Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie

Dátum poslednej aktualizácie 21.12.2020

Téma

Zelený rast

Značky

Definícia indikátora

Energia z obnoviteľných zdrojov energie je podľa smernice EP a Rady č. 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie, energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny.
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie sa vypočíta ako hrubá konečná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov energie vydelená hrubou konečnou spotrebou energie zo všetkých zdrojov energie vyjadrený v percentách.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Obnoviteľné zdroje energie sú jedným zo základov zeleného rastu. Poskytujú udržateľný, nízko uhlíkový energetický základ, na ktorom môže zelený rast stavať. 

Za celé sledované obdobie rokov 2001 – 2019 sa v SR zvýšil podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie, čo je pozitívnym signálom pri napĺňaní priorít energetickej politiky a myšlienok zeleného rastu. V roku 2019 podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie medziročne stúpol a dosiahol hodnotu 16,9 %. SR v predstihu plní záväzok pre rok 2020 dosiahnuť 14 % podiel energie z OZE.

Podiel energie z OZE sa za obdobie rokov 2005 – 2019 zvýšil vo všetkých sektoroch. V roku 2019 bol dosiahnutý v sektore výroba elektrickej energie podiel energie z OZE na úrovni 21,9 %, v sektore výroba tepla a chladu 19,7 % a v sektore doprava 8,3 %. Rovnako v medziročnom porovnaní rokov 2018 – 2019 bol zaznamenaný rastúci, respektíve nemenný trend podielu OZE vo všetkých sektoroch.

Dôraz je kladený na rozvoj využitia potenciálu biomasy (v sektore výroby tepla a chladu) a vodnej energie (výroba elektrickej energie).
 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

 

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.

Súvisiace indikátory: