Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

Prechod na zelené a obehové hospodárstvo (interaktívna verzia)

Priemysel (interaktívna verzia)


Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

 
Aký je stav a smerovanie priemyslu vo vzťahu k životnému prostrediu?
Aké sú interakcie priemyslu a životného prostredia?

Priemysel výrazne ovplyvňuje životné prostredie. Týka sa to jednotlivých zložiek životného prostredia a to najmä emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia, dôsledkami havárií a produkciou priemyselných odpadov. Zároveň v priemysle dochádza k spotrebe prírodných zdrojov a k záberom pôdy.

Vplyv priemyslu na životné prostredie
  • Emisie SO2, NOx, PM10PM2,5 z priemyslu v roku 2017 v porovnaní s rokom 2000 klesli a emisie CO vzrástli. Klesli aj  emisie nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) z priemyslu. Emisie perzistentných organických látok (POPs) z priemyselných procesov  (PAH) v hodnotenom období rokov 2000 - 2017 vzrástli. Vzrástli aj emisie  Pb a  Cd a emisie Hg klesli.
  • Emisie skleníkových plynov z priemyselných procesov a použitia produktov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2000 vzrástli. Vzrástol aj podiel priemyselných procesov a použitia produktov na celkových emisiách skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2000.
  • Znečistenie priemyselnými odpadovými vodami v rokoch 2000 – 2018 kleslo. Najväčší pokles znečistenia bol zaznamenaný v ukazovateli biochemická spotreba kyslíka (BSK5). Najväčší podiel na celkovom znečistení priemyselnými odpadovými vodami dosiahol ukazovateľ chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným (CHSKCr).
  • Množstvo odpadov z priemyslu v priebehu rokov 2008 – 2018 kleslo. Klesol aj podiel množstva vyprodukovaných odpadov v priemysle na celkovom množstve odpadov vyprodukovaných v rámci odvetví hospodárstva.
Náročnosť priemyslu na zdroje
  • Odbery vody v priemysle v porovnaní rokov 2000 – 2018 klesli. Týka sa to odberov povrchovej, ako aj podzemnej vody. Avšak z hľadiska krátkodobejšieho porovnania v prípade odberov povrchovej vody sú tieto od roku 2014 približne na rovnakej úrovni. V prípade odberov podzenmých vôd od roku 2010 je pozorovaný stagnujúci trend s miernym medziročným nárastom v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku.
  • Úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu majú v priebehu rokov 2000 – 2018 kolísavý trend. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy boli zaznamenané v roku 2009 a najväčšie úbytky lesných pozemkov boli zaznamenané v roku 2001.
 

Vplyv priemyslu na životné prostredie

Priemyselné procesy zahŕňajú všetky systematické činnosti, pri ktorých sa palivo využíva v technologickom procese na výrobu produktov vrátane skladovania, manipulácie a distribúcie produktov, použitia produktov, ktoré zahŕňa všetky činnosti súvisiace s ich využitím (používanie rozpúšťadiel, využívanie klimatizácie a pod.).

V oblasti emisií hlavných znečisťujúcich látok do ovzdušia z priemyslu možno pozorovať nasledujúci vývoj.
 
Emisie CO z priemyslu v roku 2017 tvorili 69,2 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný ich nárast o 27,8 %. V roku 2017 emisie CO z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 1,5 %.


Graf. Vývoj emisií CO z priemyslu


Emisie SO z priemyslu  v roku 2017 tvorili 6,3 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný ich pokles o 17,4 %. V roku 2017 emisie SO2 z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 14,2 %.

Graf Vývoj emisií SO2 z priemyslu


Emisie NOx z priemyslu v roku 2017 tvorili 6,2 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný ich pokles o 13,1 %. V roku 2017 emisie NOx z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 7,9 %.


Graf. Vývoj emisií NOx z priemyslu


Emisie PM10 v roku 2017 tvorili 0,97 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný pokles emisií PM10 z priemyslu o 60,4 %. V roku 2017 emisie PM10 z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 8,8 %.
 
Emisie PM2,5 v roku 2017 tvorili 0,47 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný pokles emisií PM2,5 z priemyslu o 63,8 %. V roku 2017 emisie PM2,5 z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 0,7 %.


Graf. Vývoj emisií PM10 a PM2,5 z priemyslu


Emisie nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) v roku 2017 tvorili 13,4 % podiel na celkových emisiách a v porovnaní s rokom 2000 bol zaznamenaný  ich pokleso 59,5 %. V roku 2017 emisie NMVOC z priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 10,5 %.


Graf. Vývoj emisií nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) z priemyslu

 
Emisie perzistentných organických polutantov (POPs) z priemyselných procesov v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku v prípade emisií polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) poklesli a trend poklesu vykazujú od roku 2014. Avšak v dlhodobejšom časovom horizontie tieto stúpli o 32,8 % (porovnanie rokov 2000 a 2017).  Emisie polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF) vzrástli v roku 2017 porovnaní s rokom 2000 o 29,8 %.


Graf. Vývoj emisií perzistentných organických látok (POPs) z priemyselných procesov


V roku 2017 došlo v porovnaní s rokom 2000 k nárastu emisií olova a kadmia, u ortuti bol zaznamenaný pokles.


Graf. Vývoj emisií ťažkých kovov z priemyselných procesov


V roku 2017 v porovnaní s rokom 2000 emisie skleníkových plynov z priemyselných procesov a použitia produktov stúpli o 12,3 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 2,9 %. V roku 2017 sa priemyselné procesy a použitia produktov podieľali 26,3 % na celkových emisiách skleníkových plynov.


Graf. Vývoj emisií skleníkových plynov z priemyselných procesov a použitia produktov


Ďalšou zo zložiek životného prostredia výrazne ovplyvňovaných priemyslom je voda. Vývoj v oblasti vypúšťania odpadových vôd z priemyslu má od roku 2013 klesajúci trend. V roku 2018 v porovnaní s rokom 2000 došlo k poklesu vypúšťaného množstva odpadových vôd o 70,9 %.


Graf. Vývoj vypúšťaného množstva priemyselných odpadových vôd


V roku 2018  bolo v priemysle vyprodukovaných 3 865 881 t odpadov, z toho 296 955 t nebezpečných odpadov a 3 568 925 t ostatných odpadov. V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu vyprodukovaných odpadov o 13,5 % a oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu o 1,08 %. Podiel odpadov vyprodukovaných priemyslom na celkovom objeme vyprodukovaných odpadov dosiahol v roku 2018 v rámci odvetví hospodárstva 34,7 % .


Graf. Vývoj množstva vyprodukovaných odpadov v priemysle


Náročnosť priemyslu na zdroje

Odber povrchovej vody v priemysle vykazuje pri porovnaní rokov 2000 a 2018 pokles o 69,7 %. Pri krátkodobejšom hodnotení vývoja je tento od roku 2014 približne na rovnakej úrovni.


Graf. Vývoj odberov povrchovej vody v priemysle


Vývoj v odbere podzemnej vody vykazuje v dlhodobom horizonte taktiež pokles. Odber podzemnej vody v potravinárskom priemysle v roku 2018 v porovnaní s rokom 2000 klesol o 22,1 % a odber podzemnej vody ostatnom priemysle klesol o 29,4 %.V krátkodobejšom porovnaní rokov 2010 - 2018 je trend stagnujúci, pri porovnaní rokov 2018 a 2017 bol dokonca zaznamenaný nárast odberov.


Graf. Vývoj odberov podzemnej vody v priemysle


Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu má v hodnotenom období kolísavý trend. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu boli zaznamenané v roku 2010 (606 ha). V rámci lesných pozemkov boli najväčšie úbytky na priemyselnú výstavbu  zaznamenané v roku 2011 (7 ha). V roku 2018 tvorili úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu 49 ha a v rámci lesnej pôdy nebol zaznamenaný žiadny úbytok.


Graf. Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu

 

Kapitola na stiahnutie:
Kapitola komplet: