Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Využívanie lesných zdrojov

Dátum poslednej aktualizácie05.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí udržateľnosť využívania lesných zdrojov prostredníctvom podielu ťažby dreva na celkovom bežnom prírastku.
 

Jednotka indikátora

m3/ha, %, tis.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
 
Strategický plán má za cieľ ozdravovať lesy a podporovať v nich prírode blízke hospodárenie.
 
 
 
Cieľ: 4.1 Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva
 
 
 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1: Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Rámcové ciele:
  • Vytváranie zdravých, ekologicky stabilných a biologicky diverzifikovaných lesných ekosystémov ako základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia v podmienkach synergického pôsobenia škodlivých činiteľov a predpokladanej klimatickej zmeny.

 

 
Kľúčový cieľ do roku 2020

Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5
Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).
 

Kľúčová otázka

Je využívanie lesov na Slovensku udržateľné?

Kľúčové zistenia

  • Využívanie lesov na Slovensku, resp. podiel ťažby dreva na jeho prírastku, môžeme hodnotiť stále ako udržateľné, keďže je ťažba dreva nižšia ako jeho ročný celkový bežný prírastok.
  • Dlhodobo tento podiel priebežne kolíše, pričom najvyššiu hodnotu zaznamenal v roku 2005 (88 %), s neskoršími nižšími kulmináciami v rokoch 2010 a 2018 (cez 82 %), čo súviselo hlavne s realizáciou nadmerných náhodných ťažieb spôsobených kalamitami.
  • Posledné štyri roky podiel ťažby dreva na jeho prírastku výraznejšie klesol, pričom medziročne mierne narástol. V roku 2022 dosiahol tento podiel hodnotu 64,1 %.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile Neutralny trend
Z dlhodobého hľadiska je vývoj podielu ťažby dreva na jeho prírastku kolísavý, avšak udržateľný.
Strednodobo vývoj tohto podielu klesol, hospodárenie v lesoch je naďalej udržateľné.
Medziročne podiel ťažby dreva na jeho prírastku mierne vzrástol, ťažba je však stále únosná, teda udržateľná.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

 

Pomocou ukazovateľa Využívanie lesných zdrojov, resp. Intenzita ťažby dreva možno v dlhších časových intervaloch posúdiť využívanie lesov vzhľadom k ich skutočnej produktivite. Súvisí s trvalo udržateľnou výťažnosťou a skutočnou ťažbou z hľadiska relatívnej rovnováhy medzi rastom lesov a ťažbou v nich.

 
 
Pre hodnotenie produkcie lesov a bilancie ťažbových možností sú významné aj ich prírastky. Skutočnú ročnú objemovú produkciu dreva, resp. zásobu dreva, ktorá v lese skutočne prirastie napr. za jeden rok, vyjadruje celkový bežný prírastok (CBP). Najvyšší je pri vysokom zastúpení vekových stupňov s vysokým prírastkom – čo sú prevažne predrubné vekové stupne (3. až 6.). Keďže jeho výška závisí od usporiadania vekových stupňov, nemožno ho použiť ako ukazovateľ ťažby dreva.
 
CBP sa po roku 1993 zvyšoval a k roku 2022 dosiahol 11 992 tis.m3, resp. 6,22 m3 na 1 ha porastovej pôdy. Dlhodobo, od roku 2005, narástol CBP o 3,5 % a strednodobo, oproti roku 2015, naopak poklesol o 0,8 %. Medziročne vzrástol o 8 tis. m3. V minulých desaťročiach sa CBP zvyšoval až na úroveň 12 092 tis.m3 (6,32 m3 na ha) v roku 2015, čo vyplývalo z existujúceho vekového zloženia lesov Slovenska. Od tohto roku nastal už postupný pokles CBP.
 
 
Informácie ohľadne ťažby dreva sú dostupné v rámci indikátora Ťažba dreva.
 
Intenzita využívania lesných zdrojov (podiel ťažby dreva na jeho prírastku) predstavovala 64,1 %, čo je  nárast oproti roku 2021 o 0,3 percentuálneho bodu. Od roku 1993 tento podiel značne narástol, pričom od roku 2004 neklesol pod hodnotu 60 %. Súvisí to hlavne s realizáciou nadmerných náhodných ťažieb spôsobených kalamitami.
 
Vyšší prírastok ako ťažba dreva nemôže ale pokračovať donekonečna. Zvyšovanie zásob má svoje hranice, ktoré aktuálne limituje aj klimatická zmena a biotické či abiotické činitele. Vysoké nahromadené zásoby dreva sú najdôležitejším faktorom pre vznik kalamity.
Ak by sa teda znižovala intenzita ťažieb pri zvýšenom prírastku, skôr či neskôr tieto zásoby neznížia plánované hospodárske zásahy, ale náhodné prírodné procesy, resp. kalamity.
A pri dlhodobom raste kalamít sa skôr či neskôr môže dostať podiel využívania lesných zdrojov aj na sto percent.
 
 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva
 

Hodnotenie

  • V roku 2019 predstavoval podiel ťažby dreva na jeho prírastku 76,9 %, čo súviselo hlavne s realizáciou nadmerných náhodných ťažieb spôsobených kalamitami.
  • Medzi rokmi 2019 – 2022 podiel ťažby dreva na jeho prírastku výraznejšie klesol, aj keď medziročne mierne narástol. V roku 2022 dosiahol tento podiel hodnotu 64,1 %.
  • Využívanie lesov môžeme hodnotiť stále ako udržateľné, keďže je ťažba dreva nižšia ako jeho ročný celkový bežný prírastok. Cieľ ES 2030 zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva by tak mal byť dosiahnutý, pričom v budúcnosti môže túto udržateľnosť narušiť len nárast neplánovanej kalamitnej ťažby dreva.

 

Medzinárodné porovnanie

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Udržateľným hospodárením v lesoch (podľa § 2 písm. i) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch) je hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

 

Metodika:

Ukazovateľ „Využívanie lesných zdrojov, resp. Intenzita ťažby dreva“ sa definuje ako podiel ťažby dreva a jeho prírastku. Ak je pomer nižší alebo rovný jednej, znamená to, že ťažba je menšia alebo rovnaká, ako je ročný prírastok. Toto predstavuje princíp trvalo udržateľného výťažku. Pri pomere vyššom ako jedna sa ťaží viac dreva, alebo iných lesných produktov, než je únosné.
 
Ťažbovú úpravu lesa upravuje § 29 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
 
 

Zdroj dát:

NLC

 

Súvisiace indikátory:

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: