Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Odpady Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2020 2006/66/ES 12 (5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2020 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
Odpady
Životné prostredie
Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. rok 2020) 1999/31/ES 15
15
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady
Životné prostredie
Správa o množstve komunálneho odpadu ukladaného na skládky v roku 2020 1999/31/ES 15
15
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o pokroku pri plnení cieľa stanoveného v článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES za rok 2020 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2020 2008/98/ES 37(1,2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Správa o spotrebe ľahkých plastových tašiek v roku 2020 94/62/ES 4 (1a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Odpady Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2020) 94/62/ES 12 (3a) (3b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2022 27.06.2022 Stiahnuť
Ovzdušie
Ovzdušie
Ovzdušie
Správa podľa čl. 26(1) (b) (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu za rok 2021 1005/2009 26
26
26
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu 30.06.2022 23.06.2022 Stiahnuť
Ovzdušie Správa o dodržaní noriem pre síru stanovených v smernici EP a Rady 2016/802/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, rok 2021 2016/802 14 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách 30.06.2022 23.06.2022 Stiahnuť
Ovzdušie Správa o monitorovacích lokalitách podľa smernice 2016/2284/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 2016/2284 10 (3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 01.07.2022 23.06.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 2006/21/ES 18 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.07.2022 16.06.2022 Stiahnuť
Voda Oznámenie o vykonaní revízie zraniteľných oblastí v Slovenskej republike (2022) 91/676/EHS 3 (4) Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 17.05.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly 2000/60/ES 15 (1), 13
15 (1), 13
15 (1), 13
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 22.03.2022 11.05.2022

Zobraziť
Všeobecné ustanovenia a programy Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2016 – 2020 691/2011 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 30.04.2022 29.04.2022
Znečistenie a škodliviny Informácie v súlade s čl. 18 a s prílohou č. VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (ref. obdobie 2013 - 2021) 2004/35/ES 18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd 30.04.2022 13.04.2022 Stiahnuť
Ovzdušie Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 – 2020 - revízia 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2022 15.03.2022

Zobraziť
Ovzdušie Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 2016/2284 10 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES 15.03.2022 15.03.2022

Zobraziť
Chemické látky Trojročná správa SR o skúsenostiach so smernicou 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (2019-2021) 2009/41/ES 17 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch 28.02.2022 28.02.2022 Stiahnuť