Preskočit na obsah

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030

Dátum schválenia: 20. 1. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 41/2021
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 1,06 MB)

Materiál vychádza z Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z participatívneho procesu tvorby návrhu Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030.

Predkladaná dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja plní zároveň aj úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Integruje teda sektorové priority a priority regionálneho a územného rozvoja, čím sa prepája práca celej verejnej správy, t. j. ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov. Z obsahovej stránky je dokument Slovensko 2030 založený na štyroch kľúčových princípoch:

  • udržateľnosti, t. j. rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím,
  • prednosti kvality života pred hospodárskym rastom,
  • efektívnosti založenej na synergii a
  • integrácii politík a ich nástrojov.

Materiál sa prierezovou spoluprácou snaží mobilizovať orgány verejnej správy pri harmonizácii medziodvetvových politík a implementácii európskych programov. Vzhľadom na časové zameranie Agendy 2030 je predkladaný dokument orientovaný na rok 2030.

Medzi jej ciele v oblasti odpadov patrí:

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

5. Znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov na menej ako 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (do roku 2035) a zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie na 60 % podľa legislatívy Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva a zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a tak každoročne znižovať celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych a aj priemyselných odpadov.

II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík

1. Podporiť orientáciu ekonomiky na efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov regiónu a rozvoj obehovej ekonomiky (maximalizácia efektívnosti využívania materiálových zdrojov, podpora nových „obehových“ obchodných modelov a zodpovedného spotrebiteľského správania, dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie miery triedenia a recyklácie odpadov na komunálnej úrovni, podpora opätovného používania výrobkov v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a s programom predchádzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnými surovinami).

III.3. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít

Zabezpečiť environmentálne udržateľné a fyzicky a sociálne dostupné služby verejnej technickej infraštruktúry vrátane dodávok energií, tepla, zásobovania vodou, kanalizácie a likvidácie odpadových vôd a zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu vo všetkých regiónoch a obciach so zohľadnením ich špecifík pri návrhu špecifických technických riešení a potrieb technickej infraštruktúry vrátane riešenia špecifík a potrieb technickej infraštruktúry a služieb pre marginalizované rómske komunity s uplatňovaním princípov desegregácie.