Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Ťažba dreva

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí stav a vývoj objemu ťažby dreva v lesoch na Slovensku, jej únosnosti, ako aj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe dreva.
 

Jednotka indikátora

tis.m3, %

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Cieľ: 4.1 Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva
Cieľ: 4.2 Dodržiavať zákaz ťažby dreva v najvyššom stupni ochrany a obmedziť ťažbu v blízkosti riek
Cieľ: 4.3 Zabezpečiť efektívnu kontrolu ťažby dreva

 

Národný lesnícky program (2007)
 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1: Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Priorita 2: Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky

 

Kľúčová otázka

Ako je napĺňaná plánovaná ťažba dreva?

Kľúčové zistenia

 • Ťažba dreva v lesoch SR má dlhodobo rastúci trend súvisiaci so súčasnou vekovou štruktúrou lesov s normálnym až nadnormálnym plošným zastúpením 8. a vyšších vekových stupňov, t. j. 71 ročných a starších lesných porastov. Od roku 2005 bol však tento trend značne kolísavý – ovplyvňovaný mimoriadnou ťažbou spôsobenou priebežnými kalamitami.
 • Čo sa týka únosnosti ťažby, až od roku 2012 je objem skutočnej ťažby dreva v lesoch nižší, ako bola plánovaná, resp. únosná ročná ťažba (s výnimkou ešte roka 2014).
 • roku 2022 bolo vyťažených 7 687 tis. m3 dreva (medziročný nárast o 0,6 %).
 • Skutočná ťažba dreva v roku 2022 bola oproti plánovanej ťažbe (stanovenej na základe súčasných ťažbových možností a naliehavosti obnovy lesných porastov) nižšia o 2 mil. m3.
 • Náhodná ťažba zaznamenala v roku 2022 najnižší podiel z celkovej ťažby dreva od roku 2005 (35,8 %).
 • Podiel ihličnatých drevín na celkovej ťažbe v roku 2022 činil 48,3 %.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_smile emo_smile
Ťažba dreva má dlhodobo rastúci trend, pričom od roku 2012 nepresahuje ťažbu plánovanú a napriek priebežne vysokým objemom náhodných ťažieb sa tieto znížili na najnižšiu úroveň od roku 2005.
Strednodobo ťažba dreva poklesla, čo súvisí hlavne s výraznejším poklesom podielu náhodných ťažieb, aj keď len v posledných troch rokoch. Ťažbu v tomto období môžeme považovať za únosnú.
Oproti roku 2021 objem ťažby dreva mierne vzrástol, nedosiahol však hodnotu plánovanej ťažby a poklesol aj podiel náhodných ťažieb.

Sumárne zhodnotenie

 
 

 

Podrobné zhodnotenie

Ťažba dreva je nevyhnutná na zabezpečenie dodávok dreva pre potreby spoločnosti, pričom tržby z jeho predaja slúžia na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o lesy, najmä ich pestovanie, ochranu a obnovu. Drevo sa ťaží z lesov, v ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, a to podľa prísnych pravidiel PSL a zákona o lesoch.
 
Súčasné i budúce možnosti produkcie a ťažby dreva závisia od stavu a vývoja produkčných ukazovateľov, ktorými sú najmä výmera porastovej pôdy, zásoba dreva, veková štruktúra lesov a prírastok.
 
V roku 2022 sa vyťažilo 48,3 %  ihličnatého a 51,7 % listnatého dreva. Organizácie štátnych lesov z celkovej ťažby dreva vyťažili 51,8 %, zvyšných 48,2 % vyťažili subjekty neštátnych lesov. Objem náhodných ťažieb tvoril 2,76 mil. m3, z toho podiel ihličnatých drevín činil 65,7 %.
 
Pri postupnom náraste objemu ťažby dreva nastal výrazný výkyv v roku 2005, kedy dosiahla ťažba dreva výnimočne až 10,2 mil.m3 ako dôsledok veternej kalamity z 19.11.2004 (víchrica Alžbeta), ako aj v roku 2014 v dôsledku ďalšej veternej kalamity (víchrica Žofia) zo dňa 15.5.2014.
V roku 2020 dosiahol objem ťažby dreva 7,511 mi. m3, čo predstavuje najnižší objem od roku 2005.
 
Náhodné (kalamitné) ťažby majú nepriaznivý dopad na rovnomerné a udržateľné využívanie produkčného potenciálu lesov. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov povinní kalamitné drevo neodkladne spracovávať. V dôsledku toho dochádza k prekračovaniu plánovanej ťažby dreva.

 

 

Súčasné zvyšovanie ťažbových možností a z toho vyplývajúce zvyšovanie ťažby dreva súvisí najmä s vývojom a aktuálnym stavom vekového zloženia lesov. Z dôvodu jeho postupnej zmeny by po roku 2030 malo dôjsť k poklesu celkovej ťažby dreva. Začne sa postupne znižovať výmera vekových stupňov lesných porastov prichádzajúcich do obnovy pod určený normál, čím sa bude znižovať aj ich ťažbový potenciál v prospech predrubných – výchovných porastov.

 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva
 
Hodnotenie
 • V roku 2019 bolo v lesoch vyťažených 9 218,5 tis. m3 dreva, čo predstavovalo 92,7 %plánovanej ťažby. Z toho objemu tvorila kalamitná ťažba 55,9 %.
 • Medzi rokmi 2019 – 2022 došlo k poklesu ťažby dreva o 16,6 % na 7 687 tis. m3 v roku 2022, čo predstavuje 79,4 %plánovanej ťažby.
 • Súčasné ťažbové možnosti súvisia najmä s vývojom a aktuálnym stavom vekového zloženia lesov. Z dôvodu jeho postupnej zmeny by malo k roku 2030 a hlavne po ňom dôjsť k postupnému poklesu celkovej ťažby dreva. Ak sa nevyskytnú výraznejšie kalamity s následnou neplánovanou ťažbou, cieľ ES 2030 zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva by mal byť splnený.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa § 22 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch:
 
 • Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
 • Ťažba je
 1. úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
 2. mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1, pri uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6 alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33,
 3. náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
 1. naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
 2. ostatnú.
 • Etát (únosná ťažba) je množstvo dreva, ktoré je možné z lesa vyrúbať bez toho, aby sa narušila jeho výnosová vyrovnanosť. Teda etát ťažby dreva je aj akási norma pre porovnanie, či sa v lese rúbe veľa alebo málo.

 

Metodika:

V lesoch sa podľa § 18 ods. 1 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch uplatňuje hospodársky spôsob (ťažba)
 1. podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky,
 2. výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné také podmienky vytvoriť,
 3. účelový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov spravidla v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia tak, aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie cieľa a účelu, na ktorý boli vyhlásené,
 4. holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti tam, kde sa prirodzená obnova porastu ukázala ako nevhodná alebo ju nemožno dosiahnuť efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
 
Zásady vykonávania ťažby sú uvedené v § 23 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

Ťažbové možnosti z hľadiska zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov regulujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy prostredníctvom programov starostlivosti o lesy, metódy a postupy hospodárskej úpravy lesov, zdravotný stav lesných porastov, rozsah kalamitných ťažieb vrátane dopadov klimatickej zmeny na lesy a prevádzkové vplyvy.
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: