Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odpadové vody z energetiky

Dátum poslednej aktualizácie12.12.2023

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd vrátane vypúšťaného znečistenia z energetiky (elektroenergetika a teplárenstvo).

Jednotka indikátora

tis.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Udržateľné využívanie vôd a efektívna ochrana vodných zdrojov
1. Dostatok čistej vody pre všetkých
1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd

- tam, kde je to efektívne, sa dobuduje kanalizácia aj v aglomeráciách s menej ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi aj v aglomeráciách, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti získať finančný príspevok. Prioritne sa tak stane v chránených vodohospodárskych oblastiach, či na územiach s rozsiahlym znečistením.
- ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, kontajnerové ČOV apod.) a decentralizované čistenie.
- zrážkové vody sú v sídlach na Slovensku väčšinou odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarní, a stávajú sa tak súčasťou odpadových vôd. Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať oddelene.
 
Environmentálne ciele sú ciele na zabezpečenie ochrany a zlepšenie kvality vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd.
Environmentálne ciele pre povrchové vody:
- zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody,
- ochrana, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015 resp. 2021,najneskôr do roku 2027,
- ochrana a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. Decembra 2015 resp. 2021,
- postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
Environmentálne ciele pre podzemné vody:
- zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu všetkých útvarov podzemných vôd,
- ochranu, zlepšovanie a obnovovanie všetkých útvarov podzemných vôd a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi a dopĺňaním podzemných vôd za účelom dosiahnutia dobrého stavu podzemných vôd do 22. decembra 2015, resp. 2021 alebo najneskôr 2027,
- zvrátenie akéhokoľvek významného a trvalo vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou, za účelom postupného zníženia znečistenia podzemnej vody.
 

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2015)
3. Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov:
Priority vodohospodárskej politiky
Vykonávať potrebné opatrenia zamerané na významnú redukciu znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách alebo osobitných vodách. Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom dosiahnutia požadovaného cieľa, a to dobrého stavu vôd.

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 (2019)
Týmto plánom sa aktualizuje platná energetická politika z roku 2014.
Strategický cieľ energetickej politiky SR: dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku schopnú zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a udržateľný rozvoj. 
 
Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavný cieľ:
Dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, zabezpečujúcej bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo odpadových vôd z energetiky?

Kľúčové zistenia

  • Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa zo sektora energetiky najviac podieľa elektroenergetika. Od roku 2006 do roku 2022 množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky zaznamenalo dve maximá, prvé v roku 2006 a druhé v rokoch 2012 – 2013, ktoré bolo ovplyvnené elektrárňou Vojany. Tá najprv v roku 2012 zmenila spôsob chladenia z cirkulačného na prietočné, čo viedlo k výraznému zvýšeniu nečistených odpadových vôd. V roku 2014 sa opäť vrátila k cirkulačnému chladeniu, čo sa odrazilo na výraznom znížení odpadových vôd v danom roku. V ostatných rokoch bolo množstvo odpadových vôd viac menej vyrovnané. Najmenej odpadovej vody z elektroenergetiky bolo vypustených v roku 2021 (14 795,75 tis. m3), kedy sa odrazil vplyv pandémie COVID-19. Medziročne v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 došlo k nárastu množstva o 4,7 %.
  • Objem odpadových vôd z teplárenstva za obdobie rokov 2006 – 2012 má nejednoznačný priebeh. Od roku 2012 bol zaznamenaný jeho výrazný pokles, ten sa v posledných rokoch spomalil a medziročne bol v roku 2022 oproti 2021 zaznamenaný nárast objemu o 64,1 %.
Zmena od roku 2006 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend  Neutralny trend
V sledovanom období rokov 2006 2022 bol nejednoznačný trend produkcie odpadových vôd ako z elektroenergetiky, tak aj z teplárenstva. DO roku 2022 došlo k poklesu produkcie odpadových vôd z elektroenergetiky a nárastu produkcie odpadových vôd z teplárenstva. V medziročnom porovnaní rokov 2021 2022 došlo k miernemu nárastu objemu odpadových vôd z elektroenergetiky a výraznému nárastu z teplárenstva.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Odpadové vody, ktoré produkujú elektrárne, majú predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov, v menšej miere sa na odpadových vodách podieľajú splaškové vody. Odpadové vody z technológií sú znečistené chemicky, v prípade jadrových elektrární v primárnom okruhu aj rádiochemicky. U vôd, ktoré sa využívajú na chladenie, dochádza prevažne k tepelnému znečisteniu. Znečistenie splaškových odpadových vôd je prevažne biologické. Tieto vody sú čistené v mechanicko-biologických čistiarňach odpadových vôd.

Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa v rámci sektora energetiky podieľa elektroenergetika (výroba a rozvod elektriny) a teplárenstvo (výroba a rozvod pary a teplej vody).

Od roku 2006 do roku 2011 množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky klesalo. V roku 2012 došlo k výraznému zvýšeniu množstva odpadových vôd (nárast nečistených odpadových vôd z 19 430 tis. m3 v roku 2011 na 93 804  tis. m3 v roku 2012), ktoré bolo spôsobené zmenou spôsobu chladenia v elektrárni Vojany (prechod z cirkulačného chladenia na prietočné). Obrat nastal v roku 2014, kedy v elektrárni Vojany opäť prešli z prietočného chladenia na cirkulačné, čo sa odrazilo na výraznom poklese množstva odpadových vôd, ktoré klesli zo 73 115 tis. m3 v roku 2013 na 17 644 tis. m3 v roku 2014. Od roku 2014 bolo množstvo odpadových vôd v rozmedzí 16 000 – 18 000 tis. m3. V odpadových vodách z elektroenergetiky v roku 2022 prevažovala voda čistená.

Objem odpadových vôd z teplárenstva za obdobie rokov 2006 – 2022 má nejednoznačný priebeh. Najprv množstvo odpadových vôd rástlo. Od roku 2012 do roku 2015 bol zaznamenaný jeho výrazný pokles. Po roku 2015 bol pokles už len mierny. Medziročne v roku 2022 oproti 2021 jeho množstvo výrazne stúplo (64,1 %). V roku 2022 prevažovala čistená voda.

Vypúšťané množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky v roku 2022 (výroba a rozvod elektriny)

Odpadová voda z elektroenergetiky Objem NL BSK5 ChSKCr NELUV NEL
(tis.m3.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1)
čistená

14 189,487

140,916

48,371

261,042

1,714

0,074

nečistená

2 346,957

24,419

7,256

27,303

0,158

0,075

Spolu

16 536,444

165,335

55,627

288,345

1,872

0,149

Zdroj: SHMÚ
 
Vypúšťané množstvo odpadových vôd z teplárenstva v roku 2022 (výroba a rozvod pary a teplej vody)

Odpadová voda z teplárenstva  Objem NL BSK5 ChSKCr NELUV NEL
(tis.m3.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1)
čistená

1 134,416

13,784

0,792

7,758

0,000005

0,087

nečistená

611,251

1,387

0,000

1,037

0,005

0,001

Spolu

1 745,667

15,171

0,792

8,795

0,005

0,088

*údaje nie sú relevantné

Zdroj: SHMÚ

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

Znečisťujúce nerozpustné látky sú látky, ktoré sa stanovia filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105 °C do konštantnej hmotnosti.

Biochemická spotreba kyslíka (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri 20 °C a zvolenom čase inkubácie. Index pri symbole BSK znamená počet dní inkubácie.
 
Chemická spotreba kyslíka (CHSKCr) je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok dichrómanom draselným v prostredí 50 % kyseliny sírovej, v prítomnosti katalyzátora a po dvojhodinovom vare. Index pri symbole zdôrazňuje, že na oxidáciu bol použitý dichróman draselný.

NELUV - nepolárne extrahovateľné látky stanovené ÚV spektrofometriou

NEL - nepolárne extrahovateľné látky stanovené IČ spektrofometriou

NELUV a NEL  slúžia na meranie ropného znečistenia
 

Zdroj dát:

SHMÚ


Metodika:

Indikátor popisuje vývoj množstva odpadových vôd z energetiky v členení na odpadové vody z elektroenergetiky a odpadové vody z teplárenstva vrátane základných charakteristík: NL, BSK5, ChSKCr NEL UV, NEL IČ.
 
Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto  vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Od roku 2006 sú údaje o odpadových vodách spracované z databázy Odpadových vôd v Súhrnnej evidencii o vodách na SHMÚ.


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: