Vývoj emisií ťažkých kovov z priemyselných procesov (2018)
Zdroj: SHMÚ