Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Životné prostredie Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. roky 2016, 2017, 2018 a 2019) 1999/31/ES 15 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2021 29.06.2021 Stiahnuť
Ovzdušie Správa podľa čl. 26(1) (b) (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu za rok 2020 1005/2009 26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu 30.06.2021 28.06.2021 Stiahnuť
Ovzdušie Štvrtá správa o implementácii smernice 2004/42/ES, rok 2020 2004/42/ES 7 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES 30.06.2021 28.06.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 2006/21/ES 18 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.07.2021 28.06.2021 Stiahnuť
Odpady
Odpady
Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2019 2006/66/ES 10 (3)
12 (5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS 30.06.2021 24.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2019 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2021 24.06.2021 Stiahnuť
Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2019 30.06.2021 24.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2019 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2021 23.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o spotrebe ľahkých plastových tašiek v roku 2019 94/62/ES 4 (1a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2021 18.06.2021 Stiahnuť
Odpady Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2019) 94/62/ES 12 (3a) (3b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2021 18.06.2021 Stiahnuť
Odpady Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2019 2012/19/EÚ 16 (6) (7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30.06.2021 15.06.2021 Stiahnuť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2021 14.06.2021

Zobraziť
Ovzdušie Správa o dodržaní noriem pre síru stanovených v smernici EP a Rady 2016/802/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, rok 2020 2016/802 14 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách 30.06.2021 14.06.2021 Stiahnuť
Ovzdušie Veľké bodové zdroje (LPS) podľa kategórie zdroja (GNFR) 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 01.05.2021 10.05.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Údaje z národnej siete o emisiách podľa kategórie zdroja (GNFR) 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 01.05.2021 30.04.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Iné
Životné prostredie
Súhrnná správa o zriaďovaní a používaní infraštruktúry pre priestorové informácie, 2021 (Slovakia - 2021: Country Fiche) 2007/2/ES 21 (1), 21 (2)
21 (1), 21 (2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) 31.03.2021 31.03.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Projekcie emisií podľa súhrnu NFR 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2019 - revízia 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2021 15.03.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informácia o národných adaptačných opatreniach 2018/1999 19 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 15.03.2021 12.03.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 28.02.2021 26.02.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2019 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.02.2021 15.02.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Questionnaire for the report by Memeber States on the implementation of Directive 2006/21/EC, 1st May 2017 - 30th April 2020 2006/21/ES 18 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.02.2021 29.01.2021 Stiahnuť