Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Environmentálne označovanie produktov

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2021

Definícia indikátora

Environmentálne označovanie produktov sa v SR realizuje prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ a európskej schémy na udeľovanie značky „Environmentálna značka EÚ“.
 

                                    
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Environmentálne označovanie podporuje výrobu a spotrebu produktov, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu počas celého svojho životného cyklu a ktoré poskytujú zákazníkom presné, nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve produktov na životné prostredie.

V Slovenskej republike bolo celkovo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou „Environmentálne vhodný produkt“ 269 produktov. Po náraste v roku 2019 došlo v roku 2020 k opačnému trendu - počet produktov so značkou EVP klesol na 44.

Vstupom SR do EÚ v roku 2004 vznikla pre žiadateľov možnosť získať na produkty európsku environmentálnu značku Environmentálnu značku EÚ (EU Ecolabel), ktorá bola do roku 2010 známa pod názvom „Európsky kvet“. V rámci Európy bolo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 83 590 produktov v 24 rôznych skupinách produktov (stav k septembru 2021). Klesajúci trend v počte produktov s právom používať Environmentálnu značku EÚ v SR pokračuje aj v roku 2020, kedy celkový počet produktov klesol na 5.

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia národnej sady indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“, ktorá je doplnená Headline indikátormi, ktoré boli OECD aktualizované v roku 2017.

Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012 a pochádzajú prevažne z národných databáz. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod. 
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Headline indikátory sú zostavené využitím databázy OECD a slúžia predovšetkým na medzinárodné porovnanie smerovania jednotlivých krajín OECD.


Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov. Z medzinárodných databáz  je využívaná  databáza OECD.
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: