Tlačiť   PDF

Stav a trend vtákov viazaných na poľnohospodárske ekosystémy

Dátum poslednej aktualizácie 25.11.2018

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí zmeny/trendy v početnosti bežných druhov vtáctva viazaných na poľnohospodársku krajinu na Slovensku v rokoch 2010 – 2015 (resp. od r. 2005), vrátane indexu zmeny početnosti druhov.
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Vtáctvo veľmi citlivo reaguje na zmeny vo využívaní krajiny a indikuje tak celkový stav biodiverzity. Keďže stojí na vrcholových priečkach potravnej pyramídy, bolo navrhnuté ako bioindikátor, ktorý by mal vyhodnocovať zmeny v biodiverzite na európskej úrovni.
V predchádzajúcich desaťročiach hospodárenie v Európe prešlo zásadnými a hlbokými zmenami, a to ako vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, tak aj lesov. Vo veľkej časti Európy tento vývoj znamenal intenzifikáciu hospodárstva a v jeho dôsledku aj väčší tlak na prírodu. Tento tlak sa neskôr odrazil v celkovej biodiverzite, a teda aj v zmenách početnosti vtáctva, predovšetkým v nelesnej krajine.

V rokoch 2005 – 2015 bolo v rámci monitoringu trendov bežných druhov vtáctva zaznamenaných na Slovensku celkovo 117 – 160 druhov vtáctva (8 530 – 18 597 jedincov). Kvôli nedostatočným dátam u časti druhov však boli trendy hodnotené len u 102 z nich.

V rámci druhov viazaných na poľnohospodárske ekosystémy boli zistené preukazné trendy u desiatich druhov. Tento počet druhov s preukaznými trendmi je dvakrát vyšší ako pri hodnotení v roku 2009, čo poukazuje na zvyšujúcu sa kvalitu dát.

Stabilný trend početnosti bol zistený u stehlika obyčajného (Carduelis carduelis) a strnádky obyčajnej (Emberiza citrinella).
Mierny pokles bol zistený u škovránka (Alauda arvensis), lastovičky (Hirundo rustica), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata), kanárika poľného (Serinus serinus), hrdličky poľnej (Streptopelia turtur), penice obyčajnej (Sylvia communis) a cíbika chochlatého (Vanellus vanellus).
Prudký pokles bol zistený u svrčiaka zelenkavého (Locustella naevia).
U žiadneho druhu nebol trend klasifikovaný ako rastúci.
U ostatných druhov bol trend nepreukazný, t.j. neistý, avšak celkový obraz bol podobný ako u druhov s preukazným trendom. Prevažovali druhy s klesajúcou tendenciou početnosti (8 druhov) nad tými s rastúcou (6 druhov).

Celkovo sa tak negatívny vývoj poľnohospodárskych druhov vtákov na národnej úrovni u jednotlivých druhov podobá situácii inde v Európe, pričom klesajú prudšie ďalekí migranti (druhy zimujúce v Afrike, resp. na juh od Stredozemného mora), kde sa k negatívnym zmenám na hniezdiskách pridávajú aj negatívne zmeny na zimoviskách.
Od roku 2006 klesla početnosť vybraných druhov na národnej úrovni o 43 %. Jedná sa o veľmi výrazný prepad početnosti a to napriek tomu, že prvé roky monitoringu početnosť vykazovala skôr stabilnú tendenciu.
 

Sumárne zhodnotenieMedzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: