Vývoj vo vypúšťaní čistených a nečistených odpadových vôd do vodných tokov (2018)
Zdroj: SHMÚ