Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia PM2,5

Dátum poslednej aktualizácie22.12.2022

Definícia indikátora

Expozícia (vystavenie) populácie voči znečisteniu, znamená odhad priemerného počtu osôb prítomných v sledovanej oblasti v čase prekročenia limitnej hodnoty pre danú znečisťujúcu látku, v tomto prípade pre frakcie polietavého prachu PM2,5.

Jednotka indikátora

%, ug/m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

Priemerná ročná expozícia PM2,5 bola v roku 2019 v SR na úrovni 18,5 ug/m3, pričom jej vývoj je od roku 2000 približne mierne klesajúci, v posledných rokoch stagnujúcia až mierne rastúci. Je to priemerná ročná hodnota koncentrácie, ktorej je vystavená populácia v rámci sledovanej oblasti.

WHO určila ako najvyššiu dočasnú cieľovú hodnotu koncentrácie PM2,5 vyššiu ako 35 ug/m3 a dočasné ciele boli prehodnotené aj na jednotlivé nižšie úrovne koncentrácie PM2,5 (viď tab. nižšie). V roku 2015 celá  populácia SR žila v oblastiach s koncentráciou nižšou než   je táto maximálna cieľová hodnota
Najvyššej tolerovanej koncentrácii 25-35 ug/m3 bolo v roku 2019  vystavených 1,6 % populácie. Koncentráciám v rozmedzí 15-25 ug/m3 bolo exponovaných 98,3% populácie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), expozícia jemných častí (PM2,5) má potenciálne najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie v porovnaní s inými znečisťujúcimi látkami. Vzhľadom k ich veľkosti do 2,5 µm môžu byť vdýchnuté a spôsobiť vážne zdravotné problémy, vrátane respiračných komplikácií a kardiovaskulárnych ochorení.

WHO Air Quality Guideline bol vytvorený na základe vedeckých dôkazov a odborných rád. Tento Guideline bol prvýkrát zverejnený v roku 1987 a aktualizovaný v roku 1997 a 2005. Priebežné ciele pre ročné priemerné koncentrácie PM2,5 podľa súčasnej legislatívy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

 

 Dočasné ciele PM2,5 (µg/m3)  
IT-1 35 Tieto úrovne sú spojené s takmer o 15 % vyšším rizikom dlhodobej miery úmrtnosti vzhľadom k hladine AQG
IT-2 25 Popri iných zdravotných benefitoch tieto úrovne znižujú riziko predčasného úmrtia približne o 6 % vzhľadom k úrovni IT-1
IT-3 15 Popri iných zdravotných benefitoch tieto redukujú riziko úmrtia približne o 6 % vzhľadom k úrovni IT-2
AQG 10 Ide o najnižšie úrovne, na ktorých je možné s 95 % istotou preukázať nárast celkovej úmrtnosti, ktorá zahŕňa úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia a rakovinu pľúc, v závislosti od dĺžky expozície voči PM2,5

 
Zdroj: WHO

 

 

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie


 

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory: