Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Poškodenie lesov abiotickými činiteľmi

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí poškodenie lesov spôsobené abiotickými činiteľmi (vietor, sneh, námraza, sucho), vyjadrené objemom poškodenej drevnej hmoty.
 

Jednotka indikátora

%, m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 

Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy – aktualizácia (2018)

Návrh adaptačných opatrení v lesníctve:
  • Upraviť drevinové zloženie s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi
  • Podporiť druhovú a genetickú diverzitu porastov pre zlepšenie prirodzených adaptačných mechanizmov a schopnosti plniť požadované funkcie aj po disturbančných udalostiach
  • Vybudovať demonštračné objekty adaptácie lesných porastov na zmenu klímy.

 

 
Kľúčový cieľ do roku 2020

Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.

 

Národný lesnícky program SR (2007)
 
Strategický cieľ 2: Zlepšovanie a ochrana životného prostredia
Priorita 5: Zvýšiť ochranu lesov
Rámcové ciele v priorite 5:
  • Vytvorenie efektívneho systému tvorby, financovania a realizácie projektov ozdravných opatrení a ochrany lesa zabezpečujúci zlepšenie ich zdravotného stavu a efektívneho regulovania vplyvu škodlivých činiteľov.
  • Zintenzívnenie výskumu škodlivých činiteľov s cieľom čo najrýchlejšieho získania relevantných informácií o ich pôsobení a prípravy opatrení pre lesnícku prax a systémové riešenie kalamitných situácií vo vyšších stupňoch ochrany (4. a 5. stupeň), ktoré bude rešpektovať ekologicky, ekonomicky i sociálne najvhodnejší variant.
Priorita 6: Rozvíjať monitoring lesov

 

Kľúčová otázka

Ako ovplyvňujú abiotické činitele stav lesov?

Kľúčové zistenia

  • Posledné dve desaťročia sú lesy v SR vystavené abnormálnej frekvencii a intenzite pôsobenia škodlivých činiteľov, v prevažnej miere tých abiotických, s dominantným pôsobením vetra.
  • Dlhodobo môžeme však konštatovať nepravidelné výkyvy v poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi.
  • Aj v roku 2022 pokračoval pokles celkového objemu poškodenej drevnej hmoty v dôsledku abiotických škodlivých činiteľov (zaznamenaný od roku 2020) a predstavoval 804,7 tis. m3, z čoho 696,1 tis. m3 tvoril nový nárast v roku 2022 (zvyšok bol zostatok z predchádzajúceho roka). Podiel vetra na abiotických činiteľoch činil 67,8 %.
  • Medziročne (oproti roku 2021) to predstavuje zníženie objemu poškodených drevín o  429,2 tis. m3 (-34,8 %).

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral Pozitivny trend Pozitivny trend
Poškodenie lesov abiotickými činiteľmi, hlavne vetrom, je dlhodobo variabilné, keďže závisí od nevyspytateľných prírodných živelných udalostí. Strednodobo možno konštatovať priebežný pokles poškodenia lesov abiotickými činiteľmi, bez významnejšej kalamity. Medziročne došlo k opätovnému poklesu poškodenia lesov abiotickými činiteľmi (hlavne vetrom).

Sumárne zhodnotenie


 

Podrobné zhodnotenie


Mapa . Poškodenie ihličnatých a listnatých drevín abiotickými činiteľmi (2022)
Mapa: Poškodenie ihličnatých a listnatých drevín abiotickými činiteľmi (2022)
Zdroj: NLC
 


Prehľad abiotických škodlivých činiteľov v lesoch (2022)
Abiotický činiteľ
Objem poškodenej drevnej hmoty (m3)
počiatočný
nárast za rok
spracovaná
nespracovaná
stav k 1.1.2022
2022
v roku 2022
k 31.12.2022
Vietor
35 496
510 256
534 395
11 357
Sucho a úpal
8849
168 473
175 438
1 884
Sneh
62 931
5 950
12 429
56 452
Záplavy a podmáčanie
6
1140
118
1028
Iné abiotické
1 356
10 264
3 897
7 723
Spolu
108 638
696 083
726 277
78 444

Zdroj: NLC

 
Na abiotickom poškodzovaní lesov sa v prevažnej miere podieľajú veterné kalamity.
 
 
Dlhodobo sa abiotické činitele podieľajú na poškodzovaní lesných porastov v rozmedzí 1 až 3 mil.m3. Výrazný nárast poškodenia lesov veternou kalamitou bol zaznamenaný hlavne v rokoch 2004-2005 (veterná kalamita v Tatrách dňa 19. novembra 2004 so zasiahnutým územím o celkovej výmere cca 12 600 ha), a tiež v roku 2014, kedy došlo k ďalšej väčšej vetrovej kalamite (Žofia) dňa 15. mája 2014 (poškodených bolo až 5,23 mil. m3 drevnej hmoty).
 
Abiotické činitele sa považujú za ťažiskové z hľadiska objemu náhodných ťažieb. Spravidla spôsobujú priame poškodenie porastov. Niekedy porasty oslabujú, najčastejšie v podobe anomálií (sucho, vietor, sneh, námraza) a v spolupôsobení imisií vytvárajú podmienky na následnú aktiváciu biologických činiteľov.
 
Na súhrnné vyjadrenie poškodenia lesov najlepšie vyhovuje objem náhodnej ťažby dreva, ktorý bol dlhodobo veľmi vysoký.

Výskyt abiotických činiteľov a ich následkov na lesné porasty sa nedá presnejšie prognózovať. Rozsah poškodenia lesov závisí hlavne od meteorologických javov. V dlhodobejšom výhľade možno predpovedať, že škody budú narastať. Náchylné na poškodenie sú predovšetkým smrečiny, pričom škody vznikajú najmä v jesennom a zimnom období (nemusí to byť však pravidlom).
So zreteľom na to, že ani prognóza ohrozenia slovenských lesov abiotickými činiteľmi nie je priaznivá, treba prehodnotiť doterajšie prístupy a opatrenia na zvýšenie odolnosti lesných porastov voči týmto škodlivým činiteľom a prijať opatrenie na zlepšenie súčasnej situácie.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Škodlivým činiteľom (podľa § 2 písm. n) zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch) je činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti; člení sa na
1. biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,
2. abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,
3. antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami (imisie).
 
Ochranou lesa (podľa § 2 písm. o) zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch) sa rozumie súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraňovanie následkov spôsobených škodlivými činiteľmi.

 

Metodika:

Jedná sa o indikátor hodnotiaci poškodenie lesov abiotickými činiteľmi – vietor, námraza, sucho, sneh, ktoré je vyjadrené cez objem poškodeného dreva v m3.
 

Zdroj dát:

NLC

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: