Preskočit na obsah

Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Informácia o závažných udalostiach
 • POPIS SPRÁVY Informácie o udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu úložiska ťažobného odpadu, a akýchkoľvek významných nepriaznivých environmentálnych vplyvoch, ktoré sa zistili monitoringom alebo kontrolou úložiska počas prevádzky úložiska alebo po jeho uzavretí (čl. 11 ods. 3 a čl. 12 ods. 6 smernice 2006/21/ES). Informácie sa vzťahujú na obdobie od 1.5.2020 do 30.4.2021.
 • ČLÁNOK PREDPISU 18 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 01.07.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 28.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. Ivan Mesarčík
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 28.6.2021 bola informácia zaslaná na Stále zastúpenie SR pri EÚ so žiadosťou o jej doručenie EK.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová