Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Zásoba dreva

Dátum poslednej aktualizácie07.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj objemu celkových zásob dreva v lesoch SR, ako aj osobitne v členení na ihličnaté a listnaté, vrátane ich hektárových zásob.
 

Jednotka indikátora

m3/ha, %, m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Strategický plán má za cieľ ozdravovať lesy a podporovať v nich prírode blízke hospodárenie.

 

Cieľ: 4.1 Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva

 

 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
 
 

Kľúčová otázka

Aký je stav zásob dreva v našich lesoch?

Kľúčové zistenia

  • Zásoba dreva v lesoch SR sa dlhodobo kontinuálne zvyšovala a kulminovala v roku 2021, kedy dosiahla 487,3 mil. m3 hrubiny bez kôry. V súčasnosti sú v dôsledku vekového zloženia lesov v SR historicky najvyššie zásoby dreva.
  • Od roku 1994 zásoba listnatého dreva prevyšuje zásobu ihličnanov.
  • V roku 2022 sa ukončil trend dlhodobého zvyšovania celkového objemu zásob dreva, v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry lesných porastov.
  • Zásoba ihličnatého dreva sa postupne znižuje už od roku 2010 (v dôsledku častého poškodzovania najmä smrekových lesov).
  • V roku 2022 došlo po prvýkrát aj k zníženiu zásoby listnatého dreva (o 1,4 mil. m3 menej ako predchádzajúci rok).

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_smile
Z dlhodobého hľadiska je vývoj zásob dreva v lesoch kontinuálne rastúci. Strednodobo je vývoj zásob dreva v lesoch rovnako rastúci. Medziročne zásoba dreva mierne poklesla, čo je ale prirodzený dôsledok vývoja vekového zloženia lesov v SR.

 

Sumárne zhodnotenie

 
 

 

Podrobné zhodnotenie

Po období postupného znižovania každoročného nárastu zásoby dreva dosiahol v roku 2022 jej objem 482,8 mil. m3, čo bolo o 4,5 mil. m3 menej než v roku 2021 (-0,9 %).
 
Spolu s poklesom porastových zásob dreva rovnako klesla aj priemerná zásoba na ha. V roku 2022 činila 248 m3 hr.b.k. na hektár porastovej pôdy, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 2 m3/ha. Pri ihličnatých drevinách to bolo 277 m3 a pri listnatých 232 m3.
 
 
Medziročný vývoj celkovej porastovej zásoby
Zásoba
2021
2022
Celkom

 Spolu

487,3
482,8

 (mil. m3)

ihličnatá

 194,5

191,4
 
listnatá
292,8
291,4
na 1 ha (m3)
Priemer
250
248
ihličnatá
279
277
listnatá
234
232
Zdroj: NLC


Vývoj celkovej porastovej a priemernej zásoby dreva

Rok Celková porastová zásoba (tis. m3) m3 na 1 ha
1990 348 485 181
2000 410 028 215
2001 415 596 217
2002 423 185 221
2003 428 281 223
2004 434 400 226
2005 438 905 229
2006 443 780 231
2007 445 864 232
2008 452 100 235
2009 456 400 237
2010 461 950 239
2011 466 074 241
2012 472 184 244
2013 475 454 246
2014 476 614 246
2015 478 120 247
2016 480 650 248
2017 480 250 248
2018 481 800 248
2019 483 000 249
2020 484 500 249
2021 487 300 250
2022 482 800 248
Zdroj: NLC, ŠÚ SR
 
 
Okrem toho sa v lesoch na nelesných pozemkoch (tzv. bielych plochách) podľa zistení NIML2 nachádzajú zásoby dreva v objeme 46 ± 7 mil. m3.
 
V súčasnosti sa v SR nachádzajú historicky najvyššie zásoby dreva minimálne za ostatné storočie, čo vyplýva z aktuálnej vekovej štruktúry lesov. Nárast celkových a hektárových zásob dreva spôsobovali predovšetkým vyššie (nadnormálne) plošné zastúpenie starších lesov s vekom nad 70 rokov, a teda ktoré ešte nedosiahli vek rubnej zrelosti, tzn. neuskutočňovala sa v nich obnovná ťažba. Ich objem však už kulminoval a v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa zásoby dreva budú znižovať v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry.

Medzinárodné porovnanie

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Udržateľným hospodárením v lesoch (podľa § 2 písm. i) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch) je hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

 

Metodika:

Porastové zásoby dreva sa zisťujú v m3 hrubiny bez kôry (hr.b.k.) na pni. Spôsob ich zisťovania ovplyvňuje kategória lesov, hospodársky tvar lesa, hospodársky spôsob, stav lesného porastu, požadovaná presnosť a hospodárnosť.
 

 

Zdroj dát:

NLC, FAO

 

Súvisiace indikátory:

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: