Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 31.12.2021 01.12.2021
Ovzdušie
Odpady
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2020) 166/2006 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 30.11.2021 30.11.2021

Zobraziť
Chemické látky Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach za roky 2019 a 2020 2019/1021 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach 15.11.2021 15.11.2021 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty fyzických tokov energie - roky 2017 – 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2021 30.09.2021
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2015 – 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2021 29.09.2021
Chemické látky Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2017/852 o ortuti za rok 2020 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2021 27.09.2021

Zobraziť
Chemické látky Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2017/852 o ortuti za rok 2019 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2021 27.09.2021

Zobraziť
Chemické látky Informácie o dovoze odpadovej ortuti za rok 2020 2017/852 18(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2021 27.09.2021

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty emisií do ovzdušia - rok 2015 – 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2021 20.09.2021
Ovzdušie Správa o kvalite ovzdušia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ (časti B, C, G, E1a, G). 2011/850/EÚ Priloha č. 2 časť B,C, D, E a G 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 30.09.2021 16.09.2021

Zobraziť
Ovzdušie Správa o národných údajoch o kvalite paliva za rok 2020 98/70/ES 8 (1) (3) Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 1998 vzťahujúca sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS 31.08.2021 30.08.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Chemické látky test 2019/1021 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach 16.12.2021 13.07.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. roky 2016, 2017, 2018 a 2019) 1999/31/ES 15 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2021 29.06.2021 Stiahnuť
Ovzdušie Správa podľa čl. 26(1) (b) (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu za rok 2020 1005/2009 26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu 30.06.2021 28.06.2021 Stiahnuť
Ovzdušie Štvrtá správa o implementácii smernice 2004/42/ES, rok 2020 2004/42/ES 7 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES 30.06.2021 28.06.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 2006/21/ES 18 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.07.2021 28.06.2021 Stiahnuť
Odpady
Odpady
Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2019 2006/66/ES 10 (3)
12 (5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS 30.06.2021 24.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2019 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2021 24.06.2021 Stiahnuť
Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2019 30.06.2021 24.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2019 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2021 23.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o spotrebe ľahkých plastových tašiek v roku 2019 94/62/ES 4 (1a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2021 18.06.2021 Stiahnuť
Odpady Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2019) 94/62/ES 12 (3a) (3b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2021 18.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2019 2012/19/EÚ 16 (6) (7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30.06.2021 15.06.2021 Stiahnuť