Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vznik odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 22.12.2021

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vzniknutých odpadov (celkovo a v pomere k HDP) vytvorených v hospodárstve v členení na odpady nebezpečné  a ostatné a vývoj množstva vzniknutých komunálnych odpadov (celkovo a v pomere na obyvateľa). Komunálne odpady vzhľadom na svoju špecifickosť sú sledované ako samostatná skupina.
 

Jednotka indikátora

tis.t, kg/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
3.21. Reštrukturalizácia, modernizácia a ozdravenie výrobného sektora

 

  • minimalizácia tvorby odpadov, podpora uzavretých cyklov výroby

3.24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR

 

 

  • uskutočňovanie dlhodobej zmeny vzorcov výroby a spotreby v záujme znižovania energo-materiálových tokov a následného znižovania množstva odpadov


Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015)

 

 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

 

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe bioligicky rozložiteľného a potravinového odpadu
 

Kľúčová otázka

Dochádza k pozitívnemu trendu v bilancii vzniknutých odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Množstvo vzniknutých odpadov (bez KO) za obdobie rokov 2005 – 2019 zrástlo o cca 14,5 %. Pri medziročnom porovnaní rokov 2019 a 2020 bol sledovaný nárast o 6,9 %. Od roku 2005 do roku 2019 kleslo množstvo vytvoreného nebezpečného odpadu o 32,2 %. Najväčším producentom podľa klasifikácie činností SK NACE bola v celom časovom rade priemyselná výroba, v roku 2020 s podielom na celkovom množstve vzniknutých odpadov bez KO cca 28 %.
  • Množstvo komunálnych odpadov má v sledovanom období rastúci charakter s nárastom v roku 2020 oproti roku 2005 o 56,2 %. V roku 2020 vzniklo 446 kg komunálnych odpadov na obyvateľa. V medziročnom porovnaní bolo v roku 2020 vyprodukovaných o 11 kg komunálnych odpadov na obyvateľa viac ako v roku 2019. V porovnaní s krajinami EÚ je produkcia KO na obyvateľa pod priemernou úrovňou.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend emo_sad emo_sad
Od roku 2005 je zaznamenaný ustálený vývoj v celkovej tvorbe všetkých druhov odpadov. Zo strednodobého hľadiska došlo k nárastu celkovej tvorby odpadov.  Medziročne došlo k nárastu celkovej tvorby odpadov.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Tvorba odpadov je ukazovateľom, ktorý úzko súvisí s úrovňou ekonomickej činnosti v danej krajine. Je tiež indikátorom modelu spotreby surovín. Bohatšie ekonomiky majú tendenciu produkovať viac odpadov. V mnohých vyspelých krajinách je znižovanie celkového objemu produkovaného odpadu prejavom zmien v spotrebe surovinových zdrojov a zvyšovania recyklácie a opätovného využívania.

Pre zhodnotenie vývoja tvorby odpadov je využívané aj porovnanie produkcie odpadov s vývojom hospodárstva vyjadreného pomocou HDP. Z tohto hľadiska sa za pozitívne považuje, ak trend rastu HDP je rýchlejší ako rast tvorby odpadov.
Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc)
 

Metodika:

Hodnotenie tohto indikátora do roku 2015 bolo v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý už v súčasnosti nahradil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Indikátor je základným ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje celkové množstvo odpadov, ktoré vznikli v SR v sledovanom období a boli ohlasované do roku 2015 podľa požiadaviek zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov). V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č.  /2015 (do roku 2015 prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.) , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zahŕňa tento indikátor všetky druhy odpadov (s výnimkou odpadov skupiny 20) v členení na kategórie ostatné a nebezpečné odpady a komunálny odpad (všetky druhy odpadov skupiny 20), ktoré vzhľadom na svoju špecifickosť sú sledované ako samostatná skupina.

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.


Zdroj dát:

MŽP SR, ŠU SR

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: