Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Voda
Voda
Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly - aktualizácia 2021 (Časť 1: kópie plánov) 2000/60/ES 15 (1), 13
15 (1), 13
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 22.03.2022 11.05.2022

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2016 – 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.04.2022 29.04.2022
Znečistenie a škodliviny Informácie v súlade s čl. 18 a s prílohou č. VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (ref. obdobie 2013 - 2021) 2004/35/ES 18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd 30.04.2022 13.04.2022 Stiahnuť
Iné
Životné prostredie
Súhrnné údaje o aspektoch uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 2007/2/ES, ref. rok 2021 (Country Fiche 2022) 2007/2/ES 21 (1), 21 (2)
21 (1), 21 (2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) 31.03.2022 31.03.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 – 2020 - revízia 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2022 15.03.2022

Zobraziť
Ovzdušie Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2022 15.03.2022

Zobraziť
Chemické látky Trojročná správa SR o skúsenostiach so smernicou 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (2019-2021) 2009/41/ES 17 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch 28.02.2022 28.02.2022 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2021 24.02.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2020 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.02.2022 15.02.2022

Zobraziť
Chemické látky Správa podľa čl. 21 Minamatského dohovoru za obdobie rokov 2018 - 2021 2017/852 18(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 25.01.2022

Zobraziť
Chemické látky Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2021 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.01.2022 25.01.2022

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o režime hodnotenia - predbežné údaje podľa čl. 7 (2) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, časť C 2011/850/EÚ 7 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2021 27.12.2021

Zobraziť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2020 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2021 22.12.2021 Stiahnuť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2021 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2021 21.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o zónach a aglomeráciách - predbežne údaje podľa čl. 6 (2) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, časť B 2011/850/EÚ 6 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2021 20.12.2021

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2017 - 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2021 17.12.2021
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2017 - 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2021 17.12.2021
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2021) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2021 13.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Oznámenie o prijatí POH SR na roky 2021 - 2025 a podstatnej revízii PPVO SR na roky 2019 - 2025 2008/98/ES 33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 13.12.2021 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2021 01.12.2021
Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 31.12.2021 01.12.2021
Ovzdušie
Odpady
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2020) 166/2006 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 30.11.2021 30.11.2021

Zobraziť