Podiel počtu útvarov povrchových vôd dosahujúcich / nedosahujúcich dobrý chemický stav (N)
Zdroj: VÚVH