Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 - vrátane hodnotenia roku 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov
 • POPIS SPRÁVY Situačná správa podáva informácie o:  právnom rámci pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd,  záväzkoch SR voči EÚ podľa smernice Rady 91/271/EHS,  koncepčných a strategických materiáloch,  pojmoch a rozhodujúcich ustanoveniach smernice 91/271/EHS,  sídelnej štruktúre a aglomeráciách Slovenska,  odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd,  produkcii kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a nakladaní s nimi,  stave prípravy a realizácie významných stavieb stokových sietí a ČOV v správe vodárenských spoločností,  priemyselných odpadových vodách,  investičnej náročnosti. Informácie o aglomeráciách a ČOV sú doplnené o hodnotenie roka 2020. V prílohovej časti správy je uvedený aj Zoznam aglomerácií Slovenska nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov.
 • ČLÁNOK PREDPISU 16
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 21.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Dagmar Drahovská a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Elektronicky prostredníctvom služby Reportnet (21.12.2022,) a písomne cez SZ SR EU (03.01.2023).
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová