Preskočit na obsah

Zelenšie Slovensko – stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030)

Dátum schválenia: 27. 2. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 87/2019
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 875 kB)

Strategický dokument vytyčujúci politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia. Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.

Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene klímy budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.

Dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi. Envirostratégia 2030 preto vytyčuje viacero cieľov. Cieľmi pre časť Zelené hospodárstvo sú:

  • Cieľ: 10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
  • Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
  • Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
  • Cieľ: 10.4 Zvýšiť prevenciu zakladania čiernych skládok a vymáhanie princípu „znečisťovateľ platí“
  • Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu