Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

Zložky ŽP a ich ochrana (interaktívna verzia)

Voda (interaktívna verzia)


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Aký je stav a vývoj vo využívaní vody z pohľadu zachovania vodných zdrojov?
Percento celkových odberov z odtoku z územia SR po roku 2000 nedosahuje ani 10 %, s výnimkou rokov 2002 – 2004.

Odbery povrchovej vody po roku 1995 zaznamenali významný pokles, napriek minimálnym medziročným nárastom a poklesom. V roku 2018 odbery poklesli oproti roku 1995 o 71 % a oproti roku 2005 o 56,0 %. Medziročne 2017 – 2018 odbery poklesli o 4,0 %.

Odbery podzemných vôd tiež zaznamenali po roku 1995 pokles, ale od roku 2005 majú vyrovnaný charakter s minimálnymi medziročnými nárastmi a poklesmi. V roku 2018 odbery poklesli o 41,4 % oproti roku 1995 a o 9,5 % oproti roku 2005. Medziročný nárast predstavoval 1,31 %.


Znižuje sa znečisťovanie povrchových vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd?
Od roku 1995 klesá objem vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd aj napriek medziročným výkyvom. V roku 2018 klesla produkcia odpadových vôd oproti roku 1995 o 48,9 %, oproti roku 2005 o 32,3 % a oproti roku 2017 klesla o 2,4 %. V roku 2018 množstvá znečistenia charakterizovaného parametrami BSK5, CHSKCr, Pcelk. poklesli, Ncelk. bol približne na rovnakej úrovni predchádzajúceho roku.

V roku 1993 bolo napojených na verejné kanalizácie 51,5 % obyvateľov, v roku 2005 bol zaznamenaný nárast na 56,7 % a v roku 2018 to bolo 68,40 %.


Darí sa dosahovať požiadavky na kvalitu povrchových vôd?
Kvalita povrchových vôd v roku 2018 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Prekračované limity boli hlavne pre syntetické a nesyntetické látky, hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele a vo všeobecných ukazovateľoch hlavne dusitanový dusík.

V zmysle požiadaviek rámcovej smernice o vode je kvalita vody vyjadrovaná ekologickým a chemických stavom útvarov povrchových vôd. V tomto období bol zlý a veľmi zlý ekologický stav útvarov povrchových vôd zaznamenaný v 8,94 % z celkového počtu vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 2 159,41 km. Dobrý chemický stav nedosahovalo 37 (2,4 %) vodných útvarov povrchových vôd.


Darí sa dosahovať požiadavky na kvalitu podzemných vôd?
V rámci základného monitorovania a prevádzkového monitorovania boli v roku 2018 zaznamenané prekročenia stanovených limitov znečistenia podzemných vôd.

Za účelom hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd boli pokryté monitorovacími objektmi všetky kvartérne a predkvartérne útvary podzemných vôd okrem geotermálnych útvarov podzemných vôd, ktoré neboli hodnotené. V zlom chemickom stave sa nachádzalo 11 útvarov podzemných vôd (14 %).


Aká je kvalita pitnej vody?
Kvalita pitnej vody v SR dlhodobo vykazuje vysokú úroveň. V roku 2018 podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich limitom dosiahol hodnotu 99,75 %, zatiaľ čo v roku 2000 to bolo 98,64 %.

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2018 dosiahol 89,25 %. V roku 1993 bolo zásobovaných 4 138 tis. obyvateľov (77,8 %) a v roku 2005 to bolo už 4 605 tis. obyvateľov (85,4 %).  


Aká je kvalita vôd prírodných kúpalísk?
V roku 2018 klasifikácia vôd vhodných na kúpanie v zmysle smernice 2006/7/ES bola vykonaná v 32 prírodných lokalitách. 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 9 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie, jedna lokalita ju mala dostatočnú a jedna nedostatočnú. Počas kúpacej sezóny došlo k prekročeniu medznej hodnoty v ukazovateli črevné enterokoky na lokalite Ružín v okrese Košice. 

 

Bilancia vodných zdrojov

Vodná bilancia

Ročný prítok na územie SR v roku 2018 predstavoval 53 795 mil. m3, čo je oproti roku 2017 menej o 7 304 mil. m3. Odtok z územia sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o 8 702 mil. m3, pokles odtoku z územia SR predstavoval 2 203 mil. m3.
Celkové zásoby vody k 1. 1. 2018 v akumulačných nádržiach predstavovali 1 032,66 mil. m3, čo reprezentovalo 89,01 % využiteľného objemu vody v akumulačných nádržiach. K 1. 1. 2019 celkový využiteľný objem hodnotených akumulačných nádrží oproti stavu k 1. 1. 2018 klesol na 726,4 mil. m3, čo reprezentuje 63 % využiteľného objemu vody. 

 
Tabuľka. Celková vodná bilancia vodných zdrojov
 
 
Objem (mil. m3)
  1996 2000 2018
Hydrologická bilancia      
Zrážky 41 127 37 500 32 286
Ročný prítok do SR 65 465 77 999 53 795
Ročný odtok 79 996 90 629 65 075
Ročný odtok z územia SR 12 842 12 842 8 823
Vodohospodárska bilancia      
Celkové odbery SR 1 336,80 1 172 573,26
Výpar z vodných nádrží 46,89 60,00 58,48
Vypúšťanie do povrchových vôd 1 160,31 989,80 599,60
Vplyv vodných nádrží (VN) 144,87 32,98 306,40
  Akumulácia Nadlepšovanie Nadlepšovanie

Celkové zásoby vo VN k 1. 1. nasl. roka

857,3 757,0 726,4
% zásobného objemu v akumulačných VN SR 69 65 63
% celkových odberov z odtoku z územia SR 10,4 9,1 6,5
Zdroj: SHMÚ

 

Povrchové vody

 

Zrážkové a odtokové pomery

Zrážkový úhrn na území SR dosiahol v roku 2018 hodnotu 673 mm, čo predstavuje 88 % normálu a bol hodnotený ako zrážkovo suchý rok. Celkový deficit zrážok dosiahol hodnotu 89 mm. Podľa charakteru zrážkového obdobia rok 2018 bol normálny v povodí Hrona, Hornádu, Bodrogu a Popradu, suchý bol v povodí Dunaja, Váhu, Nitry, Ipľa a Bodvy a v povodí Moravy a Slanej bol veľmi suchý.

 
Tabuľka.  Priemerné mesačné úhrny zrážok (2018)
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok
mm 38 50 59 29 55 107 67 67 65 40 27 69 673
% normálu 83 119 126 53 72 124 74 83 103 66 44 130 88
Nadbytok (+)/ Deficit (-) -8 8 12 -26 -21 21 -23 -14 2 -21 -35 16 -89
Charakter zrážkového obdobia N N V S S V S N N S VS V S
N - normálny, S - suchý, V - vlhký, VS - veľmi suchý
Zdroj: SHMÚMapa. Priemerný ročný úhrn zrážok v jednotlivých povodiach (2018, mm)

Zdroj: SHMÚ 
 

Ročné odtečené množstvo v SR v roku 2018 dosiahlo 77 % dlhodobého priemeru. Hodnoty odtečeného množstva v povodiach sa pohybovali v rozpätí 57 až 92 % normálu.


Užívanie povrchovej vody

V roku 2018 celkové odbery povrchových vôd oproti predchádzajúcemu roku klesli o 4,0 %. Odbery pre priemysel zaznamenali pokles o 2,5 %, pokles o 1,2 % bol zaznamenaný v odberoch povrchových vôd pre vodovody. Odbery povrchových vôd pre závlahy klesli na hodnotu 12,95 mil.m3, čo predstavovalo pokles o 26,5 %.
 
Graf. Vývoj v odberoch povrchových vôd


Tabuľka. Užívanie  povrchovej vody (mil. m3)
 Rok Vodovody Priemysel Závlahy Ostatné poľnohospodárstvo Odbery
spolu
Vypúšťanie
1995 71,963 661,836 74,325 0,0360 808,159 1 1120,290
2005 53,828 467,957 11,006 0,0110 532,791 871,865
2018 46,940 174,470 12,950 0,0200 234,380 599,600
Zdroj: SHMÚ

 

Hodnotenie kvality povrchových vôd

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2018 boli monitorované podľa schváleného „Dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021 na rok 2018“. Monitorovaných bolo 534 miest v základnom a prevádzkovom režime.
Výsledky monitoringu boli zhodnotené podľa nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd vznení nariadenia vlády SR č. 398/2012 Z. z. (ďalej nariadenia vlády). Pre prioritné látky a niektoré ďalšie látky bolo hodnotené dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK) podľa nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. 
Kvalita povrchových vôd v roku 2018 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Najviac prekročení limitných hodnôt vo všeobecných ukazovateľoch (časť A nariadenia vlády) bolo v ukazovateli dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povodiach. Požiadavky na kvalitu povrchových vôd pre skupinu syntetických a nesyntetických látok (časť B a časť C nariadenia vlády) neboli splnené v ukazovateľoch: As, Zn, Cu, Cr, kyanidy celkové, 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol a PCB a jeho kongenéry. Ročný priemer environmentálnej normy kvality (ENK) bol prekročený pre Cd, Ni, Pb, di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP), fluorantén, pentachlórfenol, 4-terc-oktylfenol. Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov (časť E) neboli splnené požiadavky v nasledovných ukazovateľoch: sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, chlorofyl-a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

 
Tabuľka. Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody v ukazovateľoch A a E (2018)
Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Počet monitorovaných miest v čiastkovom povodí Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1
sledované nespĺňajúce požiadavky všeobecné ukazovatele (A) hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (E)
Dunaj Morava 53 36 O2,CHSKCr,BSK5,EK (vodivosť),pH,N-NH4,N-NO2,N-NO3, Ncelk., Pcelk., Ca,Al, AOX abudancia fytoplankónu, chorofyl-a, sapróbny index biosestónu, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Dunaj 20 15 O2, EK (vodivosť),pH,N-NH4,N-NO2,N-NO3, Ncelk., Ca, AOX koliformné baktérie, črevné enterokoky, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Váh 179 148 O2, BSK5, CHSKCr, pH, EK (vodivosť), N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pcelk., Fe, Mn, V, FN, Ncelk., Norg., Cl-, SO42-, Ca, AOX, Al, RL105, RL550, F-, TOC abundancia fytoplankónu, črevné enterokoky, termotolerantné kol. baktérie, sapróbny index biosestónu, koliformné baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Hron 47 30 O2, BSK5,CHSKCr, pH, EK (vodivosť),N-NO2,N-NO3, N-NH4, Ncelk., Pcelk., Ca, AOX sapróbny index biosestónu, chorofyl-a,
kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Ipeľ 33 25 O2,CHSKCr, EK (vodivosť), N-NH4,N-NO2, N-NO3, Ncelk., Pcelk.,Ca, AOX kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Slaná 15 9 O2, CHSKCr, pH, EK (vodivosť), N-NO2, N-NO3, N-NH4,Ncelk.,Pcelk.,Ca,AOX koliformné baktérie, črevné enterokoky,
termotolerantné kol.baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodrog 49 47 O2, BSK5, CHSKCr, EK (vodivosť), N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ncelk., Pcelk., Ca, AOX, NELUV abundancia fytoplankónu, sapróbny index biosestónu,
termotolerantné kol.baktérie,
črevné enterokoky, koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Hornád 32 26 O2, BSK5, CHSKCr, EK (vodivosť),Ca, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ncelk., Pcelk., SO42- , AOX, F-, Al, NELUV sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplankónu,
črevné enterokoky, termotolerantné kol.baktérie,
koliformné baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodva 10 9 O2,CHSKCr,EK (vodivosť),
N-NO2, N-NO3, N-NH4, Ncelk., Pcelk., Ca, AOX, NELUV
črevné enterokoky, koliformné baktérie,
termotolerantné kol. baktérie,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Visla Dunajec a Poprad 14 9 O2, BSK5, CHSKCr,N-NH4,N-NO2, Pcelk., NELUV koliformné baktérie,termotolerantné
kol. baktérie
Zdroj: SHMÚ


Tabuľka. Ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody v ukazovateľoch B a C (2018)
Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1
nesyntetické látky (B) syntetické látky (C)
Dunaj Morava Ni (RP) FLU (RP), CN (RP), 4-m-2,6-tBTP (RP), oktylfenol (RP), B(a)P       (RP) *, B(b)fluórantén (RP)*, B(k)fluórantén (RP)*, B(ghi)perylén (RP,NPK)*, Indenopyrén (RP)*, TBT (RP)*
Dunaj Dunaj   B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*, B(k)fluórantén (RP)*, B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén (RP)*
Dunaj Váh As (RP),Cu (RP),Cr (RP) FLU (RP), 4-m-2,6-tBTP (RP), Oktylfenol (RP/RP*), B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*, B(k)fluórantén (RP*), B(ghi)perylén (RP,NPK)*, Indenopyrén (RP*), TBT (RP*)
Dunaj Hron As (RP),Cu (RP),Zn (RP),Pb (RP) PCP (RP*,NPK*), Oktylfenol (RP*), TBT (RP*), FLU (RP,NPK), B(a)P (RP*), B(b)fluórantén (RP*), B(ghi)perylén (RP*), Indenopyrén (RP*)
Dunaj Ipeľ Cd (RP,NPK),Pb (RP),Zn (RP) FLU (RP), B(a)P (RP*), B(b)fluórantén (RP*), B(k)fluórantén (RP*), B(ghi)perylén (RP*), Indenopyrén (RP*)
Dunaj Slaná Pb (RP) FLU (RP), B(a)P (RP*), B(b)fluórantén (RP*), B(ghi)perylén (RP*),
Indenopyrén (RP*)
Dunaj Bodrog   DEHP (RP), FLU (RP), CN (RP), PCB (RP), TBT (RP)*, B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*, B(k)fluórantén (RP)*, B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén (RP)*
Dunaj Hornád   CN (RP), Cybutrín (RP), TBT (RP)*, B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*,
B(k)fluórantén (RP)*, B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén (RP)*
Dunaj Bodva As (RP) B(a)P (RP)*, B(ghi)perylén (RP)*
Visla Dunajec a Poprad   CN (RP), B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*, B(k)fluórantén (RP)*,
B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén (RP)*, TBT (RP*)
* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z.z. (< 12 meraní za rok)
RP – prekročenie ročného priemeru                                                                                                       
NPK – prekročenie najvyššej prípustnej koncentrácie
Zdroj: SHMÚ


Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd

Hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd, ktoré bolo vykonané pre potreby v súčasnosti platného druhého plánu manažmentu povodí, vychádza z referenčného obdobia 2009 – 2012 a pokrýva 1 510 útvarov povrchových vôd. Najlepšia situácia z pohľadu ekologického stavu bola zaznamenaná v čiastkových povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.

 
Graf.  Ekologický stav/potenciál útvarov povrchových vôd vyhodnotený v rámci druhého cyklu plánov manažmentu povodí platných pre obdobie 2016 - 2021 (Podiel počtu)

 
Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav/potenciál bol zaznamenaný v 56,2 % z celkového počtu vodných útvarov s dĺžkou 8 073,43 km. V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,8 % vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý a veľmi zlý stav bol stanovený v cca 9 %  z počtu vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km.
 
Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd v období rokov 2009 – 2012 bolo vykonané v 1 510 útvaroch povrchových vôd. Dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,6 %) útvarov a 37 (2,4 %) útvarov povrchových vôd nedosahovalo dobrý chemický stav.   

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostávalo z posúdenia výskytu 41 prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok v súlade s nariadením vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. Súlad výsledkov monitorovania s ročnými priemermi a najvyššími prípustnými koncentráciami environmentálnych noriem kvality predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav.

Nedosiahnutie dobrého chemického stavu v dôsledku prekročenia noriem kvality bolo spôsobené nesyntetickými látkami (12 vodných útvarov) a syntetickými látkami. Syntetické látky boli indikované v 24 vodných útvaroch, z toho agregované priemyselné znečisťujúce látky boli zistené v 14 vodných útvaroch, pesticídy v 5 vodných útvaroch a ostatné znečisťujúce látky tiež v 5 vodných útvaroch.         

Najväčší podiel útvarov povrchových vôd s dobrým chemickým stavom k celkovému počtu útvarov povrchových vôd v povodí bol v povodí Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení bolo najviac vodných útvarov (počet aj dĺžky) dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahujúcich dobrý chemický stav v čiastkovom povodí Váhu a Bodrogu vzhľadom na ich väčšiu rozlohu.


Graf. Chemický stav útvarov povrchových vôd vyhodnotený v rámci druhého cyklu plánov manažmentu povodí platných pre obdobie 2016 - 2021 (Podiel počtu)


Podzemné vody

 

Vodné zdroje

V roku 2018 bolo v SR 77 117,8 l.s-1 využiteľných množstiev podzemných vôd, čo v porovnaní s predošlým rokom 2017 predstavuje mierny nárast o 0,76 %. V dlhodobom hodnotení nárast využiteľných množstiev oproti roku 1990 predstavuje 3,1 %. Pomer využiteľných množstiev  podzemných vôd k odberným množstvám bol približne na úrovni roku 2017 a dosiahol hodnotu 7,17.

Na základe hodnotenia vodohospodárskej bilancie, ktorá sa zaoberá vzťahom medzi existujúcimi využiteľnými zdrojmi podzemných vôd a požiadavkami na vodu v danom roku, vyjadreným v podobe bilančného stavu, ktorý je ukazovateľom miery (optimálnosti) využívania vodných zdrojov v hodnotenom roku je možné konštatovať, že v roku 2018 z celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov SR bol hodnotený bilančný stav ako dobrý v 128 rajónoch, uspokojivý v 12 rajónoch a napätý v 1 hydrogeologickom rajóne. Havarijný ani kritický bilančný stav sa nevyskytol v žiadnom hydrogeologickom rajóne ako celku.
 

