Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Kvalita vôd prírodných kúpalísk

Dátum poslednej aktualizácie 22.11.2021

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje kvalitu vôd určených na kúpanie a kvalitu vôd na prírodných kúpaliskách.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 
§ 8 Vody určené na kúpanie
 
(5) Ministerstvo (pozn. Ministerstvo životného prostredia) zabezpečí, aby do konca kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky vody určené na kúpanie klasifikované aspoň ako dostatočné. Na zabezpečenie zvýšenia počtu vôd určených na kúpanie klasifikovaných ako výborné alebo dobré uloží orgán štátnej vodnej správy opatrenia, ktorými sa zlepšuje stav vôd určených na kúpanie, najmä opatrenia podľa § 36 ods. 5, 12 a 14.

 

Protokol o vode a zdraví – k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III (2014)

Dôvodom aktualizácie cieľov Protokolu v roku 2014 je ich splnenie, resp. potreba predĺženia termínov plnenia cieľov, ktoré sú stále aktuálne ako aj stanovenie nových národných cieľov, podmienených zmenou situácie a výskytom nových problémov, ktorým je potrebné venovať pozornosť a javia sa z hľadiska implementácie cieľov Protokolu v SR ako dôležité. Od doby nadobudnutia platnosti Protokolu, SR stanovuje národné ciele už po tretíkrát.

Národné ciele SR III

Národný cieľ č. 6: Zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie
Termín splnenia: r. 2020
Národný cieľ č. 7: Zmapovanie výskytu enterovírusov vo vodách na kúpanie
Termín splnenia: r. 2019
Národný cieľ č. 8: Sledovanie vývoja vodných plôch ovplyvnených rozvojom Cyanobaktérií
Termín splnenia: r. 2020

 

Kľúčová otázka

Aká je kvalita vôd určených na kúpanie a na prírodných kúpaliskách?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 klasifikácia vôd určených na kúpanie v zmysle smernice 2006/7/ES bola vykonaná v 28 prírodných lokalitách z celkovo 32 lokalít vyhlásených za vody určené na kúpanie. 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 7 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie a 3 lokality mali dostatočnú kvalitu vody na kúpanie. Štyri lokality neboli klasifikované z dôvodu ich rekonštrukcie.
  • V roku 2020 neboli zaznamenané žiadne vážnejšie prekročenia medzných hodnôt a krátkodobé znečistenia boli pravdepodobne spôsobené kontamináciou z odpadových vôd alebo zo splachov dažd´ových vôd.
  • Medzná hodnota (MH) stanovených ukazovateľov na prírodných kúpaliskách v roku 2020 bola prekročená v 114 vzorkách zo 412 vzoriek odobratých vôd, čo je 27,67 % z celkového počtu vzoriek.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
emo_smile emo_smile emo_smile emo_smile
Od roku 2005 sa kvalita vôd určených na kúpanie zlepšila, a je v súlade s hodnotením podľa pravidiel stanovených v smernici EP a Rady č. 2006/7/ES (resp. v smernici 76/160/EHS – do roku 2008). Kvalita vôd na kúpanie sa zlepšuje a je v súlade s požiadavkami na vodu určenú na kúpanie. Kvalita vôd určených na kúpanie bola na úrovni minulého roka a ani jedno prírodné kúpalisko nemalo nedostatočnú kvalitu vody. Predpokladá sa dosiahnutie stanoveného cieľa za predpokladu dodržania navrhnutých opatrení uložených orgámni štátnej správy.

Sumárne zhodnotenie

Kvalita vody určenej na kúpanie počas letnej turistickej sezóny 2020
Zdroj: UVZ SR, SAŽP
 

Podrobné zhodnotenie

Hygienická situácia bola počas kúpacej sezóny 2020 sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva na prírodných kúpaliskách a umelých kúpaliskách.

Prírodné kúpaliská

Počas sezóny 2020 bolo sledovaných s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch, pričom organizovaná rekreácia prebiehala na 12 lokalitách, t. j. tieto vodné plochy boli prevádzkované ako prírodné kúpaliská. Zistené výsledky naznačili mierne zhoršenie kvality vody na prírodných kúpaliskách. Viac ako 78,87 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov predstavovali zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele (priehľadnosť, farba, nasýtenie vody kyslíkom, reakcia vody, celkový fosfor). Na celkovom počte nevyhovujúcich ukazovateľov sa mikrobiologické ukazovatele podieľali len 7,73 %, pričom častejšie bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa črevné enterokoky ako Escherichia coli. Vo väčšine prípadov išlo len o krátkodobé znečistenie, dlhodobejší charakter mali prípady premnoženia cyanobaktérií. Počas kúpacej sezóny boli pre prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli cyanobaktérie, resp. chlorofyl "a", vydané odporúčania nekúpať sa alebo zákazy kúpania.


Voda určená na kúpanie
 
V roku 2020 bola klasifikácia vôd vhodných na kúpanie vykonaná v zmysle smernice 2006/7/ES v 28 prírodných lokalitách z celkovo 32 lokalít vyhlásených za vody určené na kúpanie. 18 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 7 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie a tri lokality ju mali dostatočnú. Štyri lokality neboli klasifikované z dôvodu ich rekonštrukcie - Kunovská priehrada, Dolno Hodrušské jazero, Ružiná - pri obci Divín a Ružiná - pri obci Ružiná.

Počas kúpacej sezóny 2020 neboli zaznamenané ochorenia resp. zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním sa na prírodnom kúpalisku.      

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.

Znečistenie je prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie, biologickej  kontaminácie, chemickej kontaminácie, kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody na kúpanie a prestavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa.

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti.
 

Metodika:

Hygienická situácia bola počas kúpacej sezóny 2020 sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku a vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.  Prijatá legislatíva stanovuje, že kvalitu vody určenej na kúpanie monitoruje Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) a prevádzkovatelia lokalít, vo frekvencii a metódami vyhovujúcimi smernici 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie.

Klasifikácia vôd určených na kúpanie bola vykonaná podľa č. 4, prílohy I a prílohy II smernice 2006/7/ES, ktorá bola na národnej úrovni transponovaná vyhláškou  MZ SR č. 309/2012 Z. z., a to na základe percentilového zhodnotenia funkcie log10 normálnej hustoty pravdepodobnosti mikrobiologických údajov získaných z konkrétnej vody určenej na kúpanie.
 
Metóda hodnotenia vody určenej na kúpanie podľa smernice 2006/7/ES je popísaná v kapitole 2. v Správe SR o kvalite vôd určených na kúpanie.

 

Zdroj dát:

ÚVZ SR
SAŽP
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: