Preskočit na obsah

Správa o kvalite ovzdušia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, rok 2021

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o kvalite ovzdušia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ (časti B, C, G, E1a, G).
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku za rok 2021, zotriedených v nasledovných častiach: 1. Zóny a aglomerácie 2. Režim hodnotenia 3. Metódy hodnotenia 4. Primárne overené údaje hodnotenia a primárne aktuálne údaje hodnotenia 5. Dosahovanie environmentálnych cieľov
 • ČLÁNOK PREDPISU Priloha č. 2 časť B,C, D, E a G
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.09.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 26.09.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY RNDr. Michal Mladý
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 26.9.2022 bola správa vystavená do Centrálneho dátového skladu siete EIONET a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie na Európsku komisiu - Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič