Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ohrozenosť druhov živočíchov

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí ohrozenosť druhov bezstavovcov a stavovcov, čo predstavuje podiel druhov zaradených v kategóriách ohrozenosti CR (kriticky ohrozené), EN (ohrozené) a VU (zraniteľné) podľa Svetovej únii ochrany prírody (IUCN) na celkovom počte známych druhov v SR. Stav ohrozenosti jednotlivých druhov živočíchov SR je spracovaný podľa posledne vydaného červeného zoznamu z roku 2001 (BALÁŽ, MARHOLD, URBAN A KOL. 2001). Aktualizované boli len červené zoznamy mäkkýšov a rovnokrídlovcov (v roku 2005), rýb (2008) a vtákov (2013).
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Na Slovensku bolo dosiaľ opísaných viac ako 28 tisíc živočíšnych druhov, pričom stav ich ohrozenosti je čoraz významnejší. U všetkých živočíchov spočíva priorita v zabezpečení ochrany ich biotopov, teda dostatočne veľkých a zachovalých území, v ktorých môžu prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.
V 90-tych rokoch obsahovali vtedy platné červené zoznamy živočíchov spolu 466 ohrozených druhov bezstavovcov a 153 druhov stavovcov.

V roku 2001 boli vydané dodnes platné červené zoznamy (neskôr boli aktualizované červené zoznamy mäkkýšov a rovnokrídlovcov – v roku 2005, rýb v roku 2008 a vtákov v roku 2013). Podľa nich je ohrozených 1 636 druhov bezstavovcov (6,6 %) a 100 druhov stavovcov, čo predstavuje skoro štvrtinu popísaných druhov na Slovensku (24,2 %). Najviac ohrozené z nich sú šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše a pavúky (do 30 %), zo stavovcov mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %). Zvýšenie počtu neznamená ani tak zvýšenie ohrozenia druhov ako ich dôkladnejšie poznanie a následne ich doplnenie do zoznamov, príp. presun v počtoch medzi jednotlivými kategóriami podľa novších kritérií IUCN.
 

Sumárne zhodnotenie

Počet druhov stavovcov a ich ohrozenosť

Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Vtáky: len hniezdiče - posudzovaných bolo všetkých 211 druhov hniezdičov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.

 

Zdrojová tabuľka


Počet druhov stavovcov a ich ohrozenosť
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN Ohroz. %
Skupina Svet * SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule   4 - 4 - - - - - 4 100,0
Ryby 25 000 79 4 - 6 6 40 - - 12 15,2
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
      RE CR EN VU NT LC    
Vtáky 9 946 211 4 10 24 17 24 132 51 24,2
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
*  Zdroj: UNEP – GBO
Kategórie IUCN:
EX   -     vyhynutý, vymiznutý taxón
RE** -   regionálne vyhynutý taxón
CR   -     kriticky ohrozený taxón
EN    -    ohrozený taxón
VU    -     zraniteľný taxón
LR    -     menej ohrozený taxón
NT** -     takmer ohrozený taxón
LC** -     menej ohrozený taxón
DD   -     údajovo nedostatočný taxón
NE    -    nehodnotený taxón
** novšia verzia kategorizácie

 

 

Stav ohrozenosti bezstavovcov

Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN.
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.

Zdrojová tabuľka


Stav ohrozenosti bezstavovcov
 
  Podiel ohrozených druhov (%) Počet taxónov v SR CR EN VU
Mäkkýše 29,2 277 26 22 33
Pavúky 28,3 934 72 91 101
Kôrovce 10,4 386 3 6 31
Mnohonôžky 18,7 75 0 7 7
Stonôžky 16,7 60 0 4 6
Podenky 34,2 120 8 17 16
Vážky 33,3 75 0 14 11
Pošvatky 18,0 100 5 8 5
Šváby 44,4 9 0 0 4
Rovnokrídlovce 7,6 118 0 5 4
Bzdochy 3,4 801 14 7 6
Sieťokrídlovce* 6,5 93 0 3 3
Chrobáky 9,7 6 498 15 128 490
Blanokrídlovce 4,9 5 779 23 59 203
Motýle 2,2 3 500 21 15 41
Srpice 12,5 8 0 0 1
Dvojkrídlovce 1,4 5 975 5 10 71
Zdroj: ŠOP SR

 

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: