Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Ovzdušie Integrovaná národná energetická a klimatická správa o pokroku - Informácie o adaptácii pokiaľ ide o rozmer dekarbonizácie 2023 (Decarbonisation adaptation progress reporting, 2023) 2018/1999 17 (2) (d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 15.03.2023 15.03.2023 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa o národných plánoch a stratégiách pre adaptáciu na zmenu klímy, 2023 (National climate change adaptation planning and strategies, 2023) 2018/1999 19 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 15.03.2023 15.03.2023 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Projekcie emisií podľa súhrnu NFR 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2023 15.03.2023

Zobraziť
Ovzdušie Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2023 15.03.2023

Zobraziť
Ovzdušie Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2021 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.02.2023 15.02.2023

Zobraziť
Ovzdušie Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2021 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.02.2023 15.02.2023

Zobraziť
Chemické látky Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2022 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.01.2023 25.01.2023

Zobraziť
Chemické látky
Chemické látky
Chemické látky
Informácia o používaniach GMM zaradených do rizikových tried 3 a 4 v uzavretých priestoroch, ktoré boli v SR ohlásené počas roka 2022 2009/41/ES 17 (1)
17 (1)
17 (1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch 31.12.2022 11.01.2023 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2018 - 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2022 30.12.2022
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2022 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2022 22.12.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 - vrátane hodnotenia roku 2020 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2022 21.12.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2021 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2022 20.12.2022 Stiahnuť
Ovzdušie
Odpady
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2021) 166/2006 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 30.11.2022 15.12.2022
Voda
Voda
Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2022) 2008/105/ES 8b (4)
8b (4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2022 07.12.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2017 2010/75/EÚ 72 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 30.06.2019 07.12.2022

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o režime hodnotenia, ktorý sa má v nasledujúcom kalendárnom roku uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách v súlade s článkom 4 smernice 2004/107/ES a článkami 5 a 9 smernice 2008/50/ES 2011/850/EÚ 7 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2022 05.12.2022

Zobraziť
Ovzdušie
Ovzdušie
Informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií stanovených v súlade s článkom 3 smernice 2004/107/ES a článkom 4 smernice 2008/50/ES, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v nasledujúcom kalendárom roku. 2011/850/EÚ 6 (2)
6 (2)
2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2022 29.11.2022

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2018 - 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.10.2022 31.10.2022