Zásobovanie obyvateľov z verejných vodovodov vo vybraných štátoch (2017)
Zdroj: Eurostat