Preskočit na obsah

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2022

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o kvalite vody určenej na kúpanie
 • POPIS SPRÁVY Textová časť zhodnocuje kúpaciu sezónu, metódy hodnotenia vôd určených na kúpanie v SR a výsledky hodnotenia kvality vôd určených na kúpanie v roku 2022. Tabuľková časť pozostáva zo zoznamu 32 vôd určených na kúpanie aktuálnych pre rok 2022 a k nim príslušných doplnkových informácií o dĺžke kúpacej sezóny, o mimoriadnych situáciách a krátkodobom znečistení, o výsledkoch sledovania kvality vody určenej na kúpanie pre ukazovatele hodnotené smernicou 2006/7/ES (t.j. Escherichia colli a črevné streptokoky). Formát tabuľkovej časti bol predpísaný usmerneniami Európskej komisie.
 • ČLÁNOK PREDPISU 13
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 22.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing, Mgr. Katarína Jatzová, PhD., Úrad verejného zdravotníctva SR
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR (19. 12. 2022). Pripomienkovanie sekciou vôd MŽP SR (21.11.2022, bez pripomienok)..
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová