Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Kvalita vôd prírodných kúpalísk

Dátum poslednej aktualizácie24.11.2023

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje kvalitu vôd určených na kúpanie a kvalitu vôd na prírodných kúpaliskách.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 
§ 8 Vody určené na kúpanie
 
(5) Ministerstvo (pozn. Ministerstvo životného prostredia) zabezpečí, aby do konca kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky vody určené na kúpanie klasifikované aspoň ako dostatočné. Na zabezpečenie zvýšenia počtu vôd určených na kúpanie klasifikovaných ako výborné alebo dobré uloží orgán štátnej vodnej správy opatrenia, ktorými sa zlepšuje stav vôd určených na kúpanie, najmä opatrenia podľa § 36 ods. 5, 12 a 14.

 

Protokol o vode a zdraví – k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III (2014) (pdf.)

Dôvodom aktualizácie cieľov Protokolu v roku 2014 je ich splnenie, resp. potreba predĺženia termínov plnenia cieľov, ktoré sú stále aktuálne ako aj stanovenie nových národných cieľov, podmienených zmenou situácie a výskytom nových problémov, ktorým je potrebné venovať pozornosť a javia sa z hľadiska implementácie cieľov Protokolu v SR ako dôležité. Od doby nadobudnutia platnosti Protokolu, SR stanovuje národné ciele už po tretíkrát.

Národné ciele SR III

Národný cieľ č. 6: Zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie
Termín splnenia: r. 2020
Národný cieľ č. 7: Zmapovanie výskytu enterovírusov vo vodách na kúpanie
Termín splnenia: r. 2019
Národný cieľ č. 8: Sledovanie vývoja vodných plôch ovplyvnených rozvojom Cyanobaktérií
Termín splnenia: r. 2020

 

Kľúčová otázka

Aká je kvalita vôd určených na kúpanie a na prírodných kúpaliskách?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2022 klasifikácia vôd určených na kúpanie v zmysle smernice 2006/7/ES bola vykonaná v 29 prírodných lokalitách z celkovo 32 lokalít vyhlásených za vody určené na kúpanie. 19 lokalít vôd určených na kúpanie bolo Európskou komisiou klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 9 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpani a 1 lokalita mala dostatočnú kvalitu vody vody na kúpanie. Z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2022 klasifikovať 3 lokality – Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná a vzhľadom na nedostupnosť údajov zo 4 po sebe nasledujúcich kúpacích sezón nebolo možné klasifikovať Dolno Hodrušské jazero.
  • V roku 2022 neboli zaznamenané žiadne vážnejšie prekročenia medzných hodnôt a krátkodobé znečistenia boli pravdepodobne spôsobené kontamináciou z odpadových vôd alebo zo splachov dažd´ových vôd.
  • Medzná hodnota (MH) stanovených ukazovateľov bola prekročená v 30,51 % z celkového počtu vzoriek (v roku 2021 to bolo 30,61 %) a 5,28 % z celkového počtu ukazovateľov (v roku 2021 to bolo 5,39 %).
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
emo_smile emo_smile emo_smile emo_smile
Od roku 2005 sa kvalita vôd určených na kúpanie zlepšila, a je v súlade s hodnotením podľa pravidiel stanovených v smernici EP a Rady č. 2006/7/ES (resp. v smernici 76/160/EHS – do roku 2008). Kvalita vôd na kúpanie sa zlepšuje a je v súlade s požiadavkami na vodu určenú na kúpanie. Kvalita vôd určených na kúpanie bola na úrovni minulého roka, pričom jedno prírodné kúpalisko malo nedostatočnú kvalitu vody. Predpokladá sa dosiahnutie stanoveného cieľa za predpokladu dodržania navrhnutých opatrení uložených orgámni štátnej správy.

Sumárne zhodnotenie

Kvalita vody určenej na kúpanie počas letnej turistickej sezóny 2022

 
Zdroj: UVZ SR, SAŽP
 

Podrobné zhodnotenie

Prírodné kúpaliská

Počas sezóny 2022 bolo sledovaných s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch, ktorých zoznam je uvádzaný v Správe o sledovaní hygienickej situácie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2022. Organizovaná rekreácia prebiehala na 11 lokalitách, ktoré boli prevádzkované ako prírodné kúpaliská. Odobratých bolo 472 vzoriek vôd, z ktorých sa vykonalo 4 301 vyšetrení ukazovateľov kvality vody. Medzná hodnota (MH) stanovených ukazovateľov bola prekročená v 30,51 % z celkového počtu vzoriek (v roku 2021 to bolo 30,61 %) a 5,28 % z celkového počtu ukazovateľov (v roku 2021 to bolo 5,39 %). Zistené výsledky predstavujú mierne zlepšenie kvality vody na prírodných kúpaliskách. Viac ako 79,74 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov predstavovali zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele (priehľadnosť, farba, nasýtenie vody kyslíkom, reakcia vody, celkový fosfor a celkový dusík). Na celkovom počte nevyhovujúcich ukazovateľov sa mikrobiologické ukazovatele podieľali len 0,44 %, pričom len v jednom prípade bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa črevné enterokoky. Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa Escherichia coli nebolo zaznamenané. Dlhodobejší charakter mali prípady premnoženia cyanobaktérií. Počas kúpacej sezóny boli pre prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli cyanobaktérie, resp. chlorofyl "a", vydané odporúčania nekúpať sa alebo zákazy kúpania. Najvýraznejšie problémy s biologickou kvalitou vody sa prejavili v Košickom kraji (napr. Ružín, Plážové kúpalisko Jazero), ale aj na lokalite Vinianske jazero.
 
Voda určená na kúpanie
 
V rámci prírodných lokalít sú v SR, v súlade s požiadavkami smernice 2006/7/ES, všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia vyhlasované tzv. vody určené na kúpanie, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie požiadavky na monitorovanie a klasifikáciu kvality vôd, na dosahovanie environmentálnych cieľov, ako v prípade ostatných prírodných kúpalísk. V kúpacej sezóne 2022 bolo v zozname vôd určených na kúpanie zaradených 32 lokalít. 19 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody, 9 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie a jedna lokalita mala dostatočnú kvalitu vody. Z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2022 klasifikovať 2 lokality – Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná a vzhľadom na nedostupnosť údajov zo 4 po sebe nasledujúcich kúpacích sezón nebolo možné klasifikovať Dolno Hodrušské jazero.

Počas kúpacej sezóny 2022 neboli zaznamenané ochorenia resp. zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním sa na prírodnom kúpalisku.        

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.

Znečistenie je prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie, biologickej  kontaminácie, chemickej kontaminácie, kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody na kúpanie a prestavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa.

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti.
 

Metodika:

Hygienická situácia bola počas kúpacej sezóny 2022 sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku a vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.  Prijatá legislatíva stanovuje, že kvalitu vody určenej na kúpanie monitoruje Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) a prevádzkovatelia lokalít, vo frekvencii a metódami vyhovujúcimi smernici 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie.

Klasifikácia vôd určených na kúpanie bola vykonaná podľa č. 4, prílohy I a prílohy II smernice 2006/7/ES, ktorá bola na národnej úrovni transponovaná vyhláškou  MZ SR č. 309/2012 Z. z., a to na základe percentilového zhodnotenia funkcie log10 normálnej hustoty pravdepodobnosti mikrobiologických údajov získaných z konkrétnej vody určenej na kúpanie.
 
Metóda hodnotenia vody určenej na kúpanie podľa smernice 2006/7/ES je popísaná v kapitole 2. v Správe SR o kvalite vôd určených na kúpanie.

 

Zdroj dát:

ÚVZ SR
SAŽP
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: