Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Napojenie obyvateľstva na verejné kanalizácie a produkcia odpadových vôd

Dátum poslednej aktualizácie09.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel obyvateľov napojených na verejné kanalizácie a množstvo vyprodukovaných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd. 

Jednotka indikátora

tis.m3, %, t/rok, počet, tis.m3/deň

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2019)
 
Udržateľné využívanie vôd a efektívna ochrana vodných zdrojov

Cieľ: Do roku 2030 aglomerácie s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi dosiahnu 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 % podiel odvádzaných a čistených vôd.

1. Dostatok čistej vody pre všetkých

1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd
- tam, kde je to efektívne, sa dobuduje kanalizácia aj v aglomeráciách s menej ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi aj v aglomeráciách, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti získať finančný príspevok. Prioritne sa tak stane v chránených vodohospodárskych oblastiach, či na územiach s rozsiahlym znečistením.
- ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, kontajnerové ČOV apod.) a decentralizované čistenie.
- zrážkové vody sú v sídlach na Slovensku väčšinou odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarní, a stávajú sa tak súčasťou odpadových vôd. Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať oddelene.
 

Programové vyhlásenie vlády na roky 2021 – 2024 (2021)

Životné prostredie a zmena klímy
Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien.
V oblasti vôd ako strategickej suroviny štátu Vláda SR:
 • podporí budovanie verejných vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov najmä v lokalitách s environmentálnou záťažou. Všetci občania v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. V menších obciach by mal tento pomer do roku 2030 dosiahnuť aspoň 50 %,
 
 
B) Plán rozvoja verejných kanalizácií
 
Hlavným cieľom Plánu rozvoja verejných kanalizácií je stanoviť základnú optimálnu koncepciu rozvoja odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v obciach na území SR do roku 2027. Pre členské štáty EÚ zodpovedajúce podmienky odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd stanovuje smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
 
Ciele rozvoja verejných kanalizácií k roku 2027:
 
7.1. Rozvoj verejných kanalizácií do roku 2027
 
I. Prioritná realizácia kanalizačných stavieb
 • výstavba, rozšírenie a zvýšenie hydraulickej kapacity stokových sietí v obciach
  z aglomerácií väčších ako 2 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v obciach z aglomerácií väčších 2 000 EO (aglomerácie s najvyššou prioritou sú obsiahnuté v prílohe č. 6),
 • výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v  aglomeráciách do 2 000 EO, nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie (CHVO Žitný ostrov),
 • výstavba čistiarní odpadových vôd, resp. privádzača do iného kanalizačného systému v obciach zaradených do aglomerácií menších ako 2 000 EO, v prípadoch ak už je vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná stoková sieť a odpadové vody sú vypúšťané bez čistenia.
II. priebežná realizácia kanalizačných stavieb
 • priebežné budovanie, rozširovanie a zvyšovanie hydraulickej kapacity stokových sietí a zvýšenie kapacity a budovanie nových čistiarní odpadových vôd vo všetkých obciach SR (mimo obcí s padajúcich pod Národný program pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS).
 
7.2. Zaradenie obcí do kanalizačných systémov
 
Zaradenie obcí do kanalizačných systémov podľa okresov vo veľkostných kategóriách do 2 000 obyvateľov, od 2 001 do 10 000 obyvateľov a nad 10 000 obyvateľov podľa okresov. Zoznam obcí je uvedený v prílohách Plánu rozvoja verejných kanalizácií.
 
7.3. Obnova vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
 
Koncepcia obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií je spracovaná v samostatnej  prílohe plánu rozvoja verejných kanalizácií.
 

Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (2022)

Koncepcia formuluje opatrenia v desiatich oblastiach intervencie a k nim sú priradené ukazovatele a časový rámec plnenia jednotlivých opatrení. Dosiahnutie cieľovej hodnoty je vo všeobecnosti uvažované pre rok 2030, ak nie je uvedený iný časový rámec. V prípade ukazovsateľov, kde nie je známa východisková hodnota, je uvedený očakávaný trend vývoja (stúpajúci/klesajúci).

Koncepcia vodnej politiky sa zameriava na desať prioritných oblastí, ktorú sú vzájomne prepojené a na oblasť využívania vôd je zameraná kapitola:

4. Voda pre všetkých obyvateľov 

Cieľ 4.2. Zvýšenie pripojenia obyvateľov na systémy čistenia komunálnych odpadových vôd a zvýšenie podielu čistených komunálnych odpadových vôd. Udržateľné a efektívne využívanie povrchových a podzemných vôd bez ohrozenia ich množstva a kvality

Cieľová hodnota: 85 % podiel obyvateľov Slovenska so zabezpečeným čistením odpadových vôd systémom aspoň sekundárneho čistenia. 

 
Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy - aktualizácia (2018)

1. Ciele stratégie

 
Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a na základe ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.
 
5. Dôsledky zmeny klímy na vybrané oblasti a navrhované adaptačné opatrenia
 
5.4. Vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo
Adaptácia na zmenu klímy v oblasti vodného hospodárstva by mala byť orientovaná aj na realizáciu opatrení, ktorými sa vytvoria podmienky na lepšie riadenie odtoku v povodí. V oblasti vodného hospodárstva uprednostnené prvky zelenej a modrej infraštruktúry, zelené štrukturálne prístupy a neštrukturálne koncepty adaptácie pred prvkami sivej infraštruktúry tam, kde je to technicky možné a efektívne.
Voda sa stáva rozhodujúcou strategickou surovinou štátu, ktorú treba chrániť a riadiť jej účelné a efektívne využívanie, v súlade s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.  Oprávnene je najväčšia pozornosť venovaná vodným zdrojom, ich ochrane a potrebe ich efektívnejšieho využívania.

Navrhované adaptačné opatrenia
- spomalenie odtoku vody z povodia
- zmenšenie maximálneho prietoku povodne
- hodnotenie rizika
- hospodárenie s vodou
- všeobecné

Protokol o vode a zdraví – k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III (2014)
Dôvodom aktualizácie cieľov Protokolu v roku 2014 je ich splnenie, resp. potreba predĺženia termínov plnenia cieľov, ktoré sú stále aktuálne ako aj stanovenie nových národných cieľov, podmienených zmenou situácie a výskytom nových problémov, ktorým je potrebné venovať pozornosť a javia sa z hľadiska implementácie cieľov Protokolu v SR ako dôležité. Od doby nadobudnutia platnosti Protokolu, SR stanovuje národné ciele už po tretíkrát.

Národné ciele SR III

Národný cieľ č. 5: Zlepšenie situácie v oblasti odkanalizovania, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd
Termín splnenia: r. 2020, resp. r. 2023
 

Kľúčová otázka

Znižuje sa produkcia odpadových vôd vypúšťaných verejnou kanalizáciou?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2021 produkcia odpadových vôd vypúšťaných verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností a v správe obcí) poklesla oproti roku 2020 o 2,4 % a oproti roku 2005 narástla o 1,3 %.
 • V roku 2005 bolo napojených na verejné kanalizácie 56,7 % obyvateľov a v roku 2021 napojenosť dosiahla úroveň 70,62 % obyvateľov.
 • Počet bytových domov pripojených na verejné kanalizácie v roku 2021 predstavoval 48,8 % a 93,5 % bytov malo splachovacie WC v byte.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_neutral
V množstve odpadových vôd vypúšťaných verejnou kanalizáciou bol zaznamenaný pokles, napojenosť na verejné kanalizácie začala narastať.
Od roku 2015 množstvo odpadových vôd malo kolísavý charakter. pokračoval nárast v napojenosti na verejné kanalizácie.
Bol zaznamenaný mierny nárast vo vypúšťaní odpadových vôd z verejných kanalizácií, napojenosť na verejné kanalizácie mierne narástla.

Sumárne zhodnotenie

Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v jednotlivých okresoch SR (2021)

 

Podrobné zhodnotenie

Z celkového počtu 2 235 586 bytov malo 93,6 % bytov splachovacie WC v byte a 3,6 % bytov bolo bez spachovacieho WC.

V roku 2021 bolo z počtu 1 234 592 bytových domov pripojených na kanalizačnú sieť 603 227 (48,9 %) domov a septik (žumpu) malo 507 263 (41,1 %) domov, bez kanalizácie bolo 86 433 (7 %) domov a domácu čiastičku odpadových vôd malo 20 180 (1,6 %) domov.

Bytové jednotky podľa typu vybavenosti bytu (splachovacie WC)

pozn. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SOBD 2021)
Zdroj:ŠÚ SR

 

V roku 2021 bolo verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov) do tokov vypustených približne 449 mil. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku pokles o 11 mil. m3 a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu 446 mil. m3. V roku 2005 bolo do tokov verejnou kanalizáciou vypustených 443 mil.m3 odpadových vôd, z čoho množstvo čistených OV predstavovalo hodnotu 428 mil.m3.

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou (v správe VS  a v správe obcí) v roku 2021
Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou Splaškové Priemyselné a ostatné Zrážkové Cudzie Spolu
  (tis.m3.rok-1)
Čistené 127 392 85 340 50 682 187 752 445 909
Nečistené      374 306 876 1 842 3 439
Spolu 127 766 85 646 51 558 183 594 449 348
Zdroj: VÚVH

Rozvoj verejných kanalizácií značne zaostáva za rozvojom verejných vodovodov. Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2021 dosiahol počet 3 848 tis. obyvateľov, čo predstavuje 70,62 % z celkového počtu obyvateľov. Z celkového počtu 2 890 samostatných obcí malo vybudovanú verejnú kanalizáciu 1 155 obcí (t. j. 39,97 % z celkového počtu obcí SR). V roku 1990 bolo na verejné kanalizácie napojených 50,8 % obyvateľstva a v roku 2005 to bolo 56,7 %.  V období rokov 2000 – 2021 sa zvýšil počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie o 849 tisíc.Vybavenie obcí s verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností a v správe obcí) v roku 2021
 
 
Kraj
Počet samostatných obcí Počet obcí s verejnou kanalizáciou % obcí s verejnou kanalizáciou
Bratislavský 73 50 68,49
Trnavský 251 159 63,35
Trenčiansky 276 101 36,59
Nitriansky 354 136 38,14
Žilinský 315 179 56,83
Banskobystrický 516 147 26,16
Prešovský 665 227 33,83
Košický 440 156 34,09
Spolu 2 890 1 155 39,24
Zdroj: ŠÚ SR,VÚVH

V roku 2021 v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov bolo 732 čistiarní odpadových vôd, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo 442. Najväčší podiel predstavujú mechanicko-biologické ČOV.  Celková kapacita (ČOV) v roku 2021 bola 1 707,4 tis. m3.deň-1.
 

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Napojenosť obyvateľstva na verejné kanalizácie predstavuje percento obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť.

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna (§2 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z.).

Ekvivalentným obyvateľom (1 EO) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvateľom za deň.

BSK5 je biochemická spotreba kyslíka za päť dní a predstavuje množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri aeróbnych procesoch a bez súčinnosti fotosyntetizujúcich mikroorganizmov za určitý čas.
 
CHSKCr je chemická spotreba dichrómanom a určuje množstvo kyslíka potrebného na oxidáciu organických látok použitím oxidačných činidiel.
 
NL – nerozpustné látky


Metodika:

Vo vodohospodárskej bilancii množstva povrchových vôd sa evidujú všetci užívatelia, ktorí odoberajú z povrchových vôd ročne nad 15 000 m3 alebo mesačne nad 1 250 m3 . Pri vypúšťaní sa evidujú všetci užívatelia, ktorí vypúšťajú do povrchových vôd nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3.
Bilančný výpočet  - sa vykonáva v sieti bilančných profilov pre všetkých 12 mesiacov kalendárneho roka a ročný priemer v prietokových jednotkách (m3.s-1). Pre každý bilančný profil sa určujú a uvádzajú nasledujúce bilančné charakteristiky:
 • Súčet odberov povrchovej vody (PO)
 • Súčet odberov podzemnej vody (PZO)
 • Súčet vypustení do tokov (V)
 • Zmena prietoku (X)
 • Minimálny bilančný prietok (MQ)
 • Minimálny potrebný prietok (MPP)
 • Ovplyvnený prietok (E)
 • Vplyv nádrží (N)
 • Vplyv prevodov vody a manipulácie v rozdeľovacích objektoch (P)
 • Prietok ovplyvnený nádržami, prevodom vody a rozdeľovacími objektmi (ENP)
 • Očistený prietok (C)
 • Dlhodobý prietok (D)
 • Koeficient vodnosti (KV)
 • Bilančný stav (BSC,BSENP)
 • Kapacita zdroja (KZC,KZENP)

Podrobnejšie informácie a popis metodiky:

Vodohospodárska bilancia SR

Zdroj dát:

SHMÚ
VÚVH
ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: