Tlačiť   PDF

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Dátum poslednej aktualizácie 21.01.2019

Definícia indikátora

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, známa pod skratkou EMAS (Eco-management and Audit Scheme), je jedným z prémiových  dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Európskej únie. Rámec schémy poskytuje organizáciám nadštandardnú podporu pri riadení, hodnotení a zdokonaľovaní jej prístupu k ochrane životného prostredia.  Účasť v schéme je určená pre akýkoľvek subjekt ekonomického sektora, ktorý má záujem pristupovať k ochrane  životného prostredia proaktívne a zodpovedne, a to  nielen v rámci EÚ ale aj mimo nej.
Podmienky pre účasť organizácií v schéme EMAS na Slovensku stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) s účinnosťou od 11. januára 20140 spolu s nariadením Komisie  (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III nariadenia č. 1221/2009. V podmienkach SR je schéma EMAS upravená zákonom č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotka indikátora

ks

Metadáta

Kľúčové zistenia

Po období rokov 2011-2012, kedy nastal pokles počtu registrácií ako dôsledok finančnej krízy vplyvom zmien organizačných štruktúr ako aj ukončením prevádzkovania výroby u registrovaných organizácií možno konštatovať, že od roku 2013 vzrastá záujem spoločností prezentovať svoje činnosti pod značkou environmentálnej kvality implementáciou systémového prístupu riadenia v oblasti ŽP prostredníctvom schémy EMAS.

K 30. júnu 2018 je v registri EMAS zapísaných 9 organizácií v rôznych druhoch registrácií:
Jednoduchá registrácie:
NATUR-PACK a.s., sektor M - Odborné, vedecké a technické činnosti
SEWA, a.s., , sektor M - Odborné, vedecké a technické činnosti
ŽOS-EKO s.r.o., sektor E – Čistenie a odvod odpadových vôd, Odpady a služby
Wolkswagen Slovakia, a.s., sektor C - Priemyselná výroba
Jednoduchá združené registrácie:
EUROVIA SK, a.s., sektor F – Stavebníctvo
PROSPECT, spol. s.r.o., sektor E – Čistenie a odvod odpadových vôd, Odpady a služby, sektor F – Stavebníctvo
Združená registrácia EÚ:
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., sektor C - Priemyselná výroba
Schaeffler Skalica, spol. s r.o., sektor C - Priemyselná výroba
Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s r.o., sektor C - Priemyselná výroba, sektor F – Stavebníctvo, N – Administratívne a podporné služby 


V národnom registri EMAS v roku 2018 pribudli 2 nové organizácie:
  • PROSPECT, spol. s. r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky s 2 miestami organizácie, sektor E – Čistenie a odvod odpadových vôd, Odpady a služby, sektor F – Stavebníctvo
  • STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava so 14 miestami organizácie, sektor F – Stavebníctvo
 

Sumárne zhodnotenie


Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia národnej sady indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“, ktorá je doplnená Headline indikátormi, ktoré boli OECD aktualizované v roku 2017.

Údaje využité pri zostavovaní národnej sady indikátorov GG sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012 a pochádzajú prevažne z národných databáz.. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod. 
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Headline indikátory sú zostavené využitím databázy OECD a slúžia predovšetkým na medzinárodné porovnanie smerovania jednotlivých krajiín OECD.


Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov. Z medzinárodných databáz  je využívaná  databáza OECD.

Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: