Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Ovzdušie Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2019 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.02.2021 15.02.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Questionnaire for the report by Memeber States on the implementation of Directive 2006/21/EC, 1st May 2017 - 30th April 2020 2006/21/ES 18 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.02.2021 29.01.2021 Stiahnuť
Chemické látky Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2020 2017/852 18 (1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 31.01.2021 26.01.2021

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o režime hodnotenia, ktorý sa má v nasledujúcom kalendárnom roku uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách v súlade s článkom 4 smernice 2004/107/ES a článkami 5 a 9 smernice 2008/50/ES 2011/850/EÚ 7 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2020 13.01.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Správa o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach podľa čl. 11(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, rok 2019 2015/2193 11 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení 01.01.2021 05.01.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2020 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2020 29.12.2020 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2016 - 2018 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2020 17.12.2020
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2016 - 2018 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2020 17.12.2020
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017-2018 - vrátane hodnotenia roku 2018 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť
Ovzdušie Informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií stanovených v súlade s článkom 3 smernice 2004/107/ES a článkom 4 smernice 2008/50/ES, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v nasledujúcom kalendárom roku. 2011/850/EÚ 6 (2) 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 31.12.2020 14.12.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2020) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2020 11.12.2020 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2014 - 2019 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 31.12.2020 09.12.2020
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2019 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2020 07.12.2020 Stiahnuť
Ovzdušie
Odpady
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2019) 166/2006 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 30.11.2020 30.11.2020

Zobraziť
Odpady Správa o pokroku pri plnení cieľa stanoveného v článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES za rok 2019 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2021 19.11.2020 Stiahnuť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty fyzických tokov energie - roky 2016 – 2018 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2020 30.09.2020
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2014 – 2018 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2020 29.09.2020
Ovzdušie
Ovzdušie
Ovzdušie
Ovzdušie
Ovzdušie
Správa o kvalite ovzdušia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ (časti B, C, G, E1a, G) 2011/850/EÚ 8 (2)
9
6 (3)
12 (2)
10
2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia 30.09.2020 26.09.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Ovzdušie Informácie o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu za obdobie 2017-2019 2010/75/EÚ 72 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) 30.09.2020 24.09.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre účty emisií do ovzdušia - rok 2014 – 2018 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.09.2020 22.09.2020