Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Porastové zásoby lesov

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2021

Téma

Zelený rast

Značky

Les

Definícia indikátora

Zabezpečenie udržateľného manažmentu lesných zdrojov zahŕňa o. i. aj zachovanie dostatočných zásob dreva pre produkčnú činnosť. Porastové zásoby dreva sa zisťujú v m3 hrubiny bez kôry (hr.b.k.) na pni. Spôsob ich zisťovania ovplyvňuje kategória lesov, hospodársky tvar lesa, hospodársky spôsob, stav lesného porastu, požadovaná presnosť a hospodárnosť.
 

Jednotka indikátora

m3/ha, mil.m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

Ukazovateľ charakterizuje kvantitatívne aspekty lesných zdrojov. Zabezpečenie ich udržateľného manažmentu, ako aj udržanie environmentálnych, sociálnych a pôvodných hodnôt je jednou z hlavných výziev lesníctva. To zahŕňa zabránenie ich nadmerného využívania a degradácie, zachovanie dostatočných zásob dreva pre produkčnú činnosť, i zabezpečenie poskytovania základných environmentálnych služieb.
 
Zásoba dreva v lesoch SR mala dlhodobo kontinuálne rastúci trend. V roku 2020 dosiahla 484,5 mil. m3 hrubiny bez kôry, čo je o cca 1,5 mil. m3 viac ako predchádzajúci rok.
V porovnaní s rokom 2000 došlo k jej zvýšeniu o 18,2 %. V hodnotenom období rokov 2000 až 2020 zásoba listnatého dreva prevyšuje zásobu ihličnanov (už od roku 1994). Rovnako rástla aj priemerná zásoba na ha. V súčasnosti činí 249 m3 hr.b.k./ha, čo je nárast oproti roku 2000 o 15,7 %, medziročne sa nezmenila.
 
V súčasnosti  sú  v  dôsledku  aktuálneho  vekového  zloženia  v lesoch na Slovensku historicky najvyššie zásoby dreva, minimálne za ostatné storočie. Objem súčasných zásob dreva sa však už nachádza v bode kulminácie. Predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa budú zásoby dreva znižovať v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry.

 

Sumárne zhodnotenie 

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: