Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Triedený zber komunálnych odpadov

Dátum poslednej aktualizácie20.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj v triedení komunálnych a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).
 

Jednotka indikátora

%, kg, tony, kg/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 
Cieľom v oblasti zmesového komunálneho odpadu je znížiť jeho množstvo do roku 2025 o 50 % v porovnaní s rokom 2016.
 
Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je znížiť ich množstvo v zmesovom komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.
 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 %.

Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov je znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.

Kľúčová otázka

Aký je trend vývoja v oblasti triedenia komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Z dlhodobého sledovania zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov možno pozorovať stúpajúci trend vytriedených zložiek komunálnych odpadov. V roku 2022 bolo vyzbieraných o 142,78 kg triedených odpadov na osobu viac ako v roku 2005 (jedná sa tak o nárast o vyše 900 %). Medziročne bol zaznamenaný pokles miery triedeného zberu (papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad) komunálnych odpadov (zo 43,2 % v roku 2021 na 41,5 % v roku 2022).
  • Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 (dosiahnuť 60 % do roku 2025) sa zatiaľ nedarí plniť. Z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť.
  • Dlhoročným sledovaním štatistických ukazovateľov triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov možno konštatovať jeho pozitívny trend. V roku 2022 bolo vyzbieraných o 415 % viac biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ako v roku 2005. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov o necelé 1 %.
  • Podobne ako pri ostatných vytriedených zložkách komunálnych odpadov bude potrebné efektivitu triedenia komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať, za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov zneškodňovaných skládkovaním.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_neutral emo_neutral
Od roku 2005 sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Zo strednodobého hľadiska sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Medziročne došlo k miernemu poklesu separácie KO. V prípade separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov bol zaznamenaný mierny nárast. Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov (dosiahnuť 60 % do roku 2025) sa zatiaľ nedarí plniť. Aj napriek pozitívnemu trendu je potrebné k splneniu ďalších cieľov zvýšiť intenzitu a účinnosť separovaného zberu.

 

Sumárne zhodnotenie
Podrobné zhodnotenie

Z hľadiska zloženia komunálneho odpadu má najväčšie zastúpenie zmesový komunálny odpad. V roku 2022 táto zložka predstavovala 1 025 072 ton (približne 39,5 %), nasledujú zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu (33 %) a odpady zo záhrad a parkov (približne 13 %).


Vývoj triedeného zberu 4 zložiek komunálneho odpadu

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Papier a lepenka (t) 31 940 48 163 65 157 71 011 83 558 103 311 106 961 104 773 111 335 109 432
Sklo (t) 17 509 42 643 53 518 55 984 57 744 66 251 71 524 79 109 82 889 85 853
Plasty (t) 9 236 22 789 34 658 36 123 43 720 49 795 57 923 68 943 82 812 86 133
Kovy (t) 14 236 10 007 30 833 110 269 211 247 347 275 336 195 372 974 443 939 408 489
Spolu (t) 72 921 123 602 184 166 273 388 369 269 566 632 572 603 625 799 720 975 689 907
Triedený zber KO spolu (kg/obyvateľa) 13,53 22,74 33,9 60,42 67,8 103,9 104,9 114,6 132,6 127,1

Zdroj: ŠÚ SR

Množstvo komunálneho odpadu (t)

  2002 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
KO spolu 1 524 404 1 808 506 1 888 456 1 953 478 2 136 952 2 325 178 2 369 725 2 596 725 2 705 327 2 597 457
Separovane zbierané zložky KO 46 138 134 662 219 936 328 074 466 994 628 994 641 975 734 550 871 853 860 409
Separovane zbierané zložky KO z toho: nebezpečný odpad 1 196 5 437 6 057 7 216 9 056 14 601 15 769 17 509 15 455 14 298
Odpady zo záhrad a parkov 79 651 122 541 144 011 144 403 174 168 206 223 253 649 312 599 353 392 337 284
Iné KO 1 323 325 1 461 809 1 420 234 1 417 049 1 416 626 1 418 871 1 403 236 1 364 914 1 300 754 1 212 220
Iné KO z toho:

zmesový  odpad

1 058 770 1 209 369 1 193 688 1 184 729 1 176 580 1 174 065 1 166 419 1 144 886 1 089 587 1 025 072
Drobné stavebné odpady 75 291 89 494 104 275 63 952 79 163 71 089 70 865 - - -

Poznámka: Vo výstupoch za komunálny odpad od ref. roku 2020 nie sú zahrnuté tieto kódy odpadov: 20 02 02 — Zemina a kamenivo, 20 03 06 — Odpad z čistenia kanalizácie a 20 03 08 — Drobný stavebný odpad. Naopak od ref. roku 2020 sú pripočítané údaje za komunálny odpad z iných zdrojov.

Zdroj: ŠÚ SR

Vývoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (t)

Odpad 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Papier a lepenka 48 163 57 854 71 011 84 717 103 311 106 961 104 773 111 335 109 432
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1 528 4 755 27 030 24 778 19 345 4 156 16 275 35 917 51 818
Jedlé oleje a tuky 12 450 176 242 334 425 3 863 1 758 2 128
Biologicky rozložiteľný odpad 94 027 133 582 129 854 163 083 199 970 247 673 309 765 350 577 334 666
Odpad z trhovísk 2 083 707 632 653 578 985 854 501 265
Drevo 1 556 6 768 8 651 10 484 13 382 20 097 31 095 43 668 50 679
Spolu 147 369 204 116 237 354 283 957 336 919 380 297 466 625 543 756 548 988

Zdroj: ŠÚ SR

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

Hodnotenie

  • V roku 2019 bolo vyprodukovaných 272 351 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zahrnuté sú kódy 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01).
  • Medzi rokmi 2019 – 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V roku 2022 bolo vyprodukovaných až 439 291 ton — jedná sa tak o nárast o vyše 61 %.
  • Cieľ Envirostratégie 2030 — predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu sa tak zatiaľ nedarí dosiahnuť. Na druhej strane je pozitívom nárast triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ako aj pokles produkcie zmesového odpadu (produkcia zmesového odpadu klesla v období rokov 2019 — 2022 o 12 %).

Medzinárodné porovnanie

V celoeurópskom porovnaní dosahuje Slovenská republika z hľadiska miery recyklácie komunálnych odpadov priemer EÚ.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Komunálny odpad je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku
 
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
 
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 
Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
 
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad
 
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
4. oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.
Podľa § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
 
Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.
 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (podľa Katalógu odpadov).


Metodika:

Indikátor je špecifickým ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje podiel vytriedených (vyseparovaných) zložiek komunálnych odpadov a celkové množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,  ktoré bolo vyseparované  z komunálnych odpadov, evidovaných podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor tieto druhy odpadov:

  • vyseparované komunálne odpady: 4 vybrané zložky odpadov podskupiny 20 01:

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy

 

  • biologicky rozložiteľné komunálne odpady: odpady s katalógovými číslami:

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 Jedlé oleje a tuky
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (20 01 37 - Drevo obsahujúce nebezpečné látky)
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad

 

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v Slovenskej republike, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (obidva zákony v znení neskorších predpisov). Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov.
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015  Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatný (nie nebezpečný) odpad alebo „N“ – nebezpečný odpad.
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov  Štatistický úrad Slovenskej republiky. Od roku 2014 je za štatistiku komunálnych odpadov zodpovedný Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Zdroj dát:

ŠÚ SR
 
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: