Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Stav a trend vtákov viazaných na poľnohospodárske ekosystémy

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí zmeny/trendy v početnosti bežných druhov vtáctva viazaných na poľnohospodársku krajinu na Slovensku v rokoch 2005 – 2018, vrátane indexu zmeny početnosti druhov.
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Vtáctvo veľmi citlivo reaguje na zmeny vo využívaní krajiny a indikuje tak celkový stav biodiverzity. Keďže stojí na vrcholových priečkach potravnej pyramídy, bolo navrhnuté ako bioindikátor, ktorý by mal vyhodnocovať zmeny v biodiverzite na európskej úrovni.
V predchádzajúcich desaťročiach hospodárenie v Európe prešlo zásadnými a hlbokými zmenami, a to ako vo využívaní poľnohospodárskej pôdy, tak aj lesov. Vo veľkej časti Európy tento vývoj znamenal intenzifikáciu hospodárstva a v jeho dôsledku aj väčší tlak na prírodu. Tento tlak sa neskôr odrazil v celkovej biodiverzite, a teda aj v zmenách početnosti vtáctva, predovšetkým v nelesnej krajine. U mnohých druhov poľnohospodárskej krajiny spôsobila spoločná poľnohospodárska politika EÚ dramatický pokles ich početnosti.
 
Od roku 2005 klesla početnosť vybraných druhov vtákov poľnohospodárskej krajiny na národnej úrovni o 17 %. Na plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami (AEP) klesla ich početnosť len o 4 %.
Predstavuje to veľmi výrazný prepad početnosti a to napriek tomu, že prvé roky monitoringu početnosť vykazovala skôr stabilnú či mierne rastúcu tendenciu.
To však môže byť spôsobené populáciami vtáctva zostávajúcich niekoľko rokov v dôsledku vernosti lokalite na pôvodných hniezdiskách aj napriek zmenám biotopov v dôsledku zmien poľnohospodárskej politiky a využívania krajiny po našom vstupe do EÚ (rozoranie mnohých trávnych porastov na plochách mimo agroenvironmentálnych schém, odstránenie nelesnej drevinovej vegetácie za účelom splnenia podmienok platieb a iné zmeny). Pokles početnosti v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva sa teda mohol prejaviť až s istým časovým odstupom.

 

Sumárne zhodnotenie

Vývoj indexu zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny

Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko
 
Zdrojová tabuľka

Index zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny
Rok 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SR 1 1,0862 0,9894 1,0345 0,9046 0,9606 0,9427 0,9306 0,9293 0,835
plochy s AEP v SR 1 1,2172 1,3682 1,2775 1,322 1,0413 0,9821 1,1603 1,0279 0,9555
Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko

 

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: