkovej biodiverzite, a teda aj v zmenách početnosti vtáctva, predovšetkým v nelesnej krajine.

V rokoch 2005 – 2015 bolo v rámci monitoringu trendov bežných druhov vtáctva zaznamenaných na Slovensku 117 – 160 druhov vtáctva (8 530 – 18 597 jedincov). Kvôli nedostatočným dátam u časti druhov však boli trendy hodnotené len u 102 z nich.

Z 27 hodnotených druhov bol u 12 druhov na národnej úrovni zistený preukazný trend.
Stabilný trend bol zistený u glezga (Coccothraustes coccothraustes), datľa veľkého (Dendrocopos major), sýkorky uhliarky (Parus ater), kolibiarika čipčavého (Phylloscopus collybita).
Mierny pokles bol zistený u ľabtušky lesnej (Anthus trivialis), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), sojky (Garrulus glandarius), kolibiarika sykavého (Phylloscopus sibilatrix), hýľa (Pyrrhula pyrrhula).
Silný pokles u orešnice (Nucifraga caryocatactes).
Mierny nárast bol zistený u kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris) a brhlíka (Sitta europaea).
U ostatných druhov bol trend klasifikovaný ako neistý, pričom u 10 druhov z týchto bola tendencia početnosti klesajúca a u 5 rastúca.

Celkovo po vyhodnotení indexu zmien početnosti lesných druhov vtáctva vykazuje početnosť klesajúcu tendenciu. Oproti roku 2005 sa početnosť všetkých druhov zahrnutých v indexe lesných druhov znížila o viac ako 20 %.

Za celkovým poklesom ich početnosti možno hľadať predovšetkým rozpad horských smrečín a následnú ťažbu kalamít a veterné polomy v predošlých rokoch, ktoré spôsobili rozpad lesa na niektorých monitorovaných transektoch (napríklad na Orave alebo v Stolických vrchoch).
 

Sumárne zhodnotenie

Vývoj Indexu zmeny početnosti lesných druhov vtáctva na národnej úrovniMedzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: