Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Zber triedených zložiek komunálnych a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 02.12.2022

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj v triedení komunálnych a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).
 

Jednotka indikátora

%, kg, tony, kg/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 
Cieľom v oblasti zmesového komunálneho odpadu je znížiť jeho množstvo do roku 2025 o 50 % v porovnaní s rokom 2016.
 
Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je znížiť ich množstvo v zmesovom komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.
 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 %.

Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov je znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.

Kľúčová otázka

Aký je trend vývoja v oblasti triedenia komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Z dlhodobého sledovania zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov možno pozorovať stúpajúci trend vytriedených zložiek komunálnych odpadov. V roku 2020 bolo vyzbieraných o 177,21 kg triedených odpadov na osobu viac ako v roku 2005 (jedná sa tak o nárast o vyše 1 128 %). Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu komunálnych odpadov (z 34,8 % v roku 2020 na 38,7 % v roku 2021).
  • Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 (dosiahnuť 60 % do roku 2025) sa zatiaľ nedarí plniť. Z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť.
  • Dlhoročným sledovaním štatistických ukazovateľov triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov možno konštatovať jeho pozitívny trend. V roku 2020 bolo vyzbieraných o takmer 525 % viac biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ako v roku 2005. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov o takmer 13 %.
  • Podobne ako pri ostatných vytriedených zložkách komunálnych odpadov bude potrebné efektivitu triedenia komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať, za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov zneškodňovaných skládkovaním.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_smile emo_neutral
Od roku 2005 sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Zo strednodobého hľadiska sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Medziročne došlo k nárastu účinnosti separácie KO aj separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov (dosiahnuť 60 % do roku 2025) sa zatiaľ nedarí plniť. Aj napriek pozitívnemu trendu je potrebné k splneniu ďalších cieľov zvýšiť intenzitu a účinnosť separovaného zberu.

 

Sumárne zhodnotenie
Podrobné zhodnotenie

Z hľadiska zloženia komunálneho odpadu má najväčšie zastúpenie zmesový komunálny odpad. V roku 2021 táto zložka predstavovala 1 089 587 ton (približne 40 %), nasledujú zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu (necelých 39 %) a odpady zo záhrad a parkov (približne 13 %).


Vývoj triedeného zberu 4 zložiek komunálneho odpadu

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Papier a lepenka (t) 31 940 48 163 58 925 56 917 61 686 65 157 71 011 83 558 103 311 106 961 217 310 224 670
Sklo (t) 17 509 42 643 48 552 40 175 50 227 53 518 55 984 57 744 66 251 71 524 80 749 84 299
Plasty (t) 9 236 22 789 28 315 24 027 31 568 34 658 36 123 43 720 49 795 57 923 78 291 94 627
Kovy (t) 14 236 10 007 12 248 4 549 17 803 30 833 110 269 211 247 347 275 336 195 372 974 443 939
Spolu (t) 72 921 123 602 148 039 125 668 161 284 184 166 273 388 369 269 566 608 572 603 749 324 847 535
Triedený zber KO spolu (kg/obyvateľa) 13,53 22,74 27,36 23,2 29,7 33,9 60,42 70,36 115,4 117,62 171,16 192,92

Zdroj: ŠÚ SR

Množstvo komunálneho odpadu (t)

  2002 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KO spolu 1 524 404 1 808 506 1 750 775 1 744 429 1 830 167 1 888 456 1 953 478 2 136 952 2 325 178 2 369 725 2 611 556 2 702 186
Separovane zbierané zložky KO 46 138 134 662 165 607 168 088 190 589 219 936 328 074 466 994 628 994 641 975 934 493 1 048 506
Separovane zbierané zložky KO z toho: nebezpečný odpad 1 196 5 437 5 862 5 672 5 575 6 057 7 216 9 056 14 601 15 769 17 509 15 455
Odpady zo záhrad a parkov 79 651 122 541 106 970 108 424 131 972 144 011 144 403 174 168 206 223 253 649 312 149 352 927
Iné KO 1 323 325 1 461 809 1 383 992 1 368 130 1 410 424 1 420 234 1 417 049 1 416 626 1 418 871 1 403 236 1 364 914 1 300 754
Iné KO z toho:

zmesový  odpad

1 058 770 1 209 369 1 177 881 1 167 391 1 183 054 1 193 688 1 184 729 1 176 580 1 174 065 1 166 419 1 144 886 1 089 587
Drobné stavebné odpady 75 291 89 494 94 206 99 786 97 182 104 275 63 952 79 163 71 089 70 865 68 418 61 754

Zdroj: ŠÚ SR

Vývoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (t)

Odpad 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Papier a lepenka 48 163 58 925 56 917 54 846 57 854 71 011 84 717 103 311 106 961 217 310 224 670
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1 528 2 127 2 838 3 212 4 755 27 030 24 778 19 345 4 156 16 275 35 917
Jedlé oleje a tuky 12 69 289 123 450 176 242 334 425 3 863 1 758
Biologicky rozložiteľný odpad 94 027 95 894 98 168 122 085 133 582 129 854 163 083 199 970 247 673 309 315 350 112
Odpad z trhovísk 2 083 1 423 694 403 707 632 653 578 985 854 501
Drevo 1 556 2 459 3 341 4 944 6 768 8 651 10 484 13 382 20 097 41 361 52 492
Spolu 147 369 160 897 162 247 185 613 204 116 237 354 283 957 336 919 380 297 588 978 665 450

Zdroj: ŠÚ SR

Medzinárodné porovnanie

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s nižšou mierou recyklácie komunálnych odpadov, ako je priemer v EÚ.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Komunálny odpad je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku
 
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
 
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 
Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
 
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad
 
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
4. oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.
Podľa § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
 
Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.
 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (podľa Katalógu odpadov).


Metodika:

Indikátor je špecifickým ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje podiel vytriedených (vyseparovaných) zložiek komunálnych odpadov a celkové množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,  ktoré bolo vyseparované  z komunálnych odpadov, evidovaných podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor tieto druhy odpadov:

  • vyseparované komunálne odpady: 4 vybrané zložky odpadov podskupiny 20 01:

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy

 

  • biologicky rozložiteľné komunálne odpady: odpady s katalógovými číslami:

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 Jedlé oleje a tuky
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (20 01 37 - Drevo obsahujúce nebezpečné látky)
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad

 

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v Slovenskej republike, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (obidva zákony v znení neskorších predpisov). Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov.
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015  Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatný (nie nebezpečný) odpad alebo „N“ – nebezpečný odpad.
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov  Štatistický úrad Slovenskej republiky. Od roku 2014 je za štatistiku komunálnych odpadov zodpovedný Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Zdroj dát:

ŠÚ SR
 
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: