Podiel počtu útvarov podzemných vôd dosahujúcich / nedosahujúcich dobrý chemický stav (N)