Hladiny podzemných vôd

Priemerné ročné hladiny v roku 2018 oproti roku 2017 na území Slovenska vzrástli aj poklesli (od -40 cm do +35 cm). V povodí Dunaja, Ipľa a Slanej hladiny podzemnej vody jednoznačne vzrástli do +25 cm. 
 

Výdatnosti prameňov

Pri priemerných  ročných výdatnostiach prameňov v porovnaní s minulým rokom boli sledované v niektorých povodiach (stredný Váh, Orava) poklesy výdatností  prevažne na úroveň 90 % – 95 %. Vzostupy dominovali v povodí Hrona a Bodrogu kde dosiahli 101 – 125 % minuloročných priemerných výdatností. Vo zvyšných povodiach kolísali okolo 85 – 150 % minuloročných hodnôt.
 

Využívanie podzemnej vody

V roku 2018 bolo na Slovensku využívaných priemerne 10 745,8 l.s-1 podzemnej vody, čo predstavovalo 13,93 % z dokumentovaných využiteľných množstiev. V priebehu roka 2018 zaznamenali odbery podzemnej vody nárast o 1,31 % oproti roku 2017.


Graf. Vývoj využívania podzemných vôd

 
K nárastu spotreby vody došlo vo väčšine odvetví s výnimkou odberov pre vodárenské účely, sociálne účely, rastlinnú výrobu a závlahy, kde nastal pokles využívania podzemnej vody v porovnaní s rokom 2017. Najviac vzrástli odbery podzemnej vody v kategórii iné využitie o 228,7 l.s-1.

Tabuľka.  Využívanie podzemnej vody (l.s-1)
Rok Vodárenské účely Potravinársky priemysel Ostatný priemysel Poľn. a živoč. výroba Rastl. výroba a závlahy Sociálne účely Iné využitie Spolu
1995 14 373,10 390,60 2 327,20 727,10 25,00 286,50 202,70 18 332,20
2005 9 159,87 288,25 856,75 308,82 95,07 279,72 878,98 11 867,46
2018 7 843,90 250,10 831,20 227,80 107,70 192,50 1 292,60 10 745,80
Zdroj: SHMÚ


Monitorovanie kvality podzemných vôd

Monitorovanie chemického stavu podzemnej vody bolo rozdelené na:
  • základné monitorovanie,
  • prevádzkové monitorovanie.
V roku 2018 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 176 objektoch základného monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej monitorovacej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia.

 
Graf.  Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v objektoch základného monitorovania  (2018)


Zdroj: SHMÚ


Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2018 sa v rámci prevádzkového monitorovania na Slovensku sledovalo 220 objektov, u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny.

 
Graf. Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v objektoch prevádzkového monitorovania (2018)


Zdroj: SHMÚ

Graf. Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v objektoch prevádzkového monitorovania (2018)


Zdroj: SHMÚ


Hodnotenie stavu útvarov podzemnej vody

Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je vykonávané hodnotením ich chemického stavu a kvantitatívneho stavu. Hodnotenie bolo vykonané pre potreby v súčasnosti platného druhého plánu manažmentu povodí a vychádza z referenčného obdobia 2009 – 2012.

Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených:
  • 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave – 7 kvartérnych a 4 predkvartérnych
  • 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave

Graf. Chemický stav útvarov podzemných vôd vyhodnotený v rámci druhého cyklu plánov manažmentu povodí platných pre obdobie 2016 - 2021 (Podiel plochy)
 


Dobrý chemický stav bol indikovaný v 85,3 % útvarov podzemných vôd, čo predstavuje plochu 46 507 km2 (77,9 % z celkovej plochy útvarov). Zlý stav bol indikovaný v 14,7 % útvarov podzemnej vody, čo predstavuje plochu 13 215 km2 (22,1 % z celkovej plochy útvarov).

Hodnotením kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie dopadu dokumentovaných vplyvov na útvar podzemnej vody ako celku. Základným ukazovateľom kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd bol stanovený ustálený režim hladiny podzemných vôd (resp. výdatnosti prameňov), medzi ďalšie patrili bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd, zmeny režimu podzemných vôd a hodnotenie miery vplyvu odberov podzemných vôd na suchozemské ekosystémy závislé od podzemných vôd. V rámci SR boli do zlého kvantitatívneho stavu zaradené 3 útvary podzemných vôd.

 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou


Zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2018 dosiahol 4 859,94 tis., čo predstavovalo 89,25 % z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 2018 bolo v SR 2 416 samostatných obcí, ktoré boli zásobované vodou z verejných vodovodov a ich podiel z celkového počtu obcí v SR tvoril 83,60 %.
Množstvo vyrobenej pitnej vody v roku 2018 dosiahlo hodnotu 291,77 mil. m3, čo bolo približne na úrovni roku 2017. Z celkovej vody vyrobenej vo vodohospodárskych zariadeniach straty vody v potrubnej sieti predstavovali v roku 2018 24,1 %. Špecifická spotreba vody v domácnostiach mierne narástla na hodnotu 77,97 l.obyv-1.deň-1.

 
Mapa. Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov (2018)

Zdroj: VÚVH

Graf.  Medzinárodné porovanie zásobovania obyvateľov z verejných vodovodov (2017)
 

 

Monitorovanie a hodnotenie kvality pitnej vody

Kontrola kvality vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie, o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody vykonáva minimálny rozbor – t.j. vyšetrenie 26 ukazovateľov kvality vody a voľný chlór, resp. oxid chloričitý.
V roku 2018 sa v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností analyzovalo 18 942 vzoriek pitnej vody, v ktorých sa urobilo 486 666 analýz na jednotlivé ukazovatele pitnej vody. Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2018 hodnotu 99,75 %. Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol hodnotu 95,45 %. V týchto podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór.

 
Mikrobiologické a biologické ukazovatele

V roku 2018 bolo najvyššie percento prekročených analýz hygienických limitov v pitnej vode v rozvodných sieťach u týchto ukazovateľov: Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivované mikroorganizmy pri 22 °C a pri 37 °C a Clostridium perfringens. Prítomnosť Escherichie coli, koliformných baktérií a enterokokov indikuje fekálne znečistenie z tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov vrátane človeka a ukazuje na nedostatočnú ochranu vodného zdroja a na nedostatky v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody. Nadlimitný výskyt kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a pri 37 °C je indikátorom všeobecnej kontaminácie vody.

Tabuľka.  Vyhodnotenie mikrobiologických a biologických ukazovateľov  pitnej vody v rozvodných sieťach
Ukazovateľ Počet analýz % analýz vyhovujúcich STN 75 7111 % analýz vyhovujúcich vyhláške  151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2000 2005 2018 2000 2005 2018
Escherichia coli - 9 834 16 704 - 99,34 99,66
Koliformné baktérie 13 161 10 511 16 705 98,64 96,48 98,80
Enterokoky - 10 494 16 698 - 98,38 99,51
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C - 8 685 16 612 - 99,17 99,63
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C - - 15 991 - - 99,32
Clostridium perfringens - - 3 118 - - 98,91
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) 9 422 9 751 15 855 98,92 99,64 99,87
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky - - 16 456 - - 99,85
Abiosestón 9 421 - 16 232 99,65 - 99,91
Zdroj: VÚVH


Fyzikálno – chemické ukazovatele

ukazovateľov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody, sa najviac podieľali na percente nevyhovujúcich analýz železo, mangán a sírany.


Tabuľka.  Vyhodnotenie fyzikálno-chemických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach – anorganické ukazovatele
Anorganické ukazovatele Počet analýz % analýz vyhovujúcich STN 75 7111 % analýz vyhovujúcich vyhláške  151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2000 2005 2018 2000 2005 2018
Antimón 509 1 501 2 673 95,09 99,67 100,00
Arzén 553   1 466 2 671 98,55 98,91 99,96
Dusičnany 12 347 9 388 15 689 99,50 99,77 99,97
Dusitany 12 276 9 494 16 415 99,85 99,83 100,00
Fluoridy   742 1 665 2 666 100,00 100,00 100,00
Kadmium 769 1 406 2 673 100,00 99,86 100,00
Nikel 647 1 412 2 652 98,92 98,94 100,00
Olovo 769 1 408 2 668 99,35 99,57 99,96
Zdroj: VÚVH


Tabuľka.  Vyhodnotenie fyzikálno-chemických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach – ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
Ukazovatele ovplyvňujúce senzorickú kvalitu  vody Počet analýz % analýz vyhovujúcich STN 75 7111 % analýz vyhovujúcich vyhláške  151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2000 2005 2018 2000 2005 2018
Amónne ióny 11 767 - 16 404 99,84 99,87 99,99
ChSK-Mn 12 362 - 16 780 99,94 - 99,99
Mangán 11 196 - 16 682 99,06 98,98 99,44
Reakcia vody 12 289 - 16 988 99,48 99,06 99,84
Železo 12 319 - 16 783 98,26 94,84 98,77
Farba 11 768 - 16 679 99,69 - 99,86
Sírany 2 103 - 2 638 99,86 - 99,51
Zákal 11 261 - 13 553 99,87 - 99,79
 Zdroj: VÚVH


V rámci organických ukazovateľov kvality vody sa prekročenie limitnej hodnoty zaznamenalo u ukazovateľov dichlórbenzén, celkový organický uhlík a benzo(a)pyrén.


Rádiologické ukazovatele

Na výskyte analýz nevyhovujúcich požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. sa podieľal ukazovateľ celková objemová aktivita alfa. Zvýšenie počtu nadlimitných analýz u tohto ukazovateľa spôsobilo zníženie limitnej hodnoty pre daný ukazovateľ z 0,2 na 0,1 Bq/l.

 
Tabuľka.  Vyhodnotenie rádiologických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach
Rádiologické ukazovatele Počet analýz % analýz vyhovujúcich STN 75 7111 % analýz vyhovujúcich vyhláške  12/2001 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
2000 2005 2018 2000 2005 2018
Celková objemová aktivita alfa 554 1 116 1 841 90,61 98,03 92,45
Celková objemová aktivita beta 458 1 104 1 790 100,00 100,00 100,00
Objemová aktivita radónu 222 223 853 1 532 97,96 98,59 100,00
Zdroj:  VÚVH


Dezinfekcia vody

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania nemusí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou, ak nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti a voda vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
Dezinfekcia pitnej vody sa prevažne vykonáva chemickým procesom chloráciou. Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z. stanovuje pre obsah voľného chlóru v pitnej vode limitnú medznú hodnotu 0,3 mg.l-1. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, minimálna hodnota voľného chlóru v distribučnej sieti nemusí byť 0,05 mg.l-1.
Podiel analýz nevyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia hodnoty 0,3 mg.l-1 predstavoval v roku 2018 1,85 %. Požiadavku vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. na minimálny obsah voľného chlóru 0,05 mg.l-1 nedosiahlo 12,42 % vzoriek pitnej vody.

 
Tabuľka.  Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty v rozvodných sieťach pitnej vody
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty Počet analýz % analýz vyhovujúcich STN 75 7111 % analýz vyhovujúcich vyhláške  151/2004 Z. z. % analýz vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2000 2005 2018 2000 2005 2018
Voľný chlór 13 466 1 496 13 325 82,61 85,27 98,15
Oxid chloričitý (pôvodne chlórdioxid) 1 746 891 504 92,84 99,10 98,21
Trihalometány spolu - - 2 676 - - 100,00
Zdroj: VÚVH


Tabuľka.  Vzorky pitnej vody z rozvodnej siete s nevyhovujúcou koncentráciou aktívneho chlóru
Ukazovateľ % analýz nevyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
  2018
Koncentrácia aktívneho chlóru pod 0,05 mg/l 12,42
Koncentrácia aktívneho chlóru nad 0,3 mg/l 1,85
Zdroj: VÚVH

 

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Produkcia odpadových vôd  

V roku 2018 celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd predstavovalo 597 133 tis. m3, čo oproti predchádzajúcemu roku znamenalo pokles o 2,4 %, v porovnaní s rokom 2005 je to menej o 32,3 %. 
Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný pokles v ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd – chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSKCr) o 933 t.rok-1, biochemická spotreba kyslíka (BSK5) o 289 t.rok-1 a celkový fosfor (Pcelk.) o 11 t.rok-1. Celkový dusík (Ncelk.) a nerozpustné látky (NL) boli približne úrovni roku 2017 a nárast bol len v ukazovateli nepolárne extrahovateľné látky NELuv o 2,51 t.rok-1.
Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov roku 2018 predstavoval 93,06 %.


Graf.  Vývoj vo vypúšťaní čistených a nečistených odpadových vôd do vodných tokov 
 

 
Graf.  Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd
 

 

Odvádzanie odpadových vôd

Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2018 dosiahol počet 3 724 tis. obyvateľov, čo predstavuje 68,40 % z celkového počtu obyvateľov. Vybudovanú verejnú kanalizáciu malo 1 128 obcí (39,03 % z celkového počtu obcí SR).

Jedným z  cieľov Envirostratégie 2030 je zvýšiť podiel čistenia odpadových vôd a dosiahnuť v aglomeráciách s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi 100 % podiel odvádzania a čistenia odpadových vôd. Pre aglomerácie s menej ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi je cieľom 50 % podiel odvádzania a čistenia odpadových vôd. V roku 2016 podiel pripojených obyvateľov na stokovú sieť v 2 047 aglomeráciách vo veľkostnej kategórii pod 2 000 ekvivalentných obyvateľov bol na úrovni 26,09 %. V 356 aglomeráciách vo veľkostnej kategórii nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov podiel znečistenia odstráneného stokovou sieťou predstavoval 84,12 %.


Mapa.  Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu (2018)

Zdroj: VÚVH


Graf.  Medzinárodné porovnanie napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu (2017)

 

Čistenie odpadových vôd

V roku 2018 bolo v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov 706 čistiarní odpadových vôd, z ktorých najväčší podiel predstavovali mechanicko-biologické ČOV. Celková kapacita čistiarní odpadových vôd v roku 2018 bola 2 422,2 tis. m3.deň-1.


Graf . Vývoj v počte a kapacite ČOV

 
V roku 2018 bolo do tokov verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov) vypustených približne 414 mil. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku pokles o 13 mil. m3 a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu  409 mil. m3.


Tabuľka.  Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou v roku 2018

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou Splaškové Priemyselné a ostatné Zrážkové Cudzie Spolu
  (tis. m3)
Čistené 121 746 87 027 50 474 149 993 409 240
Nečistené 989 320 1 381 2 895 5 585
Spolu 122 735 87 347 51 855 152 888 414 825
Zdroj: VÚVH


Čistiarenský kal je nutný vedľajší produkt procesu čistenia odpadových vôd. V roku 2018 predstavovala celková produkcia kalu z čistiarní komunálnych odpadových vôd 55 929 t sušiny kalu, pričom sa zhodnotilo 44 659 t sušiny kalu (79,85 %).


Tabuľka.  Kaly produkované v čistiarňach odpadových vôd (t)
 Rok Množstvo kalov (tony sušiny)
 Spolu Zhodnocované Zneškodňované Dočasne uskladnené
aplikácia do poľnohosp. pôdy aplikácia do lesnej pôdy kompostovanie a iné zhodnotenie energetické
zhodnotenie
spaľovanie skládkovanie
2005 56 360 5 870 0 33 250 0 0 8 530 8 710
2010 54 760 923 0 47 140 0 0 16 6 681
2018 55 929 0 0 32 982 11 677 0 2 451 8 819
Zdroj: VÚVH

 

Kvalita vody na kúpanie

Na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2018 bola hygienická situácia sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku a vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie. 
Počas sezóny 2018 bolo do podrobného vyhodnotenia zaradených 82 prírodných vodných plôch, pričom organizovaná rekreácia prebiehala na 15 lokalitách t. j. tieto vodné plochy boli prevádzkované ako prírodné kúpaliská. Odobratých bolo celkove 468 vzoriek vôd, z ktorých sa vykonalo 4 018 vyšetrení ukazovateľov kvality vody. Medzná hodnota (MH) stanovených ukazovateľov bola prekročená v 29,27 % z celkového počtu vzoriek (v roku 2017 to bolo 25,44 %) a 6,12 % z celkového počtu ukazovateľov (v roku 2017 to bolo 4,78 %). Zistené výsledky naznačili mierne zhoršenie kvality vody na prírodných kúpaliskách a nevyhovujúca kvalita vody vo väčšine prípadov súvisela s výkyvmi počasia. 65,45 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov predstavovali zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele (priehľadnosť, farba, nasýtenie vody kyslíkom, celkový organický uhlík, pH). Z nevyhovujúcich mikrobiologických ukazovateľov kvality vody predstavovali najväčší počet črevné enterokoky, menej Escherichia coli a koliformné baktérie. Vo väčšine prípadov sa jednalo len o krátkodobé znečistenie.
V roku 2018 SR vyhodnotila a klasifikovala kvalitu vôd určených na kúpanie aj podľa požiadaviek smernice 2006/7/ES. V kúpacej sezóne 2018 bolo hodnotených a monitorovaných 32 prírodných vodných lokalít, ktoré boli všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia vyhlásené za tzv. vody určené na kúpanie. 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo Európskou komisiou klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 9 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie, jedna lokalita mala dostatočnú kvalitu vody a jedna lokalita mala nedostatočnú kvalitu vody na kúpanie. Z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2018 klasifikovať tri lokality - Kunovská priehrada, Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richnavské jazero.   
Počas kúpacej sezóny 2018 neboli zaznamenané ochorenia resp. zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním sa na prírodnom kúpalisku.        


Mapa.  Kvalita vody určenej na kúpanie počas letnej turistickej sezóny 2018

Zdroj: ÚVZ SR, EK, SAŽP

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: