Preskočit na obsah

Správa o preprave odpadu za rok 2021

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o preprave odpadu
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje údaje a informácie za oblasť - preprava odpadu: - kópiu správy podľa čl. 13(3) Bazilejského dohovoru za rok 2021 - správu podľa prílohy IX nariadenia (ES) č. 1013/2006 za rok 2021
 • ČLÁNOK PREDPISU 51 (1), (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 20.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Juríková, MŽP SR
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY JUDr. Mgr. Annamaria Oravkinová, poverená vykon. funkcie riaditeľa OOH, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 20. 12. 2022 boli údaje zaslané elektronicky prostredníctvom portálu EDAMIS na Eurostat do Dátového centra pre odpady.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová