Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Zber triedených zložiek komunálnych a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum poslednej aktualizácie 27.11.2020

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj v triedení komunálnych a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).
 

Jednotka indikátora

%, kg, tony, kg/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015)

Ciele pre triedený zber komunálneho odpadu

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Miera triedeného zberu (%) 20 30 40 50 60


Ciele pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady

 

 

 

Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

 


Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

 

Kľúčová otázka

Aký je trend vývoja v oblasti triedenia komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Z dlhodobého sledovania zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy) možno pozorovať mierne stúpajúci trend vytriedených zložiek komunálnych odpadov. V roku 2019 bolo vyzbieraných o 104,1 kg triedených odpadov na osobu viac ako v roku 2005. Z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť.
  • Dlhoročným sledovaním štatistických ukazovateľov triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov možno konštatovať jeho pozitívny trend. Podobne ako pri ostatných vytriedených zložkách komunálnych odpadov bude potrebné efektivitu triedenia komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať, za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov zneškodňovaných skládkovaním.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_smile emo_neutral
Od roku 2005 sa účinnosť separácie KO  zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu BRKO. Zo strednodobého hľadiska sa účinnosť separácie KO  zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu BRKO. Medziročne došlo k nárastu ako účinnosti separácie KO, tak aj separovaného zberu BRKO. Aj napriek pozitívnemu trendu je potrebné k splneniu cieľa zvýšenie intenzity a účinnosti separovaného zberu.

 

Sumárne zhodnotenie
Podrobné zhodnotenie

Z hľadiska zloženia KO má najväčšie zastúpenie zmesový KO 1 166 419 (49,2 %), nasledujú zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu (27,1 %) a odpady zo záhrad a parkov (10,7 %).


Vývoj triedeného zberu 4 zložiek komunálneho odpadu

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papier (t) 31 940 48 163 44 719 58 925 56 917 61 686 65 157 71 011 83 558 103 311 106 61
Sklo (t) 17 509 42 643 49 696 48 552 40 175 50 227 53 518 55 984 57 744 66 251 71 524
Plasty (t) 9 236 22 789 25 167 28 315 24 027 31 568 34 658 36 123 43 720 49 795 57 923
Kovy (t) 14 236 10 007 13 605 12 248 4 549 17 803 30 833 110 269 211 247 347 275 346 763
Spolu (t) 72 921 123 602 133 187 148 039 125 668 161 284 184 166 273 388 369 269 566 608 583 171
Spolu (kg/obyvateľa) 13,53 22,74 24,64 27,36 23,2 29,7 33,9 60,42 70,36 115,4 117,6

Zdroj: ŠÚ SR

 

Množstvo komunálneho odpadu (t)

  2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KO spolu 1 524 404 1 808 506 1 766 990 1 750 775 1 744 429 1 830 167 1 888 456 1 953 478 2 136 952 2 325 178 2 369 725
Separovane zbierané zložky KO 46 138 134 662 145 744 165 607 168 088 190 589 219 936 328 074 466 994 628 994 641 975
Separovane zbierané zložky KO z toho: nebezpečný odpad 1 196 5 437 6 289 5 862 5 672 5 575 6 057 7 216 9 056 14 601 15 769
Odpady zo záhrad a parkov 79 651 122 541 105 516 106 970 108 424 131 972 144 011 144 403 174 168 206 223 253 649
Iné KO 1 323 325 1 461 809 1 427 663 1 383 992 1 368 130 1 410 424 1 420 234 1 417 049 1 416 626 1 418 871 1 403 236
Iné KO z toho:
zmesový  odpad
1 058 770 1 209 369 1 199 692 1 177 881 1 167 391 1 183 054 1 193 688 1 184 729 1 176 580 1 174 065 1 166 419
Drobné stavebné odpady 75 291 89 494 88 068 94 206 99 786 97 182 104 275 63 952 79 163 71 089 70 865

Zdroj: ŠÚ SR

 

Vývoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (t)

Odpad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papier a lepenka 48 163 44 719 58 925 56 917 54 846 57 854 71 011 84 717 103 311 106 961
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1 528 1 613 2 127 2 838 3 212 4 755 27 030 24 778 19 345 4156
Jedlé oleje a tuky 12 61 69 289 123 450 176 242 334 425
Biologicky rozložiteľný odpad 94 027 89 276 95 894 98 168 122 085 133 582 129 854 163 083 199 970 247 673
Odpad z trhovísk 2 083 1 470 1 423 694 403 707 632 653 578 985
Drevo 1 556 1 677 2 459 3 341 4 944 6 768 8 651 10 484 13 382 20 097
Spolu 147 369 138 816 160 897 162 247 185 613 204 116 237 354 283 957 336 919 380 297

Zdroj: ŠÚ SR

 

 

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 

Podľa zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov:
ŠIESTA ČASŤ

§ 80 KOMUNÁLNY ODPAD 

(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 

§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(7) Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a,
 
Vymedzenie základných pojmov
§ 2 Odpad
(6) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
(7) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
(8) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)].


Metodika:
Indikátor je špecifickým ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje podiel vytriedených (vyseparovaných) zložiek prip. celkové množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,  ktoré bolo vyseparované  z celkového množstva komunálnych odpadov, evidovaných podľa zákona č. 79/2015Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (v znení neskorších predpisov), zahŕňa tento indikátor druhy odpadov:

 

 

  • vyseparované komunálne odpady: 4 vybrané zložky odpadov podskupiny 20 01

 

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu
20 01 01 Papier
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy

 

  • biologicky rozložiteľné komunálne odpady: odpady s katalógovými číslami.

Katalógové číslo odpadu
Názov odpadu
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 Jedlé oleje a tuky
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad

 
Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v Slovenskej republike, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (obidva zákony v znení neskorších predpisov). Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov.
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015  Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatný (nie nebezpečný) odpad alebo „N“ – nebezpečný odpad.
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR bola do roku 2013 Slovenská agentúra životného prostredia ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov  ŠÚ SR. Od roku 2014 za štatistiku komunálnych odpadov je zodpovedný ŠÚ SR.

Zdroj dát:
ŠÚ SR


Zdroj dát:

ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: