Tlačiť   PDF

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie

Dátum poslednej aktualizácie 12.12.2018

Téma

Zelený rast

Značky

Definícia indikátora

Energia z obnoviteľných zdrojov energie je podľa smernice EP a Rady č. 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie, energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny.
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie sa vypočíta ako hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie vydelená hrubou konečnou spotrebou energie zo všetkých zdrojov energie vyjadrený v percentách.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Obnoviteľné zdroje energie sú jedným zo základov zeleného rastu. Poskytujú udržateľný, nízko uhlíkový energetický základ, na ktorom môže zelený rast stavať. 

Za celé sledované obdobie rokov 2001 až 2016 sa v SR zvýšil podiel produkcie energie z obnoviteľných zdrojov energie, čo je pozitívnym signálom pri napĺňaní priorít energetickej politiky a myšlienok zeleného rastu. V roku 2016 podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie medziročne klesol a dosiahol hodnotu 12,0 %.

V roku 2016 bol celkový skutočný príspevok jednotlivých technológií výroby energie z OZE pri výrobe elektrickej energie nasledovný: vodná energia 65,8 %, tuhá biomasa 17,4 %, bioplyn 8,4 %, solárna energia 8,0 % a cca 0,1 % pripadlo na veternú energiu. Na celkovom skutočnom príspevku jednotlivých technológií výroby energie z OZE pri výrobe tepla a chladu v roku 2016 predstavoval podiel biomasy 90,4 %, podiel bioplynu bol 7,7 %, podiel solárnej energie bol 1,0 % a geotermálnej energie cca 0,9 %.

Dôraz je kladený na rozvoj využitia potenciálu biomasy (v sektore výroby tepla a chladu) a vodnej energie (výroba elektrickej energie).
 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

 

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.

Súvisiace indikátory: