Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odpadové vody z energetiky

Dátum poslednej aktualizácie 13.12.2019

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd z energetiky (elektroenergetika a teplárenstvo). 

Jednotka indikátora

tis.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018)
Udržateľné využívanie vôd a efektívna ochrana vodných zdrojov
Cieľ: Do roku 2030 aglomerácie s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi dosiahnu 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 % podiel odvádzaných a čistených vôd.

Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2016)
3. Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov:
Priority vodohospodárskej politiky
Vykonávať potrebné opatrenia zamerané na významnú redukciu znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách alebo osobitných vodách. Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom dosiahnutia požadovaného cieľa, a to dobrého stavu vôd;

Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2015 (2006)
Strategické ciele do roku 2015:
3.1 Skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ.
Kvalitatívna ochrana povrchových vôd
Na základe poradia naliehavosti riešiť najmä najvýznamnejšie zdroje bodového znečistenia spôsobovaného verejnými kanalizáciami a priemyselnými zdrojmi znečistenia.
Obmedziť produkciu odpadových vôd a v nich obsiahnutých znečisťujúcich látok priamo u ich producentov (úprava v technológii výroba, využívanie recirkulácie, a pod.).
Prehodnotiť súčasné vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd s cieľom pripraviť opatrenia na zabezpečenie súladu s kritériami na ochranu pred vypúšťaním nebezpečných látok príslušných smerníc EÚ.

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Strategické ciele:
Sektor B - Ochrana a racionálne využívanie vôd

9. Zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych, teratogénnych, mutagénnych a ďalších škodlivých látok vo vode (polychlórované bifenyly, dusičnany, dusitany, ťažké kovy, polyaromatické uhľovodíky), na vopred stanovenú prípustnú mieru.

Energetická politika SR (2014)
Strategický cieľ:
Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavný cieľ:
Dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, zabezpečujúcej bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Hlavné ciele:
Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR.
Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo odpadových vôd z energetiky?

Kľúčové zistenia

  • Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa zo sektora energetiky najviac podieľa elektroenergetika. Od roku 2006 do roku 2018 množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky zaznamenalo dva výrazné zvýšenia množstva, prvé v roku 2006 a druhé v rokoch 2012 – 2013, ktoré bolo ovplyvnené elektrárňou Vojany. Tá najprv v roku 2012 zmenila spôsob chladenia z cirkulačného na prietočné, čo viedlo k výraznému zvýšeniu nečistených odpadových vôd. V roku 2014 sa opäť vrátila k cirkulačnému chladeniu, čo sa odrazilo na výraznom znížení odpadových vôd v danom roku. V ostatných rokoch bolo množstvo odpadových vôd viac menej vyrovnané so 4,5 % medziročným nárastom v roku 2018.
  • Objem odpadových vôd z teplárenstva za obdobie rokov 2006 - 2012 má nejednoznačný priebeh. Od roku 2012 bol zaznamenaný jeho výrazný pokles, ten sa v posledných rokoch výrazne spomalil, medziročne bol v roku 2018 zaznamenaný jeho výraznejší pokles (26,6 %).
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2006 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici  Neutralny trend  Pozitivny trend
Indikátor je hodnotený od roku 2006. V sledovanom období bol nejednoznačný trend produkcie odpadových vôd ako z elektroenergetiky, tak aj z teplárenstva. Medziročne došlo k miernemu nárastu objemu odpadových vôd z elektroenergetiky a výraznému poklesu ich množstva z teplárenstva.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Odpadové vody, ktoré produkujú elektrárne, majú predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov, v menšej miere sa na odpadových vodách podieľajú splaškové vody. Odpadové vody z technológií sú znečistené chemicky, v prípade jadrových elektrární v primárnom okruhu aj rádiochemicky. U vôd, ktoré sa využívajú na chladenie, dochádza prevažne k tepelnému znečisteniu. Znečistenie splaškových odpadových vôd je prevažne biologické. Tieto vody sú čistené v mechanicko-biologických čistiarňach odpadových vôd.

Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa v rámci sektora energetiky podieľa elektroenergetika (výroba a rozvod elektriny) a teplárenstvo (výroba a rozvod pary a teplej vody).
 
Od roku 2006 do roku 2011 množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky klesalo. V roku 2012 došlo k výraznému zvýšeniu množstva odpadových vôd (nárast nečistených odpadových vôd z 19 430 tis. m3 v roku 2011 na 93 804  tis. m3 v roku 2012), ktoré bolo spôsobené zmenou spôsobu chladenia v elektrárni Vojany (prechod z cirkulačného chladenia na prietočné). Obrat nastal v roku 2014, kedy v elektrárni Vojany opäť prešli z prietočného chladenia na cirkulačné, čo sa odrazilo na výraznom poklese množstva odpadových vôd, ktoré klesli zo 73 115 tis. m3 v roku 2013 na 17 644 tis. m3 v roku 2014. Od roku 2014 je množstvo odpadových vôd približne na rovnakej úrovni s miernym 4,5 % medziročným nárastom v roku 2017. V odpadových vodách v roku 2018 z elektroenergetiky prevažovala voda čistená.
 
Objem odpadových vôd z teplárenstva za obdobie rokov 2006 až 2018 má nejednoznačný priebeh. Najprv množstvo odpadových vôd rástlo. Od roku 2012 do roku 2015 bol zaznamenaný jeho výrazný pokles. Po roku 2015 bol pokles už len mierny, pričom medziročne v roku 2018 jeho množstvo pokleslo výrazne až o 26,6 %. V roku 2018 prevažovala čistená voda.


Vypúšťané množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky v roku 2018 (výroba a rozvod elektriny)
Odpadová voda z elektroenergetiky Objem NL BSK5 ChSKCr NEL UV NEL IČ
(tis.m3.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1)
čistená 13230,810 142,098 39,646 285,391 0,0672 1,2023
nečistená 4812,806 47,612 10,293 72,615 0,2096 0,2676
Spolu 18043,616 189,710 49,939 358,006 0,277 1,470

Zdroj: SHMÚ
 
Vypúšťané množstvo odpadových vôd z teplárenstva v roku 2018 (výroba a rozvod pary a teplej vody)

Odpadová voda z teplárenstva  Objem NL BSK5 ChSKCr NEL UV NEL IČ
(tis.m3.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1) (t.r-1)
čistená 737,911 8,866 0,114 3,108 0,0929 0,0165
nečistená 468,339 0,502 0 0,818 0,0009 0,0001
Spolu 1206,250 9,368 0,114 3,926 0,094 0,017

*údaje nie sú relevantné

Zdroj: SHMÚ
 
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

Znečisťujúce nerozpustné látky sú látky, ktoré sa stanovia filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105 °C do konštantnej hmotnosti.

Biochemická spotreba kyslíka (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri 20 °C a zvolenom čase inkubácie. Index pri symbole BSK znamená počet dní inkubácie.
 
Chemická spotreba kyslíka (CHSKCr) je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok dichrómanom draselným v prostredí 50 % kyseliny sírovej, v prítomnosti katalyzátora a po dvojhodinovom vare. Index pri symbole zdôrazňuje, že na oxidáciu bol použitý dichróman draselný.

NELUV - nepolárne extrahovateľné látky stanovené ÚV spektrofometriou

NEL - nepolárne extrahovateľné látky stanovené IČ spektrofometriou

NELUV a NEL  slúžia na meranie ropného znečistenia

Zdroj dát:

SHMÚ


Metodika:

Indikátor popisuje vývoj množstva odpadových vôd z energetiky v členení na odpadové vody z elektroenergetiky a odpadové vody z teplárenstva vrátane základných charakteristík: NL, BSK5, ChSKCr NEL UV, NEL IČ.

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto  vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Od roku 2006 sú údaje o odpadových vodách spracované z databázy Odpadových vôd v Súhrnnej evidencii o vodách na SHMÚ.


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: