Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odpadové vody z priemyselnej výroby

Dátum poslednej aktualizácie06.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd vrátane vypúšťaného znečistenia z priemyselnej výroby

Jednotka indikátora

tis.m3, t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensk Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2019)

Nelegálne vypúšťané odpadové vody z domácností, obchodu a služieb, ale aj priemyslu, či priesaky z environmentálnych záťaží a poľnohospodárska činnosť významným spôsobom znečisťujú povrchové a podzemné vody. Posilnenie a zefektívnenie kontrol, dokladovanie legálnej likvidácie odpadových vôd a hrozba reálne účinných sankcií pomôže obmedziť takéto konanie.

Ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, kontajnerové ČOV apod.) a decentralizované čistenie. Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať oddelene.


Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2015)

Medzi najvýznamnejšie výzvy vodného hospodárstva v súčasnosti patria najmä: predchádzanie a znižovanie znečistenia vody, zefektívnenie využívania vody, zvýšenie odolnosti vodného hospodárstva voči klimatickým a meteorologickým javom, zlepšenie riadenia vykonávaného subjektmi zapojenými do hospodárenia s vodnými zdrojmi, lepšie environmentálne prijateľné hospodárenie s pôdou, najmä zlepšenie praktických postupov pri hospodárení v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a všeobecne v krajine. Riešenie týchto problémov je možné len integrovaným prístupom pri prijímaní opatrení v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi a ich ochrany zahŕňajúcim celé spektrum politík v súvislosti s problematikou vody, energetiky a priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, odpadového hospodárstva, regionálneho rozvoja, územného plánovania, cestovného ruchu, adaptácie na zmenu klímy a pod., a to na horizontálnej aj vertikálnej úrovni.

Plán rozvoja verejných kanalizácií (2015)

II. Rozvoj verejných kanalizácií je navrhovaný v súlade s vecnými požiadavkami vyplývajúcimi z predmetnej legislatívy EÚ a SR a koncepčných a plánovacích dokumentov s cieľom vytvoriť podmienky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a prioritne zabezpečiť, aby do verejnej kanalizácie boli vypúšťané len tie priemyselné odpadové vody s obsahom škodlivých látok, ktoré nespôsobia:

  • poškodenie stokovej siete, čistiarne odpadových vôd a ohrozenie zdravia zamestnancov pri ich prevádzke,

  • ohrozenie  prevádzky čistiarní odpadových vôd, spracovanie kalu a jeho ďalšieho využitia alebo bezpečného zneškodnenia,

  • prekročenia limitných hodnôt vyčistených odpadových vôd a ohrozenie kvality vôd v recipientoch.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 – 2027 (2023)

Vláda kladie dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschopnosť. Za týmto účelom sa vláda zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu predovšetkým do zelenej transformácie hospodárstva a do podpory tých projektov, ktoré majú výrazný prínos pre konkurencieschopnosť podnikov a rozvoj infraštruktúry chrániacej životné prostredie.

Vláda sa zaväzuje viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom s cieľom identifikovať v dostatočnej miere záujmy slovenského hospodárstva. Cieľom vlády je nevystavovať slovenský priemysel vyšším reguláciám, neuplatňovať prísnejšie obmedzenia a nepresadzovať nákladnejšie riešenia, ako predpokladajú smernice Európskej únie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj znečistenia priemyselnými odpadovými vodami?

Kľúčové zistenia

  • Znečistenie priemyselnými odpadovými vodami klesá a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu vypúšťaného množstva o 68,36 %.
     
  • Najväčší pokles ukazovateľov znečistenia v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 bol zaznamenaný v ukazovateli biochemická spotreba kyslíka (BSK5).
     
  • Ukazovateľ znečistenia odpadových vôd chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným (CHSKCr) dosiahol v roku 2022 najväčší podiel na celkovom znečistení priemyselnými odpadovými vodami.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile emo_smile
Indikátor zaznamenal od roku 2005 do 2022 v porovnaní s ostatnými rokmi výrazný pokles. V strednodobom hodnotení 2015 – 2022 bol zaznamenaný klesajúci trend.  
Medziročne 2021 – 2022 došlo k poklesu znečistenia priemyselnými odpadovými vodami.
 

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Znečistenie priemyselnými odpadovými vodami klesá a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu vypúšťaného množstva o 68,36 %. Priemyselná výroba sa v roku 2022 podieľala 76,29 % na celkovom znečistení priemyselných odpadových vôd. 
 
Produkcia znečisťujúcich látok v priemyselných odpadových vodách z hľadiska BSK5 (biochemická spotreba kyslíka po 5-tich dňoch) má klesajúci trend a v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesla o 92,76 %.
 
Produkcia znečisťujúcich látok v priemyselných odpadových vodách z hľadiska CHSKCr (chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným) má klesajúci trend a v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesla o 81,67 %.
 
Produkcia znečisťujúcich látok v priemyselných odpadových vodách z hľadiska nepolárnych extrahovateľných látok NELuv má  klesajúci trend a v roku 2022 v porovnaní s rokom 2005 klesla o 81,53 %.
 
Ukazovateľ znečistenia odpadových vôd chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným (CHSKCr) dosiahol v roku 2022 najväčší podiel na celkovom znečistení priemyselnými odpadovými vodami.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Znečisťujúce nerozpustné látky sú látky, ktoré sa stanovia filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105°C do konštantnej hmotnosti.

Biologická (biochemická) spotreba kyslíka (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami na biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode počas piatich dní pri stanovených podmienkach.
 
Chemická spotreba kyslíka (CHSK) je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok za presne stanovených podmienok.
 

Metodika:

Úloha viesť Súhrnnú evidenciu o vodách vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, §29 (2). Evidencia o vodách sa člení na evidenciu:
a) vodných útvarov povrchových vôd a podzemných vôd,
b) množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou  činnosťou,
c) práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
d) chránených území a ostatných území chránených podľa tohto zákona.
 
Vo vodohospodárskej bilancii množstva povrchových vôd sa evidujú všetci užívatelia, ktorí odoberajú z povrchových vôd ročne nad 15 000 m3 alebo mesačne nad 1 250 m3. Pri vypúšťaní sa evidujú všetci užívatelia, ktorí vypúšťajú do povrchových vôd nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3.
 
Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktorá bola vypracovaná na základe spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2), je súčasťou priemyslu C – Priemyselná výroba (C 10  33).
 

Zdroj dát:

SHMÚ
 

Súvisiace indikátory:

 
 

Odkazy k problematike: