Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Ovzdušie Správa o spaľovniach odpadov s kapacitou do 2 t/h a o zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2018/1135/EÚ 2010/75/EÚ 51 (4), 59 (1) a (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 30.09.2022 30.09.2022

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty fyzických tokov energie - roky 2018 – 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2022 30.09.2022
Chemické látky Správa podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 1257/2013 o recyklácií lodí za roky 2019 - 2021 1257/2013 21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z  20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES 30.09.2022 29.09.2022 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty emisií do ovzdušia - roky 2016 – 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2022 27.09.2022
Ovzdušie
Ovzdušie
Ovzdušie
Správa o kvalite ovzdušia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, rok 2021 2011/850/EÚ Priloha č. 2 časť B,C, D, E a G
Priloha č. 2 časť B,C, D, E a G
Priloha č. 2 časť B,C, D, E a G
2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 30.09.2022 26.09.2022

Zobraziť
Chemické látky Informácia o dovoze odpadovej ortuti za rok 2021 2017/852 18(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 30.09.2022 26.09.2022

Zobraziť
Voda
Odpady
Dotazník o transpozícii a implementácii smernice č. 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a najmä pôdy v prípadoch, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, za referenčné roky 2019 – 2021 86/278/EHS 10
10
Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 30.09.2022 21.09.2022 Stiahnuť
Voda
Voda
Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2022 2006/7/ES 3 (1), 13 (2)
3 (1), 13 (2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2022 14.09.2022

Zobraziť
Ovzdušie Správa o národných údajoch o kvalite paliva za rok 2021 98/70/ES 8 (1) (3) Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 1998 vzťahujúca sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS 31.08.2022 16.08.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Biodiverzita
Biodiverzita
Aktualizácia databázy Natura 2000 92/43/EHS 4
4
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 18.07.2022

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Národný program pre implementáciu smernice 91/271/EHS za referenčný rok 2020, spracovaný podľa čl. 17 smernice 91/271/EHS 91/271/EHS 17
17
17
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2022 30.06.2022
Voda Správa o implementácii smernice 91/271/EHS za referenčný rok 2020, spracovaná podľa čl. 15 smernice 91/271/EHS 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2022 30.06.2022
Odpady Dotazník o množstve potravinového odpadu a údaje týkajúce sa predchádzania vzniku potravinového odpadu (ref. rok 2020) 2008/98/ES 37(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 30.06.2022 Stiahnuť
Odpady Dotazník o minerálnych alebo syntet. mazacích alebo priemyselných olejoch a odpadových olejoch (ref. rok 2020) 2008/98/ES 37(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 30.06.2022 Stiahnuť
Odpady Štatistika o vzniku a nakladaní s odpadmi v roku 2020 2150/2002 3(3) Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch 30.06.2022 29.06.2022
Odpady Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2020 2012/19/EÚ 16 (6) (7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2020 2006/66/ES 12 (5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2020 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť