Preskočit na obsah

Štvrtá správa o implementácii smernice 2004/42/ES, rok 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Štvrtá správa o implementácii smernice Rady 2004/42/ES
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o implementovaní smernice 2004/42/ES.
 • ČLÁNOK PREDPISU 7
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 28.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Lucie Ťapušová, SIŽP
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 28. 6. 2021 bola správa zaslaná na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto správy Európskej komisii - Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič