Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Biodiverzita
Biodiverzita
Aktualizácia databázy Natura 2000 92/43/EHS 4
4
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 18.07.2022

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Národný program pre implementáciu smernice 91/271/EHS za referenčný rok 2020, spracovaný podľa čl. 17 smernice 91/271/EHS 91/271/EHS 17
17
17
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2022 30.06.2022
Voda Správa o implementácii smernice 91/271/EHS za referenčný rok 2020, spracovaná podľa čl. 15 smernice 91/271/EHS 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2022 30.06.2022
Odpady Dotazník o minerálnych alebo syntet. mazacích alebo priemyselných olejoch a odpadových olejoch (ref. rok 2020) 2008/98/ES 37(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 30.06.2022 Stiahnuť
Odpady Dotazník o množstve potravinového odpadu a údaje týkajúce sa predchádzania vzniku potravinového odpadu (ref. rok 2020) 2008/98/ES 37(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 30.06.2022 Stiahnuť
Odpady
Odpady
Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2020 2006/66/ES 10 (3)
12 (5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2020 2012/19/EÚ 16 (6) (7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady Štatistika o vzniku a nakladaní s odpadmi v roku 2020 2150/2002 3(3) Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch 30.06.2022 29.06.2022
Odpady Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2020 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. rok 2020) 1999/31/ES 15 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o množstve komunálneho odpadu ukladaného na skládky v roku 2020 1999/31/ES 15 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o pokroku pri plnení cieľa stanoveného v článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES za rok 2020 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2020 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o spotrebe ľahkých plastových tašiek v roku 2020 94/62/ES 4 (1a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2020) 94/62/ES 12 (3a) (3b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Ovzdušie
Ovzdušie
Ovzdušie
Správa podľa čl. 26(1) (b) (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu za rok 2021 1005/2009 26
26
26
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu 30.06.2022 23.06.2022 Stiahnuť
Ovzdušie Správa o dodržaní noriem pre síru stanovených v smernici EP a Rady 2016/802/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, rok 2021 2016/802 14 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách 30.06.2022 23.06.2022 Stiahnuť
Ovzdušie Správa o monitorovacích lokalitách podľa smernice 2016/2284/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 2016/2284 10 (3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 01.07.2022 23.06.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 2006/21/ES 18 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.07.2022 16.06.2022 Stiahnuť