Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Chemické látky Informácie o dovoze odpadovej ortuti za rok 2019 2017/852 18(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2020 11.09.2020

Zobraziť
Chemické látky Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2019 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.01.2020 04.09.2020

Zobraziť
Chemické látky Copy of the Report under Article 21 of the Minamata Convention 2019 2017/852 18(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.12.2019 04.09.2020

Zobraziť
Ovzdušie Správa o národných údajoch o kvalite paliva za rok 2019 98/70/ES 8 (1) (3) Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 1998 vzťahujúca sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS 31.08.2020 25.08.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Questionnaire – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD National Implementation Programme – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Odpady Správa o pokroku pri plnení cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES za rok 2018 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2020 29.06.2020 Stiahnuť
Odpady Dotazník Consumption of lightweight carrier plastic bags (ref. year 2018) 94/62/ES 4 (1a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2020 29.06.2020 Stiahnuť
Odpady Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2018) 94/62/ES 12 (3a) (3b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2020 29.06.2020 Stiahnuť
Odpady Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 2006/21/ES 18 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.07.2020 29.06.2020 Stiahnuť
Voda Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2020 91/676/EHS 10 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 30.06.2020 29.06.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Štatistika o vzniku a nakladaní s odpadmi v roku 2018 2150/2002 3(3) Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch 30.06.2020 29.06.2020
Ovzdušie Správa podľa čl. 26(1) (b) (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu za rok 2018 1005/2009 26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu 30.06.2020 22.06.2020 Stiahnuť
Ovzdušie Správa o dodržiavaní noriem pre síru stanovených v smernici EP a R (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách za SR za rok 2019 2016/802 14 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách 30.06.2020 22.06.2020 Stiahnuť
Odpady Dotazník Annual reporting of End of Life Vehicles (ref. year 2018) 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2020 22.06.2020 Stiahnuť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2020 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2020 19.06.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2018 2012/19/EÚ 16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30.06.2020 27.05.2020 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017 a 2018 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2019 23.04.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Integrovaná správa za LCP a E-PRTR reporting (E-PRTR and LCP integrated data reporting, 2018) 2010/75/EÚ x (správa spája správy podľa čl. 33 (2), 35 (2), 72 (3), 72 (4) (b)) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 31.03.2020 31.03.2020

Zobraziť
Ovzdušie
Odpady
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2018) 166/2006 7 (2)
7 (2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 30.03.2020 30.03.2020

Zobraziť
Iné
Životné prostredie
Súhrnná správa o zriaďovaní a používaní infraštruktúry pre priestorové informácie (INSPIRE Country Fiche 2019, Slovakia ) 2007/2/ES 21 (1), 21 (2)
21 (1), 21 (2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) 31.03.2020 25.03.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informatívna správa o inventúrach 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2020 13.03.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2018 - Revidované údaje 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2020 13.03.2020 Stiahnuť

Zobraziť