Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Využívanie krajiny

Dátum poslednej aktualizácie12.01.2018

Téma

Zelený rast

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj podielu rozlohy vybraných druhov pozemkov na celkovej rozlohe pozemkov v SR.      

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Pôdne zdroje sú základnou prírodnou zložkou hospodárstva a ekosystémov krajiny. Spôsob využívania a managementu pôdy značne ovplyvňuje životné prostredie. Premena poľnohospodárskej pôdy na zastavané pozemky vedie ku trvalej strate jej produkčných schopností.

Celková rozloha pozemkov pozostáva z výmery ornej a lesnej pôdy, trvalo trávnych porastov ako aj iných pozemkov, ktoré tvorí ostatná pôda a zastavané pozemky okrem tých, ktoré sú pod vodnými útvarmi. V rokoch 2000 až 2014 došlo k poklesu podielu výmery ornej pôdy o 3,35 % a trvale trávnych pozemkov o 7,34 % z celkovej výmery pozemkov v SR. Naopak nárast podielu bol zaznamenaný u lesnej pôde o 0,4 % a iných pozemkov o 10,31 %.      

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk