Podiel počtu útvarov povrchových vôd v jednotlivých triedach ekologického stavu / potenciálu (N)
Zdroj: VÚVH