Tlačiť   PDF

Environmentálne označovanie produktov

Dátum poslednej aktualizácie 21.01.2019

Definícia indikátora

Environmentálne označovanie produktov sa v SR realizuje prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ a európskej schémy na udeľovanie značky „Environmentálna značka EÚ“.
 
                                    
 

Jednotka indikátora

ks

Metadáta

Kľúčové zistenia

Environmentálne označovanie podporuje výrobu a spotrebu produktov, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu počas celého svojho životného cyklu a ktoré poskytujú zákazníkom presné, nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve produktov na životné prostredie.

 V Slovenskej republike bolo celkovo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou „Environmentálne vhodný produkt“ 252 produktov. Najväčší celkový počet produktov s právom používať národnú environmentálnu značku EVP – 148 produktov, bol zaznamenaný v rokoch 2008 a 2009. Od roku 2014 má trend medziročného prírastku produktov so značkou EVP klesajúci charakter

V porovnaní s rokmi 2013 a 2014 bol v roku 2015 zaznamenaný výrazný nárast v počte produktov s právom používať environmentálnu značku EÚ, čím sa celkový počet ocenených produktov v Slovenskej republike od roku 2004 zvýšil na 136 produktov, z toho 3 služby). V roku 2017 dochádza k značnému poklesu na 8 produktov z dôvodu presunu 121 výrobkov ocenených na Slovensku pod švédsku licenciu. Od tohto roku má trend vývoja prírastku produktov so značkou EÚ stagnujúci charakter.Vzhľadom na novú žiadosť o udelenie Environmentálnej značky EÚ na produkty v skupine hygienického tissue papiera je pravdepodobné, že trend vývoja prírastku produktov so značkou EÚ nadobudne stúpajúci charakter.
 

Sumárne zhodnotenieZdroj: SAŽP

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia národnej sady indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“, ktorá je doplnená Headline indikátormi, ktoré boli OECD aktualizované v roku 2017.

Údaje využité pri zostavovaní národnej sady indikátorov GG sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012 a pochádzajú prevažne z národných databáz.. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod. 
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Headline indikátory sú zostavené využitím databázy OECD a slúžia predovšetkým na medzinárodné porovnanie smerovania jednotlivých krajiín OECD.


Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov. Z medzinárodných databáz  je využívaná  databáza OECD.

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: