Tlačiť   PDF

Odpadové vody z energetiky

Dátum poslednej aktualizácie 10.01.2017

Téma

Energetika

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd z energetiky (elektroenergetika a teplárenstvo). 

Jednotka indikátora

tis.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2015 (2006)
Strategické ciele do roku 2015:
3.1 Skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ.
Kvalitatívna ochrana povrchových vôd
Na základe poradia naliehavosti riešiť najmä najvýznamnejšie zdroje bodového znečistenia spôsobovaného verejnými kanalizáciami a priemyselnými zdrojmi znečistenia.
Obmedziť produkciu odpadových vôd a v nich obsiahnutých znečisťujúcich látok priamo u ich producentov (úprava v technológii výroba, využívanie recirkulácie, a pod.).
Prehodnotiť súčasné vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd s cieľom pripraviť opatrenia na zabezpečenie súladu s kritériami na ochranu pred vypúšťaním nebezpečných látok príslušných smerníc EÚ.

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Strategické ciele:
Sektor B - Ochrana a racionálne využívanie vôd

9. Zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych, teratogénnych, mutagénnych a ďalších škodlivých látok vo vode (polychlórované bifenyly, dusičnany, dusitany, ťažké kovy, polyaromatické uhľovodíky), na vopred stanovenú prípustnú mieru.

Energetická politika SR (2014)
Strategický cieľ:
Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
Hlavný cieľ:
Dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, zabezpečujúcej bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Hlavné ciele:
Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR.
Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo odpadových vôd z energetiky?

Kľúčové zistenia

  • Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa zo sektora energetiky najviac podieľa elektroenergetika. Od roku 2006 do roku 2011 množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky klesalo. V období rokov 2012 – 2014 bol trend množstva odpadových vôd ovplyvnený elektrárňou Vojany, ktorá najprv v roku 2012 zmenila spôsob chladenia z cirkulačného na prietočné, čo viedlo k výraznému zvýšeniu nečistených odpadových vôd. V roku 2014 sa opäť vrátila k cirkulačnému chladeniu, čo sa odrazilo na výraznom znížení odpadových vôd v danom roku, ako aj v roku 2015, objem odpadových vôd bol takmer na úrovni roku 2011.
  • Objem odpadových vôd z teplárenstva za obdobie rokov 2006 - 2015 má nejednoznačný priebeh. Pozitívny je pokles množstva odpadových vôd v posledných dvoch rokoch.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici  Neutralny trend  Pozitivny trend
Indikátor je hodnotený od roku 2006. V sledovanom období bol nejednoznačný trend produkcie odpadových vôd ako z elektroenergetiky, tak aj z teplárenstva. Medziročne došlo k minimálnemu nárastu objemu odpadových vôd z elektroenergetiky a výraznému poklesu ich množstva z teplárenstva.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Odpadové vody, ktoré produkujú elektrárne, majú predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov, v menšej miere sa na odpadových vodách podieľajú splaškové vody. Odpadové vody z technológií sú znečistené chemicky, v prípade jadrových elektrární v primárnom okruhu aj rádiochemicky. U vôd, ktoré sa využívajú na chladenie, dochádza prevažne k tepelnému znečisteniu. Znečistenie splaškových odpadových vôd je prevažne biologické. Tieto vody sú čistené v mechanicko-biologických čistiarňach odpadových vôd.

Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa v rámci sektora energetiky podieľa elektroenergetika (výroba a rozvod elektriny) a teplárenstvo (výroba a rozvod pary a teplej vody).
 
Od roku 2006 do roku 2011 množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky klesalo. V roku 2012 došlo k výraznému zvýšeniu množstva odpadových vôd (nárast nečistených odpadových vôd z 19 430 tis. m3 v roku 2011 na 93 804  tis. m3 v roku 2012), ktoré bolo spôsobené zmenou spôsobu chladenia v elektrárni Vojany (prechod z cirkulačného chladenia na prietočné). Obrat nastal v roku 2014, kedy v elektrárni Vojany opäť prešli z prietočného chladenia na cirkulačné, čo sa odrazilo na výraznom poklese množstva odpadových vôd, ktoré klesli zo 73 115 tis. m3 v roku 2013 na 17 644 tis. m3 v roku 2014. Klesajúci trend pokračoval aj v roku 2015. V odpadových vodách v roku 2015 z elektroenergetiky prevažovala voda čistená.
 
Objem odpadových vôd z teplárenstva za obdobie rokov 2006 až 2015 má nejednoznačný priebeh. Najprv množstvo odpadových vôd rástlo. Od roku 2012 začalo klesať. Medziročne pokleslo množstvo odpadových vôd k roku 2015 o cca 21,1 %. V roku 2015 prevažovala čistená voda.

Vypúšťané množstvo odpadových vôd z elektroenergetiky v roku 2015 (výroba a rozvod elektriny)
Odpadová voda z elektroenergetiky Objem
(tis.m3.r-1)
NL
(t.r-1)
BSK5 ATM
(t.r-1)
ChSKCr
(t.r-1)
NEL UV
(t.r-1)
NEL IČ
(t.r-1)
Čistená 13 105,808 124,351 32,440 266,152 0,054 1,127
Nečistená 4 603,843 47,145 11,138 68,506 0,000 0,338
Spolu 17 709,651 171,796 43,578 334,658 0,054 1,465
Zdroj: SHMÚ
 
Vypúšťané množstvo odpadových vôd z teplárenstva v roku 2015 (výroba a rozvod pary a teplej vody)
Odpadová voda z teplárenstva Objem
(tis.m3.r-1)
NL
(t.r-1)
BSK5 ATM
(t.r-1)
ChSKCr
(t.r-1)
NEL UV
(t.r-1)
NEL IČ
(t.r-1)
Čistená 1 069,123 13,997 0,174 2.917 0,222 0,001
Nečistená 639,587 1,137 0,000* 1,107 0,001 0,000
Spolu 1 708,710 15,134 0,174 4,024 0,223 0,001
*údaje nie sú relevantné
Zdroj: SHMÚ
 
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

Znečisťujúce nerozpustné látky sú látky, ktoré sa stanovia filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105 °C do konštantnej hmotnosti.

Biochemická spotreba kyslíka (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri 20 °C a zvolenom čase inkubácie. Index pri symbole BSK znamená počet dní inkubácie.
 
Chemická spotreba kyslíka (CHSKCr) je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok dichrómanom draselným v prostredí 50 % kyseliny sírovej, v prítomnosti katalyzátora a po dvojhodinovom vare. Index pri symbole zdôrazňuje, že na oxidáciu bol použitý dichróman draselný.

NELUV - nepolárne extrahovateľné látky stanovené ÚV spektrofometriou

NEL - nepolárne extrahovateľné látky stanovené IČ spektrofometriou

NELUV a NEL  slúžia na meranie ropného znečistenia

Zdroj dát:

SHMÚ


Metodika:

Indikátor popisuje vývoj množstva odpadových vôd z energetiky v členení na odpadové vody z elektroenergetiky a odpadové vody z teplárenstva vrátane základných charakteristík: NL, BSK5, ChSKCr NEL UV, NEL IČ.

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto  vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Od roku 2006 sú údaje o odpadových vodách spracované z databázy Odpadových vôd v Súhrnnej evidencii o vodách na SHMÚ.


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: