Vývoj množstva vyprodukovaných odpadov v priemysle (2018)
Zdroj: MŽP SR