Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2018 – 2022 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.04.2024 26.04.2024
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2018 - 2022 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.04.2024 04.03.2024
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2020 – 2022 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 29.02.2024 28.02.2024 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie rokov 2020 - 2023 2006/21/ES 18 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.02.2024 27.02.2024 Stiahnuť
Odpady Dotazník o minerálnych alebo syntet. mazacích alebo priemyselných olejoch a odpadových olejoch (ref. rok 2021) 2008/98/ES 37(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2023 26.01.2024 Stiahnuť
Chemické látky Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2023 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.01.2024 22.01.2024

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2018 2010/75/EÚ 72 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 30.09.2020 09.01.2024

Zobraziť
Voda
Voda
Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2023 2006/7/ES 13
13
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2023 21.12.2023 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2021 – 2022 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2023 21.12.2023 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2022 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2023 19.12.2023 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2019 - 2021 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2023 19.12.2023
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2023) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2023 15.12.2023 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Integrovaná správa: Správa o veľkých spaľovacích zariadeniach podľa smernice 2010/75/EU a Údaje o uvoľňovaní a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadov podľa nariadenia 166/2006. 2010/75/EÚ x (správa spája správy podľa čl. 33 (2), 35 (2), 72 (3), 72 (4) (b)) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 30.11.2023 05.12.2023

Zobraziť
Ovzdušie
Ovzdušie
Informácie o režime hodnotenia, ktorý sa má v nasledujúcom kalendárnom roku uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách v súlade s článkom 4 smernice 2004/107/ES a článkami 5 a 9 smernice 2008/50/ES 2011/850/EÚ 7 (2)
7 (2)
2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2023 04.12.2023

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií stanovených v súlade s článkom 3 smernice 2004/107/ES a článkom 4 smernice 2008/50/ES, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v nasledujúcom kalendárom roku. 2011/850/EÚ 6 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2023 15.11.2023

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2019 - 2021 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.10.2023 31.10.2023
Biodiverzita Správa o výnimkách za rok 2022 v zmysle článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva 2009/147/ES 9 (3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva 31.12.2023 20.10.2023

Zobraziť
Biodiverzita Správa o výnimkách za roky 2021 a 2022 v zmysle článku 16 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 92/43/EHS 16 ä2) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 31.12.2023 20.10.2023

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty fyzických tokov energie - roky 2019 – 2021 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2023 28.09.2023