Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia polietavým prachom (PM10)

Dátum poslednej aktualizácie22.12.2022

Téma

Zelený rast

Značky

Definícia indikátora

Expozícia (vystavenie) populácie voči znečisteniu hovorí o počte dní, počas ktorých je  populácia v sledovanej oblasti vystavená koncentráciám prekračujúcich povolené limitné hodnoty pre danú znečisťujúcu látku, v tomto prípade pre frakcie polietavého prachu PM10.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Najväčší problém kvality ovzdušia v SR, ale aj v celej Európe predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia suspendovanými časticami (PM10). Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude aj naďalej dochádzať k prekračovaniu denných limitných hodnôt, aj keď hodnoty ročných koncentrácií PM10 v SR vykazujú dlhodobo podlimitné hodnoty.

Vývoj priemerných ročných koncentrácii PM10 v SR má od roku 2005 kolísavý charakter, v posledných rokoch bol zaznamenaný ich mierny pokles. PM10 sú v súčasnosti monitorované na 48 staniciach národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. V roku 2021 bol zaznamenaný vyšší počet prekročení limitných hodnôt oproti predchádzajúcemu roku.

V roku 2021 sa vyskytli prekročenia limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24-hodinové koncentrácie na 3 monitorovacích staniciach: Jelšava, Jesenského; Banská Bystrica, Štefánik. nábr.; Veľká Ida, Letná. Najvyšší počet prekroční bol zaznamenaný na stanici Jelšava, Jesenského 68-krát. Priemerná ročná hodnota nebola prekročená na žiadnej stanici. Monitorovanie PM10 dostatočne pokrýva územie Slovenska.

 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: