Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Chemické látky Správa podľa čl. 21 Minamatského dohovoru za obdobie rokov 2018 - 2021 2017/852 18(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 25.01.2022

Zobraziť
Chemické látky Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2021 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.01.2022 25.01.2022

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o režime hodnotenia - predbežné údaje podľa čl. 7 (2) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, časť C 2011/850/EÚ 7 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2021 27.12.2021

Zobraziť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2020 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2021 22.12.2021 Stiahnuť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2021 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2021 21.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o zónach a aglomeráciách - predbežne údaje podľa čl. 6 (2) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, časť B 2011/850/EÚ 6 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2021 20.12.2021

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2017 - 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2021 17.12.2021
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2017 - 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2021 17.12.2021
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2021) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2021 13.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Oznámenie o prijatí POH SR na roky 2021 - 2025 a podstatnej revízii PPVO SR na roky 2019 - 2025 2008/98/ES 33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 13.12.2021 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2021 01.12.2021
Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 31.12.2021 01.12.2021
Ovzdušie
Odpady
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2020) 166/2006 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 30.11.2021 30.11.2021

Zobraziť
Chemické látky Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach za roky 2019 a 2020 2019/1021 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach 15.11.2021 15.11.2021 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty fyzických tokov energie - roky 2017 – 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2021 30.09.2021
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2015 – 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2021 29.09.2021
Chemické látky Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2017/852 o ortuti za rok 2020 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2021 27.09.2021

Zobraziť
Chemické látky Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2017/852 o ortuti za rok 2019 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2021 27.09.2021

Zobraziť
Chemické látky Informácie o dovoze odpadovej ortuti za rok 2020 2017/852 18(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2021 27.09.2021

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty emisií do ovzdušia - rok 2015 – 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2021 20.09.2021
Ovzdušie Správa o kvalite ovzdušia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ (časti B, C, G, E1a, G). 2011/850/EÚ Priloha č. 2 časť B,C, D, E a G 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 30.09.2021 16.09.2021

Zobraziť
Ovzdušie Správa o národných údajoch o kvalite paliva za rok 2020 98/70/ES 8 (1) (3) Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 1998 vzťahujúca sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS 31.08.2021 30.08.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Chemické látky test 2019/1021 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach 16.12.2021 13.07.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. roky 2016, 2017, 2018 a 2019) 1999/31/ES 15 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2021 29.06.2021 Stiahnuť